عوامل موثر بر زاویه استقرار، ضریب اصطکاک داخلی و خارجی دو رقم گندم(بهرنگ و شیرودی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی، واحدورامین- پیشوا، گروه علوم و صنایع غذایی، ورامین، ایران.

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

3 استادیار، دانشگاه آزاداسلامی، واحدورامین- پیشوا، گروه زراعت و اصلاح نباتات، ورامین، ایران

چکیده

تعیین خواص فیزیکی محصولات کشاورزی به‌منظور طراحی ماشین‌های کاشت، داشت، برداشت و همچنین تحلیل رفتار آن‌ها در هنگام عملیات فرآوری ضروری است. هدف از تحقیق حاضر، از یک سو تعیین ضریب اصطکاک خارجی و زاویه‌ی استقرار دو رقم متداول گندم (بهرنگ و شیرودی)، در سه سطح رطوبتی (12، 15 و 18 درصد بر پایه تر) و در دو سطح تماس (بتنی و ورق گالوانیزه) و از سوی دیگر تعیین ضریب اصطکاک داخلی ارقام مورد نظر، در سطوح رطوبتی ذکر شده‌بود. بر اساس نتایج، بیشترین زاویه‌ی استقرار برای رقم بهرنگ و در سطح رطوبتی 18 درصد و برای سطح تماس بتنی و به میزان 63/24 درجه و کمترین آن برای رقم شیرودی و در سطح رطوبتی 12 درصد و برای سطح تماس گالوانیزه و به میزان 84/19 درجه محاسبه شد. بیشترین ضریب اصطکاک خارجی برای رقم بهرنگ، در سطح رطوبتی 18 درصد و برای سطح تماس بتنی و به میزان 503/0 و کمترین آن برای رقم شیرودی و در سطح رطوبتی 12 درصد و برای سطح تماس گالوانیزه و به میزان 182/0 تعیین گردید. بیشترین ضریب اصطکاک داخلی برای رقم بهرنگ، در سطح رطوبتی 18 درصد و به میزان 754/0 و کمترین آن برای رقم شیرودی و در سطح رطوبتی 12 درصد و به میزان 413/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]. موحد ، س . (1390). علم نان ، انتشارات مرز دانش . صفحات 21-20.
[2]. رضوی، س، م، ع.، توکلی، ج. و حاجی محمدی فریمانی، ر. (1385).  بررسی خواص فیزیکی چهار رقم اصلاح شده گندم ایرانی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جهاد کشاورزی خراسان رضوی. صفحات 6-1.
[3]. Khazaei, J., Shahbazi, F., Massah, J. (2007). Evaluation and modeling of physical and physiological damage to wheat seeds under successive impact loading mathematical and neural networks models. J. Crop Sci., 48, 1532-1544.
 
[4]. Mohsenin, N. N. (1986). Physical properties of Plant and Animal Materials, Structure, Physical Characteristics and Mechanical Properties. Gordon and Breach Sci. Pub. PP.586.
 
[5]. Baryeh, E. A. (2002). Physical properties of Millet. J. Food Eng., 51, 39 46.
 
[6]. Sahay, K. M., Singh, K. K. (1994). Unite operations of agricultural processing. First ed., Vikas Publishing House Ltd., New Delhi. 
 
[7]. Lawton, P. J., Marchant J. A. (1980). Direct shear testing of seeds in bulk. J. Agri. Res. Eng., 25, 189- 201.
 
[8]. Sudajan, S., Salokhe, V. M., Triratanasirichai, K. (2001). Some physical properties of sunflower seeds and head. Agri. Eng. J., 10(3&4), 191- 207.
 
[9]. Tabatabaeefar, A. (2003). Moisture-dependent physical properties of wheat. Inter. Agrophysics., 17, 207-211.
 
[10]. Al-Mahasneh, M. A. (2006). Effect of moisture content on some physical properties of green wheat. J. Food Eng., 79, 1467-1473.
 
[11]. Mwithiga, G., Sifua, M. M. (2006). Effect of moisture content on the physical properties of three varieties of sorghum seeds. J. Food Eng., 75, 480-486.
 
[12]. Ghasemi Varnamkhasti, M. G., Mobli, H., Jafari, A., Keyhani, A. R., Soltanabadi, M. H., Rafiee, S. and Kheiralipour, K. (2008). Some physical properties of rough rice grain. J.Cereal Sci., 4(3), 496-501.
 
[13]. Askari Asli Ardeh, E., Abbaspour Gilandeh, Y. (2009). Investigation  of  the  effective  factors  on  threshing  loss damaged  grains  percent and material  other  than grain to grain ratio  on auto head feed threshing unit. J. Agri & Biolog. Scie., 3(4), 669-705.
 
[14]. Razavi, S. M. A., Zahedi, Y., Mehdian Mehr H. (2009). Studying some of the engineering properties of plantain grain, Iran. Food Res. J., 1-9.
 
[15]. Molenda, M., Thompson, S.A.  Ross, I. J. (2000). Friction of wheat on corrugated and smooth galvanized steel surface. J. Agri. Eng. Res., 77(2), 209-219.