بررسی اثر بسته‌بندی فعال زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی بر عمر پس از برداشت توت‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

سالیانه بخش زیادی از محصول توت‌فرنگی تولیدی در اثر فساد پس از برداشت از بین میرود. از سوی دیگر، تقاضا برای مواد بسته بندی سازگار با محیط‌زیست به علت نگرانی های محیط‌زیستی در رابطه با استفاده از پلیمرهای نفتی به‌شدت افزایش یافته است. بنابراین، مواد بسته بندی مبتنی بر بیوپلیمرها پتانسیل بالایی را برای جایگزینی با پلاستیکهای نفتی دارند. همچنین پژوهشها نشان داده است که اسانس‌های گیاهی امکان کنترل بیماری‌های پس از برداشت محصولات کشاورزی را فراهم میکنند. اما استفاده از آنها به دلیل ناپایداریهای فیزیکی و شیمیایی و ایجاد بو و مزه در محصول با دشواری‌هایی همراه است. یکی از بهترین روشها برای مرتفع ساختن این مشکل، گنجاندن اسانس در فیلم بسته بندی است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فیلم زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی (با غلظت های 0، 5، 10 و 20% وزنی/وزنی) به عنوان یک بسته بندی فعال به منظور افزایش عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی صورت گرفت. اثر فیلمها بر حفظ خواص کیفی توت‌فرنگی طی 15 روز نگهداری در دمای °C4 مورد بررسی و میزان تغییرات کیفی نمونه ها (وزن، سفتی، مواد جامد محلول، pH، اسیدیته قابل تیتراسیون، ویتامین ث و میزان آلودگی میکروبی) طی این مدت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که در طول دوره نگهداری، کیفیت نمونه ها کاهش یافت اما روند کاهش در نمونه های بسته‌بندی‌شده بسیار کم تر از نمونه های بسته بندی نشده بود. همچنین افزودن اسانس به فیلم پلیمری موجب حفظ بهتر خواص کیفی توت فرنگی شد و با افزایش غلظت اسانس کاهش کیفیت نمونه های توت‌فرنگی روند کندتری یافت. لذا به نظر می رسد که میتوان با استفاده از فیلم زیست‌تخریب‌پذیر زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی به عنوان یک بسته بندی فعال ضایعات پس از برداشت توت‌فرنگی را حد بسیار زیادی کاهش داد

چکیده تصویری

بررسی اثر بسته‌بندی فعال زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی بر عمر پس از برداشت توت‌فرنگی

تازه های تحقیق

 • فیلم­های زیست تخریب زئین حاوی غلظت­های مختلف اسانس آویشن شیرازی سنتز و پتانسیل آنها در افزایش ماندگاری توت­فرنگی بررسی شد.
 • میزان کاهش وزن، سفتی، مواد جامد محلول، pH، اسیدیته قابل تیتراسیون، ویتامین ث و میزان آلودگی میکروبی نمونه­های توت‌فرنگی طی 15 روز نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت.
 • بکارگیری از فیلم­های فعال زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی توانست کیفیت توت فرنگی را در طی دوره نگه­داری حفظ کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effect of biodegradable active packaging based on Zein containing Zataria multiflora essential oil on postharvest shelf life of strawberry

نویسندگان [English]

 • Yegane Feyzollahi 1
 • Abdollah Golmohammadi 2
 • Ali Nematollahzadeh 3
 • Mohammad Tahmasebi 4
1 MSc Graduate, Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Associate Professor, Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Chemical Engineering Department Faculty of Engineering University of Mohaghegh Ardabili
4 PhD candidate, Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Every year, a large part of the Produced strawberries is losses due to postharvest corruption. On the other hand, the demand for Biodegradable packaging materials has increased sharply due to environmental concerns about the use of petroleum polymers. Therefore, biopolymer-based packaging materials have a high potential for replacement with petroleum plastics. Research has also shown that plant essential oils can control postharvest diseases of agricultural products. However, their use is associated with difficulties due to physical and chemical instabilities odors and taste in the product. One of the best way to solve this problems is to include essential oils in the packaging film. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of biodegradable film based on Zein containing Zataria multiflora essential oil (with concentrations of 0, 5, 10 and 20% w/w) as an active packaging to increase the Postharvest shelf life of strawberry fruit. The effect of films on maintaining the quality properties of strawberries during 15 days of storage at 4°C was evaluated and the amount of changes in weight, firmness, soluble solids, pH, treatable acidity, vitamin C and microbial contamination of strawberry samples during this period were evaluated. The results showed that during the storage, the quality of the samples decreased but the decreasing trend in packaged samples was much less than unpackaged samples. Also, the addition of essential oil to the polymer film improved the quality properties of strawberries, and with increasing the concentration of essential oil, the quality of strawberry samples decreased. Therefore, it seems that it is possible to greatly reduce the waste after harvest of strawberries by using the biodegradable film of saddle containing Zataria multiflora essential oil as an active packaging.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Essential oil
 • Active packaging
 • Strawberry
 • Zein
 • Biodegradable
 • Postharvest shelf life
 • Malakouti, M.J., & Tabatabai, S.J. (1999). Proper nutrition of fruit trees for improving the yield and quality of horticultural crops in Iran. Tehran, I.R. Iran: Publication of agricultural education. [In Persian]
 • Karami, F., & Rostami, A. (2005). Investigation of waste reduction methods in Strawberry. In: 2th conf. Agric. waste. Tehran, Iran [In Persian].
 • Behnamian, M., & Masiha, M. (2002). Strawberry. Tabriz, I.R. Iran: Sotoudeh Publication. [In Persian]
 • Maftoonazad, N., & Ramaswamy, H. S. (2005). Postharvest shelf-life extension of avocados using methyl cellulose-based coating. LWT-Food Sci. Technol., 38(6), 617-624.‏
 • Cordenunsi, B.R., Nascimento, J.D., & Lajolo, F.M. (2003). Physico-chemical changes related to quality of five strawberry fruit cultivars during cool-storage. Food Chem., 83(2), 167-173.‏
 • Larsen, M., & Watkins, C.B. (1995). Firmness and concentrations of acetaldehyde, ethyl acetate and ethanol in strawberries stored in controlled and modified atmospheres. Postharvest Biol. Technol., 5(1-2), 39-50.‏
 • Pelayo, C., Ebeler, S.E., & Kader, A.A. (2003). Postharvest life and flavor quality of three strawberry cultivars kept at 5°C in air or air+ 20 kPa CO2Postharvest Biol. Technol., 27(2), 171-183.‏
 • Shah, A.A., Hasan, F., Hameed, A., & Ahmed, S. (2008). Biological degradation of plastics: a comprehensive review. Biotechnol adv., 26(3), 246-265.
 • De Almeida, C.B., Catelam, K.T., Cornélio, M.L., & Lopes Filho, J.F. (2010). Morphological & structural characteristics of zein biofilms with added xanthan gum. Food Technol. Biotechnol., 19-27.‏
 • Hager, A.S., Vallons, K.J., & Arendt, E.K. (2012). Influence of gallic acid and tannic acid on the mechanical and barrier properties of wheat gluten films. Agric. Food Chem., 60(24), 6157-6163.
 • Makishi, G.L.A., Lacerda, R.S., Bittante, A.M.Q.B., Chambi, H.N.M., Costa, P.A., Gomide, C.A., ... & Sobral, P.J.A. (2013). Films based on castor bean (Ricinus communis) proteins crosslinked with glutaraldehyde and glyoxal. Ind Crops. Prod., 50, 375-382.‏
 • Tripathi, P., Dubey, N.K., & Shukla, A.K. (2008). Use of some essential oils as post-harvest botanical fungicides in the management of grey mould of grapes caused by Botrytis cinereaWorld J. Microbiol. Biotechnol., 24(1), 39-46.‏
 • Fadaei, S., Abroumand, A., Sharifan A., & Larijani, K. (2011). Evaluation of antimicrobial activity of Mentha piperita essential oil and its comparison with sodium benzoate. Food Sci. Nutr., 8, 34-41.
 • Misaghi, A., & Basti, A.A. (2007). Effects of Zataria multiflora essential oil and nisin on Bacillus cereus ATCC 11778. Food Control., 18(9), 1043-1049.‏
 • Jukic, M., Politeo, O., Maksimovic, M., Milos, M., & Milos, M. (2007). In vitro acetylcholinesterase inhibitory properties of thymol, carvacrol and their derivatives thymoquinone and thymohydroquinone. Phytother Res., 21(3), 259-261.
 • Tahmasebi, M., Golmohammadi, A., Nematollahzadeh, A., Davari, M., & Chamani, E. (2020). Modeling and Optimization of Antifungal effects of Some Essential oils against soft rot (Rhizopus stolonifer) through response surface methodology. Control plant pests dis., 8(2), 39-49.
 • Razavi, M., Golmohammadi, A., Nematollahzadeh, Ghanbari, A., & Davari, M. (2020). Optimizing the antifungal effects of Cinnamomum zeylanicum, Zataria multiflora, and Satureja khuzestanica essential oils against the blue mold fungus (Penicillium expansum) using Response Surface Methodology. Iran J Plant Prot Sci., 51 (1), 67-78.
 • Mohammadi, A., Hashemi, M., & Hosseini, S. M. (2015). The control of Botrytis fruit rot in strawberry using combined treatments of Chitosan with Zataria multiflora or Cinnamomum zeylanicum essential oil. Food Sci. Technol., 52(11), 7441-7448.
 • Tahmasebi, M., Golmohammadi, A., Nematollahzadeh, A., Davari, M., & Chamani, E. (2020). Control of Nectarine Fruits Postharvest Fungal Rots Caused by Botrytis Cinerea and Rhizopus Stolonifer via Some Essential Oils. J. Food Sci. Technol., 57(5), 1647-1655.
 • Feyzollahi, Y., Golmohammadi, A., Nematollahzadeh, A., & Tahmasebi, M. (2021). The effect of Zataria multiflora essential oil as a crosslinking agent on biodegradable zein film properties. Environ. Sci. Stud., 6(2), 3730-3739.
 • Duran, M., Aday, M.S., Zorba, N.N.D., Temizkan, R., Büyükcan, M.B., & Caner, C. (2016). Potential of antimicrobial active packaging containing natamycin, nisin, pomegranate and grape seed extract in chitosan coating to extend shelf life of fresh strawberry. Food Bioprod. Process., 98, 354-363.‏
 • Liu, Y., Wang, S., Lan, W., & Qin, W. (2017). Fabrication and testing of PVA/Chitosan bilayer films for strawberry packaging. Coatings., 7(8), 109.‏
 • Liu, Y., Wang, S., Lan, W., & Qin, W. (2019). Fabrication of polylactic acid/carbon nanotubes/chitosan composite fibers by electrospinning for strawberry preservation.  J. Biol. Macromol., 121, 1329-1336.‏
 • Ding, J., Zhang, R., Ahmed, S., Liu, Y., & Qin, W. 2019. Effect of Sonication Duration in the Performance of Polyvinyl Alcohol/Chitosan Bilayer Films and Their Effect on Strawberry Preservation. Molecules., 24(7), 1408-1414.‏
 • Al-Asmar, A., Giosafatto, C.V.L., Sabbah, M., Sanchez, A., Villalonga Santana, R., & Mariniello, L. (2020). Effect of mesoporous silica nanoparticles on the physicochemical properties of pectin packaging material for strawberry wrapping. , 10(1), 52-59.‏
 • Campos-Requena, V.H., Rivas, B.L., Pérez, M.A., Figueroa, C.R., & Sanfuentes, E.A. (2015). The synergistic antimicrobial effect of carvacrol and thymol in clay/polymer nanocomposite films over strawberry gray mold. LWT-Food Sci. Technol.64(1), 390-396.‏
 • Meng, X., Li, B., Liu, J., & Tian, S. (2008). Physiological responses and quality attributes of table grape fruit to chitosan preharvest spray and postharvest coating during storage. Food Chem., 106(2), 501-508.
 • Valero, C., Crisosto, C.H., & Slaughter, D. (2007). Relationship between nondestructive firmness measurements and commercially important ripening fruit stages for peaches, nectarines and plums. Postharvest Biol. Technol., 44(3), 248-253.21
 • Etemadipoor, R., Ramezanian, A., Dastjerdi, A.M., & Shamili, M. (2019). The potential of gum arabic enriched with cinnamon essential oil for improving the qualitative characteristics and storability of guava (Psidium guajava) fruit. Sci. Hortic., 251, 101-107.
 • Saini, R.S. (2001). Laboratory manual of analytical techniques in horticulture. Jodhpur, India.
 • Igwemmar, N. C., Kolawole, S. A., & Imran, I. A. (2013). Effect of heating on vitamin C content of some selected vegetables. Int J Sci Technol Res., 2(11), 209-212.
 • Shin, Y., Liu, R.H., Nock, J.F., Holliday, D., & Watkins, C. B. (2007). Temperature and relative humidity effects on quality, total ascorbic acid, phenolics and flavonoid concentrations, and antioxidant activity of strawberry. Postharvest Biol. Technol., 45(3), 349-357.
 • Maqbool, M., Ali, A., Alderson, P.G., Mohamed, M.T.M., Siddiqui, Y., & Zahid, N. (2011). Postharvest application of gum arabic and essential oils for controlling anthracnose and quality of banana and papaya during cold storage. Postharvest Biol. Technol., 62(1), 71-76.
 • Chi, H., Song, S., Luo, M., Zhang, C., Li, W., Li, L., & Qin, Y. (2019). Effect of PLA nanocomposite films containing bergamot essential oil, TiO2 nanoparticles, and Ag nanoparticles on shelf life of mangoes. Hortic., 249, 192-198.
 • de Figueiredo Sousa, H.A., de Oliveira Filho, J.G., Egea, M.B., da Silva, E.R., Macagnan, D., Pires, M., & Peixoto, J. (2019). Active film incorporated with clove essential oil on storage of banana varieties. Food Sci., 49(5), 262-270.
 • Perkins-veazie, P.M., Huber, D.J., & Brecht, J. K. (1996). In vitro growth and ripening of strawberry fruit in the presence of ACC, STS or propylene. Appl. Biol., 128(1), 105-116.
 • Toivonen, P.M., & Brummell, D.A. (2008). Biochemical bases of appearance and texture changes in fresh-cut fruit and vegetables. Postharvest Biol. Technol., 48(1), 1-14.
 • Hernández-Muñoz, P., Almenar, E., Ocio, M.J., & Gavara, R. (2006). Effect of calcium dips and chitosan coatings on postharvest life of strawberries (Fragaria x ananassa). Postharvest Biol. Technol., 39(3), 247-253.
 • Sapper, M., Palou, L., Pérez-Gago, M.B., & Chiralt, A. (2019). Antifungal starch–gellan edible coatings with thyme essential oil for the postharvest preservation of apple and persimmon. Coatings., 9(5), 333-347.
 • Cordenunsi, B.R., Nascimento, J.D., & Lajolo, F.M. 2003. Physico-chemical changes related to quality of five strawberry fruit cultivars during cool-storage. Food Chem., 83(2), 167-173.‏
 • Koehler, G., Wilson, R. C., Goodpaster, J. V., Sønsteby, A., Lai, X., Witzmann, F. A., ... & Alsheikh, M. (2012). Proteomic study of low-temperature responses in strawberry cultivars (Fragaria× ananassa) that differ in cold tolerance. Plant physiol., 159(4), 1787-1805.
 • Cai, C., Ma, R., Duan, M., Deng, Y., Liu, T., & Lu, D. (2020). Effect of starch film containing thyme essential oil microcapsules on physicochemical activity of mango. LWT-Food Sci. Technol., 131, 1097-1100.
 • Roopa, N., Chauhan, O.P., Madhukar, N., Ravi, N., Kumar, S., Raju, P.S., & Dasgupta, D.K. (2015). Minimal processing and passive modified atmosphere packaging of bread fruit (Artocarpus altilis) sticks for shelf life extension at refrigerated temperature. Food Sci. Technol., 52(11), 7479-7485.
 • Khalifa, I., Barakat, H., El-Mansy, H.A., & Soliman, S.A. (2016). Improving the shelf-life stability of apple and strawberry fruits applying chitosan-incorporated olive oil processing residues coating. Food Packag. Shelf Life., 9, 10-19.
 • Shahbazi, Y. (2018). Application of carboxymethyl cellulose and chitosan coatings containing Mentha spicata essential oil in fresh strawberries. J. Biol. Macromol., 112, 264-272.
 • Wang, S.Y., & Gao, H. (2013). Effect of chitosan-based edible coating on antioxidants, antioxidant enzyme system, and postharvest fruit quality of strawberries (Fragaria x aranassa Duch.). LWT-Food Sci. Technol., 52(2), 71-79.
 • Farzaneh, M., Kiani, H., Sharifi, R., Reisi, M., & Hadian, J. (2015). Chemical composition and antifungal effects of three species of Satureja (S. hortensis, S. spicigera, and S. khuzistanica) essential oils on the main pathogens of strawberry fruit. Postharvest Biol. Technol., 109, 145-151.
 • Liu, D., Hu, L., Liu, X., Kang, X., Hu, Y., Xie, H., ... & Xie, L. (2016). Antibacterial, antifungal and in vitro cytotoxic activities of three extracts isolated from mint. Med. Plant Res., 10(32), 546-552.
 • Singh, G., Maurya, S., Catalan, C., & De Lampasona, M.P. (2005). Studies on essential oils, Part 42: chemical, antifungal, antioxidant and sprout suppressant studies on ginger essential oil and its oleoresin. Fragr. J., 20(1), 1-6.

Cassella, S., Cassella, J.P., & Smith, I. (2002). Synergistic antifungal activity of tea tree (Melaleuca alternifolia) and lavender (Lavandula angustifolia) essential oils against dermatophyte infection. Int. J. Aromather., 12(1), 2-15.