بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی پودر عصاره آبی ریزپوشانی شده خرفه با روش خشک کردن پاششی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرآوری موادغذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

2 گروه شیمی موادغذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

3 گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

4 واحد تحقیق و توسعه، شرکت بهین پرور تلاشگران توس، مشهد، ایران

چکیده

خرفه یک منبع غنی از آنتی اکسیدان بوده و به عنوان یک گیاه که دارای ارزش غذایی بالا حاوی ترکیبات فعال زیستی است، شناخته می‌شود. یکی از رایج‌ترین روش‌های افزایش پایداری ترکیبات زیست فعال و محافظت آن‌ها در برابر شرایط محیطی به منظور افزایش دسترسی زیستی، ریزپوشانی است. در این پژوهش تولید پودر ریزپوشانی شده عصاره خرفه با غلظت‌های مختلف مالتودکسترین به روش خشک کردن پاششی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بالاترین راندمان تولید (67/59 درصد) مربوط به نمونه با بیشترین غلظت حامل بود. نمونه‌های محتوی مالتودکسترین بیشتر انحلال پذیری بالاتری داشتند و مقدار انحلال پذیری پودر ریزپوشانی شده از 54/93 برای نمونه MD5 به 86/98 درصد برای نمونه MD15 افزایش یافت. افزایش غلظت حامل از 5 به 15 درصد وزنی- حجمی موجب کاهش رطوبت (از 08/2 به 32/1 درصد)، فعالیت آبی (از 145/0 به 101/0) و دانسیته ضربه (از 49/0 به g.ml-1 39/0)، حفظ بهتر ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی و میزان زردی و سبزی پودرها شد. با افزایش غلظت حامل از 5 به 15 درصد، محتوای فنل کل پودرها (از 54/146 به mgGAE/100g 34/188) و فعالیت آنتی اکسیدانی (از 74/68 به 53/82 درصد) افزایش یافت. نتایج این پژوهش مشخص کرد که استفاده از حامل مالتودکسترین در روش خشک کن پاششی می‌تواند جهت افزایش پایداری عصاره ریزپوشانی شده خرفه کارامد بوده و سبب افزایش پایداری این عصاره در برابر شرایط محیطی باشد.

چکیده تصویری

بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی پودر عصاره آبی ریزپوشانی شده خرفه با روش خشک کردن پاششی

تازه های تحقیق

 • عصاره آبی خرفه با فرایند خشک کردن اسپری با موفقیت ریزپوشانده شد.
 • خواص آنتی اکسیدانی عصاره خشک شده با اسپری تحت تأثیر غلظت حامل قرار گرفت.
 • مالتودکسترین حامل خوبی برای حفظ خواص آنتی اکسیدانی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of physicochemical and antioxidant properties of encapsulated Portulaca oleracea aqueous extract prepared by spray drying method

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Hesarinejad 1
 • Mohammad Reza Abdollahi Moghaddam 2
 • Minoo Jafarzadeh 3
 • Massoud Rezaee Oghazi 4
1 Department of Food Processing, Research Institute of Food Science and Technology (RIFST), Mashhad, Iran
2 Department of Food Chemistry, Research Institute of Food Science and Technology (RIFST), Mashhad, Iran
3 Department of Food Hygiene and Aquaculture, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Research & Development Unit, Behin Parvar Talashgaran Toos Company, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Portulaca oleracea is a rich source of antioxidants and is known as a plant with high nutritional value containing bioactive compounds. The encapsulation is one of the most common ways to increase the stability of bioactive compounds and protect them from environmental conditions to increase bioavailability. In this study, the production of encapsulated powder of Portulaca oleracea aqueous extract with different maltodextrin concentrations was investigated by spray drying method. The results showed that the highest production efficiency (59.67%) was related to the sample with the highest carrier concentration. Samples containing higher maltodextrin concentration had higher solubility and the solubility of encapsulated powder increased from 93.54 for MD5 sample to 98.86% for MD15 sample. Increasing the carrier concentration from 5 to 15 % reduced moisture content (from 2.08 to 1.32%), water activity (from 0.145 to 0.101) and density (from 0.49 to 0.39 g.ml-1). By increasing the carrier concentration from 5 to 15%, the total phenol content and antioxidant activity of encapsulated powder increased from 146.54 to 188.34 mgGAE/100g, and from 68.74 to 82.53%, respectively. The results of this study showed that the use of maltodextrin carrier in spray drying method can be effective to increase the stability of Portulaca oleracea aqueous extract and increase the stability of this extract against environmental conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spray drying
 • Portulaca oleracea
 • Physicochemical properties
 • Encapsulation
 • Maltodextrin
 • Antioxidant activity
[1] Hyam, R. & Pankhurst, P. (1995). Plants and Their Names: A Concise Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 545.
[2] Rubatzky, V. E., & Yamaguchi, M. (1997). Other succulent vegetables. In World Vegetables (pp. 640-703). Springer, Boston, MA.
[3] Simopoulos, A. P., Norman, H. A., Gillaspy, J. E., & Duke, J. A. (1992). Common purslane: a source of omega-3 fatty acids and antioxidants. Journal of the American College of Nutrition11(4), 374-382.
[4] Liu, L., Howe, P., Zhou, Y. F., Xu, Z. Q., Hocart, C., & Zhang, R. (2000). Fatty acids and β-carotene in Australian purslane (Portulaca oleracea) varieties. Journal of chromatography A893(1), 207-213.
[5] Erkan, N. (2012). Antioxidant activity and phenolic compounds of fractions from Portulaca oleracea L. Food Chemistry133(3), 775-781.
[6] Xu, G., Ye, X., Chen, J., & Liu, D. (2007). Effect of heat treatment on the phenolic compounds and antioxidant capacity of citrus peel extract. Journal of Agricultural and Food chemistry55(2), 330-335.
[7] Zhu, H., Wang, Y., Liu, Y., Xia, Y., & Tang, T. (2010). Analysis of flavonoids in Portulaca oleracea L. by UV–vis spectrophotometry with comparative study on different extraction technologies. Food Analytical Methods3(2), 90-97.
[8] Lim, Y. Y., & Quah, E. P. (2007). Antioxidant properties of different cultivars of Portulaca oleracea. Food chemistry103(3), 734-740.
[9] Oliveira, I., Valentão, P., Lopes, R., Andrade, P. B., Bento, A., & Pereira, J. A. (2009). Phytochemical characterization and radical scavenging activity of Portulaca oleraceae L. leaves and stems. Microchemical Journal92(2), 129-134.
[10] Siriamornpun, S., & Suttajit, M. (2010). Microchemical components and antioxidant activity of different morphological parts of Thai wild purslane (Portulaca oleracea). Weed Science58(3), 182-188.
[11] Uddin, M., Juraimi, A. S., Hossain, M. S., Un, A., Ali, M., & Rahman, M. M. (2014). Purslane weed (Portulaca oleracea): a prospective plant source of nutrition, omega-3 fatty acid, and antioxidant attributes. The Scientific World Journal, Article ID 951019, 6 pages.
[12] Li, B. B., Smith, B., & Hossain, M. M. (2006). Extraction of phenolics from citrus peels: I. Solvent extraction method. Separation and Purification Technology48(2), 182-188.
[13] Sicari, V., Loizzo, M. R., Tundis, R., Mincione, A., & Pellicano, T. M. (2018). Portulaca oleracea L.(Purslane) extracts display antioxidant and hypoglycaemic effects. J. Appl. Bot. Food Qual91, 39-46.
[14] Sherry, M., Charcosset, C., Fessi, H., & Greige-Gerges, H. (2013). Essential oils encapsulated in liposomes: a review. Journal of liposome research23(4), 268-275.
[15] He, Z., Xu, M., Zeng, M., Qin, F., & Chen, J. (2016). Interactions of milk α-and β-casein with malvidin-3-O-glucoside and their effects on the stability of grape skin anthocyanin extracts. Food Chemistry199, 314-322.
[16] Cheraghali F, mirmoghtadaie L, Shojaee-aliabadi S, Hosseini S M. A. (2016). A comprative study of antimicrobial and antioxidant properties of walnut green husk aqueous extract before and after microencapsulation. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology11(2), 113-124. [In Persian]
[17] Akbarbaglou, Z., Peighanbardoust, S., Oladgaffari, A., Sarabandi, K. (2018). Effect of inlet air temperature and carrier type and concentration on physicochemical and antioxidant properties of microencapsulated Marjoram extract by spray drying. Journal of Food Research, 28(4), 15-30. [In Persian]
[18] Shahidi, M., Molaveasi, M. (2020). Microencapsulation of cardamom essential oil with gum arabic, maltodextrin and inulin and the investigation of their physical-chemical properties. Innovative Food Technologies, 7(3), 433-446. [In Persian]
[19] Nikjoo R, Peighambardoust S H, Olad Ghaffari A. (2021). Investigating some physical and functional properties of peppermint powder encapsulated by spray drying: effect of different storage conditions on phenolic compounds and antioxidant activity of the obtained powder. Food Science and Technology, 18 (111), 55-66. [In Persian]
[20] Malekizadeh, N., Peighambardoust, S. H., Oladghaffari, A., & Sarabandi, K. (2018). Effects of different concentrations of maltodextrin and drying temperatures of spray drying process on physicochemical properties of encapsulated Sumac extract. Iranian Journal Food Science and Technology Research, 14(2), 321-334. [In Persian]
[21] Zomorodi, Sh., Azarpazhooh, E.,Sharaie, P. (2020). The effect of ultrasound and microencapsulation on characteristics of bioactive compounds of extracted from grape pomace Rashe Sardasht cultivar. Food Engineering Research, doi:10.22092/fooder.2020.126933.1229 [In Persian]
[22] Jamdar, F., Mortazavi, S., saidi asl, M., Sharifi, A. (2020). Physicochemical and Antioxidant Properties of Ultrafiltrated White Cheese fortified with Microencapsulated of Wheat Germ Extract by Spray and Freeze Dryers. Research and Innovation in Food Science and Technology, doi:10.22101/jrifst.2020.218931.1159 [In Persian]
[23] Shokrolahi yancheshmeh B, Hesarinejad, M.A., Rezaei N, Salimi A, Shemshadi G, Kazemzadeh M, Jebeli Javan A. (2019). Optimization of extraction conditions of antioxidant and polyphenolic compounds of Ferula Persica extract by using response surface methodology. Food Science and Technology, 15 (85), 151-164. [In Persian]
[24] Tonon, R.V., Brabet, C. Hubinger, M.D. (2008). Influence of process conditions on the physicochemical properties of acai (Euterpe oleraceae Mart.) powder produced by spray drying. Journal of Food Engineering, 88: 411-418.
[25] Institute of Standards and Industrial Research of Iran, Isiri number: 2705. Determination of moisture content of Cereals and Cereal Products. [In Persian]
[25] Caparino, O. A., Tang, J., Nindo, C. I., Sablani, S. S., Powers, J. R., & Fellman, J. K. (2012). Effect of drying methods on the physical properties and microstructures of mango (Philippine ‘Carabao’var.) powder. Journal of food engineering111(1), 135-148.
[26] Goula, A. M., & Adamopoulos, K. G. (2004). Influence of spray drying conditions on residue accumulation—Simulation using CFD. Drying Technology22(5), 1107-1128.
[27] Goula, A. M., & Adamopoulos, K. G. (2008). Effect of maltodextrin addition during spray drying of tomato pulp in dehumidified air: I. Drying kinetics and product recovery. Drying technology26(6), 714-725.
[28] Khalafi, R., Goli, S. A. H., & Behjatian, M. (2016). Characterization and classification of several monofloral Iranian honeys based on physicochemical properties and antioxidant activity. International journal of food properties19(5), 1065-1079.
[29] Sharifi, F. & Poorakbar, L. (2015). The survey of antioxidant properties of phenolic compounds in fresh and dry hybrid Barberry fruits (Berberis integerrima× vulgaris). Cumhuriyet University Faculty of Science Science Journal36(3), 1609-1617.
[30] Yasamani Farimani, T., Hesarinejad, M., Tat, M. (2020). A new study on the quality, physical and sensory characteristics of cupcakes with Althaea officinalis mucilage. Iranian Food Science and Technology Research Journal, 16(3), 25-35. [In Persian]
[31] Quek, S.Y., Chok, N.K., Swedland, P., (2007). The physicochemical properties of spray dried watermelon powders. Chemical Engineering and Processing, 46 (5): 386–392.
[32] Papadakis, S.E., Gardeli, C., Tzia, C., (2006). Sprays drying of raisin juice concentrate. Drying Technology, 24: 173-180.
[33] Adhikari, B., Howes, T., Bhandari, B.R., Troung, V. (2004). Effect of addition of maltodextrin on drying kinetics and stickiness of sugar and acid-rich foods during convective drying: experiments and modelling. Journal of Food Engineering, 62: 53–68.
[34] Fazaeli, M., Emam-Djomeh, Z., Kalbasi Ashtari, A., Omid, M., (2012). Effect of spray drying conditions and feed composition on the physical properties of black mulberry juice powder. Food and Bioproducts Processing, 90: 667- 675.
[35] Zendeboodi, F., Yeganehzad, S., Sadeghian, A.R. (2018). Production of carbohydrate-protein based soft drink powder containing date syrup by spray dryer: evaluation effect of drying carriers on physical properties of the powdered drink. Journal of Food Science and Technology, 15 (78), 43-54. [In Persian]
[36] Nikjoo, R., Olad Ghaffari, A., & Peighambardoust, S. H. (2019). Effect of spray drying on physicochemical characteristics and quality of peppermint powder. Food Science and Technology16(95), 99-109. [In Persian]
[37] Quek, S. Y., Chok, N. K., & Swedlund, P. (2007). The physicochemical properties of spray-dried watermelon powders. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification46(5), 386-392.
[38] Abadio, F. D. B., Domingues, A. M., Borges, S. V., & Oliveira, V. M. (2004). Physical properties of powdered pineapple (Ananas comosus) juice––effect of malt dextrin concentration and atomization speed. Journal of Food Engineering64(3), 285-287.
[39] Grabowski, J. A., Truong, V. D., & Daubert, C. R. (2008). Nutritional and rheological characterization of spray dried sweetpotato powder. LWT-Food Science and Technology41(2), 206-216.
[40] Tuyen, C. K., Nguyen, M. H., & Roach, P. D. (2010). Effects of spray drying conditions on the physicochemical and antioxidant properties of the Gac (Momordica cochinchinensis) fruit aril powder. Journal of food engineering98(3), 385-392.
[41] Mishra, P., Mishra, S., & Mahanta, C. L. (2014). Effect of maltodextrin concentration and inlet temperature during spray drying on physicochemical and antioxidant properties of amla (Emblica officinalis) juice powder. Food and Bioproducts Processing92(3), 252-258.
[42] Sarabandi, K., & Peighambardoust, S. H. (2015). Effect of some production parameters and storage time on the flowability characteristics of spray-dried malt extract powder. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology10(1), 51-60. [In Persian]
[43] Sarabandi, Kh., Sadeghi Mahoonak, A.R., Mohammadi, M., Akbarbagloo, Z. (2018). Effect of spray drying process on physicochemical and microstructure properties of malt extract powder. Innovation in food science and technology, 10 (2), 1-12. [In Persian]
[44] Cano-Chauca, M., Stringheta, P. C., Ramos, A. M., & Cal-Vidal, J. (2005). Effect of the carriers on the microstructure of mango powder obtained by spray drying and its functional characterization. Innovative Food Science & Emerging Technologies6(4), 420-428.
[45] Goula, A. M., & Adamopoulos, K. G. (2010). A new technique for spray drying orange juice concentrate. Innovative Food Science & Emerging Technologies11(2), 342-351.
[46] Shahidi, F., Varidi, M., Mohebbi, M., Noshad, M., Noshad, M. (2014). Optimization of spray drying of pomegranate juice using response surface methodology. Research and Innovation in Food Science and Technology, 3(2), 129-142. [In Persian]
[47] Chopda C.A. & Barrett D.M., (2001). Optimization of guava juice and powder production. Journal of Food processing and Preservation25(6), 411-430.
[48] Rodríguez-Hernández, G. R., González-García, R., Grajales-Lagunes, A., Ruiz-Cabrera*, M. A., & Abud-Archila, M. (2005). Spray-drying of cactus pear juice (Opuntia streptacantha): effect on the physicochemical properties of powder and reconstituted product. Drying Technology23(4), 955-973.
[49] Peighambardoust, S.H., Sarabandi, Kh. (2017). Effect of spray drying conditions on physicochemical, functional properties and production yield of malt extract powder. Journal of Food Research, 27 (2), 75-90. [In Persian]