افزودن عصاره‌ی درون‌پوشانی‌شده برگ گیاه کوله‌خاس (Ruscus hyrcanus L.) به منظور بهبود زمان ماندگاری کیک روغنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

2 گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

3 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران

4 استاد گروه علوم و مهندسی غذایی، دانشکده کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

کیک روغنی به دلیل وجود محتوای چربی غیراشباع و رطوبت نسبتا بالا حساس به فساد اکسایشی و میکروبی است. عصاره‌های گیاهی توانایی خوبی در کاهش روند اکسایش و فساد میکروبی نشان داده‌اند. با این حال مواد زیست فعال این عصاره‌ها نسبت به شرایط نگهداری و فرایند مواد غذایی ناپایدار هستند. درون‌پوشانی عصاره‌ها یکی از بهترین راه‌کارها برای رویارویی با چنین چالشی است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی کارایی غلظت 7/0 درصد وزنی/ وزنی عصاره‌ی آزاد و درون‌پوشانی شده (در مالتودکسترین/صمغ عربی- 50:50) برگ کوله‌خاس (Ruscus hyrcanus L.) بر تأخیر فساد فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی کیک روغنی طی 45 روز نگهداری در دمای اتاق (˚C 23±3) است. نتایج نشان داد که محتوی رطوبت کیک حاوی عصاره کوله‌خاس طی دوران نگهداری به طور معنی‌داری بالاتر از نمونه شاهد بود (05/0 P <). در پایان دوره‌ نگهداری، کم‌ترین تفاوت رنگ کل (ΔE) برابر 4/9 برای نمونه‌ی تیمار شده با عصاره‌ی انکپسوله به دست آمد. عصاره‌ی کوله‌خاس پتانسیل ضدمیکروبی و ضداکسایشی معنی‌داری نشان داد. کم‌ترین میزان کپک و مخمر، اسیدهای چرب آزاد و پراکسید در نمونه‌ی حاوی میکروذرات عصاره کوله‌خاس مشاهده شد. امتیاز حسی کل برای نمونه‌ی حاوی عصاره‌ی درون‌پوشانی شده برای حدود 40 روز بالاتر از 3 (آستانه‌ی پذیرش) بود. در حالی که این زمان برای نمونه‌ کنترل تنها 15 روز بود. زمان ماندگاری کیک حاوی عصاره‌ی آزاد و درون‌پوشانی شده کوله‌خاس به ترتیب 8/1 و 3/2 برابر نمونه‌ی شاهد بود. در مجموع درون‌پوشانی عصاره‌ی کوله خاس درون مالتودکسترین/صمغ عربی (50:50) به‌دلیل محافظت از کیک در برابر تخریب شیمیایی و میکروبی، برای بهبود ماندگاری کیک روغنی پیشنهاد می‌شود.

چکیده تصویری

افزودن عصاره‌ی درون‌پوشانی‌شده برگ گیاه کوله‌خاس (Ruscus hyrcanus L.) به منظور بهبود زمان ماندگاری کیک روغنی

تازه های تحقیق

 • استفاده از عصاره برگ گیاه کوله خاس به عنوان افزودنی طبیعی جدید به کیک روغنی
 • بررسی کیفیت کیک روغنی حاوی عصاره‌ آزاد و درون‌پوشانی شده (مالتودکسترین: صمغ‌عربی) کوله‌خاس
 • افزایش ماندگاری کیک روغنی (3/2 برابر) به کمک عصاره درون پوشانی شده کوله خاس 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Encapsulated extract of Butcher’s broom (Ruscus hyrcanus L) leaves for improving shelf-life of oily cake

نویسندگان [English]

 • Laleh Mahmoudi 1
 • Hamid Tavakolipour 2
 • Leila roozbehnasiraii 3
 • Ahmad Kalbasi-Ashtari 4
1 Nour Branch, Islamic Azad University, Nour, Iran
2 Department of Food Eng., Islamic Azad Univ.,sabzevar Branch,Sabzevar , Iran.
3 Department of Food Science and Technology, Nour Branch, Islamic Azad University, Nour, Iran
4 Professor, Department of Food Science and Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Oily cakes are susceptible to oxidative and microbial spoilage due to their relative high levels of unsaturated fatty acids and moisture content. Plant extracts have a good antimicrobial and antioxidant potential. However, bioactive compounds of these extract are unstable in processing and storage conditions. Encapsulation technique is considered as one of the best strategies to overcome this challenge. Therefore, the aim of this study was to investigate the efficacy of free and encapsulated extract of Butcher’s broom (Ruscus hyrcanus L.) leaves (0.7% w/w) in retarding physicochemical, microbial and sensory spoilage of oily cake during 45 days storage at 23±3˚C. The results show that the moisture content of treated cakes with Butcher’s broom extract was significantly higher than control ones (P < 0.05). At the end of storage, the lowest total color difference (ΔE) value was recorded for treated with encapsulated extract (9.4). The Butcher’s broom extract showed a significant antifungal and antioxidant potential. The lowest yeasts and mold counts, free fatty acid and peroxide value was obtained in cakes contained microparticles. The total sensory score of samples treated with encapsulated extract was higher than 3 (threshold acceptable limit) for around 40 days. While this time was 15 days for control samples. The shelf-life of oily cakes containing free and encapsulated was 1.8 and 2.3 times of control samples, respectively. Overall, encapsulation of Butcher’s broom extract with maltodextrin/gum arabic (50:50) is recommended to improved shelf-life of oily cake itsby protection effects against chemical and microbial degradation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Butcher&rsquo
 • s broom
 • Encapsulation
 • Oily cake
 • Shelf-life
 • maltodextrin-gum Arabic
 
[1] Rios, R.V., Garzón, R., Lannes, S.C., & Rosell. C.M. (2018). Use of succinyl chitosan as fat replacer on cake formulations. LWT- Food Sci. Technol., 96, 260-265.
[2] Kahl, R., & Kappus, H. (1993). Toxicology of the synthetic antioxidants BHA and BHT in comparison with the natural antioxidant vitamin E. Z. Lebensm. Unters. Forsch., 196(4), 329.
[3] Sebranek, J., Sewalt, V., Robbins, K., & Houser, T. (2005). Comparison of a natural rosemary extract and BHA/BHT for relative antioxidant effectiveness in pork sausage. Meat Sci., 69(2), 289-296.
[4] Goodman, D., McDonnel, J.,  Nelson, H., Vaughan, T., & Weber, R. (1990). Chronic urticaria exacerbated by the antioxidant food preservatives, butylated hydroxyanisole (BHA) and butylated hydroxytoluene (BHT). J Allergy Clin Immunol, 86(4), 570-575.
[5] Anand, S., & Sati, N. (2013). Artificial preservatives and their harmful effects: looking toward nature for safer alternatives.  Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res., 4(7), 2496.
[6] Papillo, V.A., Locatelli, M., Travaglia, F., Bordiga, M., Garino, C., Arlorio, M., & Coïsson, J.D. (2018). Spray-dried polyphenolic extract from Italian black rice (Oryza sativa L., var. Artemide) as new ingredient for bakery products. Food Chem., 269, 603-609.
[7] Senanayake, C.M., Hapugaswatta, H., Jayathilaka, N., & Seneviratne, K.N. (2018). Phenolic extracts of the leaves of Psidium guineense Sw. improve the shelf life of sunflower oil and baked cake and antioxidant status of Wistar rats. J. Food Biochem., 42(6), e12632.
[8] Vasileva, I., Denkova, R.,  Chochkov, R.,  Teneva, D.,  Denkova, Z., Dessev, T., Denev, P., & Slavov, A.  (2018). Effect of lavender (Lavandula angustifolia) and melissa (Melissa Officinalis) waste on quality and shelf life of bread. Food Chem, 253, 13-21.
[9] Ibrahium, M., Abd El-Ghany, M., & Ammar, M. (2013). Effect of clove essential oil as antioxidant and antimicrobial agent on cake shelf life. Wld. J. Dairy Food Sci., 8(2), 140-146.
[10] Khaki, M., Sahari, M., & Barzegar, M. (2012). Evaluation of antioxidant and antimicrobial effects of chamomile (Matricaria chamomilla L.) essential oil on cake shelf life. J. Med. Plants, 3(43), 9-18.
[11] Thomas, P.A., & Mukassabi, T.A. (2014). Biological flora of the british isles: Ruscus aculeatus. J. Ecol., 102(4), 1083-1100.
[12] Djadid, N.D., Jazayeri, H., Gholizadeh, S., Rad, S.P., & Zakeri, S. (2009). First record of a new member of Anopheles Hyrcanus Group from Iran: molecular identification, diagnosis, phylogeny, status of kdr resistance and Plasmodium infection. J. Med. Entomol., 46(5), 1084-1093.
[13] Dehghan, H., Sarrafi, Y., & Salehi, P. (2016). Antioxidant and antidiabetic activities of 11 herbal plants from Hyrcania region, Iran. J. Food Drug Anal., 24(1), 179-188.
[14] Castañeda-Ovando, A., de Lourdes Pacheco-Hernández, M., Páez-Hernández, M.E., Rodríguez, J.A., & Galán-Vidal, C.A. (2009). Chemical studies of anthocyanins: A review. Food Chem., 113(4), 859-871.
[15] Khoshnoudi-Nia, S., Sharif, N., & Jafari, S.M. (2020). Loading of phenolic compounds into electrospun nanofibers and electrosprayed nanoparticles. Trends Food Sci. Technol., 95, 59-74.
[16] García-Tejeda, Y.V., Salinas-Moreno, Y., & Martínez-Bustos, F. (2015). Acetylation of normal and waxy maize starches as encapsulating agents for maize anthocyanins microencapsulation. Food Bioprod Process, 94, 717-726.
[17]        de Araujo Santiago, M.C.P., Nogueira, R.I., Paim, D.R.S.F.,  Gouvêa, A.C.M.S., de Oliveira Godoy, R.L., Peixoto, F.M., Pacheco, S., & Freitas, S.P. (2016). Effects of encapsulating agents on anthocyanin retention in pomegranate powder obtained by the spray drying process. LWT- Food Sci. Technol., 73, 551-556.
[18]        Mahdavi, S.A., Jafari, S.M., Assadpour, E., & Ghorbani, M. (2016). Storage stability of encapsulated barberry's anthocyanin and its application in jelly formulation. J. Food Eng., 181, 59-66.
[19]        Moser, P., Souza, R.T.D., & Nicoletti Telis, V.R. (2017). Spray drying of grape juice from hybrid cv. BRS Violeta: microencapsulation of anthocyanins using protein/maltodextrin blends as drying aids. J. Food Process. Preserv., 41(1), e12852.
[20]        da Rosa, J.R., Nunes, G.L., Motta, M.H., Fortes, J.P., Weis, G.C.C., Hecktheuer, L.H.R., Muller, E.I., de Menezes, C.R., & da Rosa, C.S. (2019). Microencapsulation of anthocyanin compounds extracted from blueberry (Vaccinium spp.) by spray drying: Characterization, stability and simulated gastrointestinal conditions. Food Hydrocoll, 89, 742-748.
[21] Shiga, H., Yoshii, H., Ohe, H., Yasuda, M., Furuta, T., Kuwahara, H., Ohkawara, M., & Linko, P. (2004). Encapsulation of shiitake (Lenthinus edodes) flavors by spray drying. Biosci Biotechnol Biochem, 68(1), 66-71.
[22] Mahmoudi, L., Tavakoilpour, H., Roozbeh-Nasiraie, L. & Kalbasi-Ashtari, A. (2020). Ultrasonication and encapsulation of Butcher broom (Ruscus Hyrcanus L.) extract and its bioactive effects on qualitative properties, oxidative stability and shelf life of cake. Sustain. Chem. Pharm., 17, 100295.
[23] Fernández, P., Regenjo, M., Fernández, A.M.,  Lorenzo, R.A.,  & Carro. A.M. (2014)  Optimization of ultrasound-assisted dispersive liquid–liquid microextraction for ultra performance liquid chromatography determination of benzodiazepines in urine and hospital wastewater. Analytical Methods 6(20), 8239-8246..
[24] Jafari, S.M., Mahdavi-Khazaei, K., & Hemmati-Kakhki, A. (2016). Microencapsulation of saffron petal anthocyanins with cress seed gum compared with Arabic gum through freeze drying. Carbohydr Polym., 140, 20-25.
[25] INSO. (2019), Biscuit-Specifications and test methods. Iran, Tehran: Iranian National Standardization Organization , p. 39. [In persian].
[26] ISIRI. (2011).Cereal and cereal products-Determination of moisture content –Reference method.  Iran, Karaj: Institute of Standards and Industrial Research of Iran. p. 27. [In persian].
[27] INSO. (2018). Microbiology of the food chain-Horizontal method for the detectionand enumeration of Enterobacteriaceae, in Part 1: Detection of Enterobacteriaceae.  Iran, Tehran: Iranian National Standardization Organization , p. 33. [In persian].
[28] INSO, 2018,Microbiology of the food chain- Horizontal method for the detectionand enumeration of Enterobacteriaceae, in Part 2: Colony-count technique.  Iran, Tehran: Iranian National Standardization Organization , p. 31. [In persian].
[29] ISIRI, 2007,Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal method for the enumeration of positive Staphylococci –coagulase (Staphylococcus aureus and other species ), in Part 3: Detection and MPN technique for low numbers.  Iran, Karaj: Institute of Standards and Industrial Research of Iran. p. 27. [In persian].
[30] ISIRI, 2006,Microbiology of food and animal feeding stuffs -Detection and enumeration of presumptive Escherichia coli -Most probable number technique.  Iran, Karaj: Institute of Standards and Industrial Research of Iran. p. 30. [In persian].
[31] INSO, 2013,Microbioligy of food and animal feeding stuffs -enumeration of Yeast and mould-Colony count techni in products with water activity Less than or equal to 0.60. Iran, Tehran: Iranian National Standardization Organization , p. 12. [In persian].
[32] Fathi, M., Mohebbi, M., & Razavi, S.M.A. (2011). Application of image analysis and artificial neural network to predict mass transfer kinetics and color changes of osmotically dehydrated kiwifruit. Food Bioprocess. Tech., 4(8), 1357-1366.
[33] Khoshnoudi-Nia, S., Moosavi-Nasab, M., Nassiri, S.M., & Azimifar, Z. (2018). Determination of Total viable count in rainbow-trout fish fillets based on hyperspectral imaging system and different variable selection and extraction of reference data methods. Food Anal. Methods, 11(12), 3481-3494.
[34] Stone, H., Sidel, J., Oliver, S., Woolsey, A. & Singleton, R.C. (2004). Sensory evaluation by quantitative descriptive analysis. In: Gacula, J. (Ed.), Descriptive Sensory Analysis in Practice (pp. 23-34), US: Wiley-Blackwell.
[35] Youseftabar-Miri, N., Sedaghat, N. & Khoshnoudi-Nia, S. (2020). Effect of active edible coating on quality properties of green-raisin and ranking the samples using fuzzy approach. J. Food Meas. Charact., 1-13.
[36] Tahsiri, Z., Niakousari, M., Khoshnoudi‐Nia, S., & Hosseini, S.M.H. (2017). Sensory evaluation of selected formulated milk barberry drinks using the fuzzy approach. Food Sci. Nutr., 5(3), 739-749.
[37] Barassi, C.A., Pécora, R.P., Roldán, H., & Trucco, R.E. (1987). Total, non‐volatile free fatty acids as a freshness index for hake (Merluccius hubbsi) stored in ice. J. Sci. Food Agric., 38(4), 373-377.
[38] Saranraj, P., & Geetha. M. (2012). Microbial spoilage of bakery products and its control by preservatives. :Int. J. Pharm. Biol. Sci., 3(1), 38-48.
[39] Kang, Y. R., Lee, Y.K., Kim, Y.J., & Chang, Y.H. (2019). Characterization and storage stability of chlorophylls microencapsulated in different combination of gum Arabic and maltodextrin. Food Chem, 272, 337-346.
[40] Ezhilarasi, P., Indrani, D., Jena, B.S., & C. Anandharamakrishnan. (2013). Freeze drying technique for microencapsulation of Garcinia fruit extract and its effect on bread quality. J. Food Eng., 117(4), 513-520.
[41] Ataye-saleh, E. & Sardarian, A. (2017). Formulation of a functional oily cake using pumpkin extract and evaluation of its quality properties. J. innov. Food Sci.Technol., 8(4), 111-125 [In persian].
[42] ISIRI. (2006). Cake –Specification and test methods.  Iran, Karaj: Institute of Standards and Industrial Research of Iran. p. 24. [In persian].
[43] Shahidi, F. & Zhong, Y. (2005). Lipid oxidation: measurement methods. Bailey's industrial oil and fat products. London:  John Wiley & Sons.
[44] Rao, K.S., Chakrabarti, P.P.,  Rao, B.  & Prasad, R. (2009). Phospholipid composition of Jatropha curcus seed lipids. J. Am. Oil Chem.' Soc., 86(2), 197.
[45] González-Martınez, C., Becerra, M., Cháfer, M., Albors, A., Carot, J., & Chiralt, A. (2002). Influence of substituting milk powder for whey powder on yoghurt quality. Trends Food Sci. Technol., 13(9-10), 334-340.
[46] Khoshnoudi‐Nia, S. & Sedaghat, N. (2019). Effect of active edible coating and temperature on quality properties of roasted pistachio nuts during storage. J. Food Process. Preserv., 43(10), e14121.
[47] Ghorbani, S., Sonboli, A., Ebrahimi, S.N., & Mirjalili, M.H. (2020). Molecular authentication and phytochemical assessment of Ruscus hyrcanus Woron.(Asparagaceae) based on trnH-psbA barcoding and HPLC-PDA analysis. Biocatal. Agric. Biotechnol., 25, 101585.
[48] Rahvard, M.S.(2019) Preliminary Phytochemical screening and standardization of Ruscus hyrcanus Woronow. Mazandran, Iran: Mazandaran University of Medical SciencesUniversity in Iran.
[49] Diez-Sánchez, E., Llorca, E., Tárrega, A., Fiszman, S., & Hernando, I. (2020). Changing chemical leavening to improve the structural, textural and sensory properties of functional cakes with blackcurrant pomace. LWT- Food Sci. Technol., 109378.
[50] Kringel, D.H., da Silva, W.M.F., Biduski, B., Waller, S.B., Lim, L.T., Dias, A.R.G. & Zavareze, E.d.R. (2020). Free and encapsulated orange essential oil into a β‐cyclodextrin inclusion complex and zein to delay fungal spoilage in cakes. J. Food Process. Preserv., 44(5), e14411.
[51] INSO. (2013). Cake - Specifications and test methods; (Amendment No.1).  Iran, Tehran: Iranian National Standardization Organization , p. 5. [In persian].
[52] Khoshnoudi-Nia, S., Forghani, Z., & Jafari, S.M. (2020). A systematic review and meta-analysis of fish oil encapsulation within different micro/nanocarriers. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 12, 1-22.
[53] Hadžifejzović, N., Kukić-Marković, J., Petrović, S., Soković, M., Glamočlija, J., Stojković, D. & Nahrstedt, A. (2013). Bioactivity of the extracts and compounds of Ruscus aculeatus L. and Ruscus hypoglossum L. Ind Crops Prod, 49, 407-411.
[54] Bilušić, T., Šola, I., Rusak, G., Poljuha, D., & Čikeš Čulić, V. (2019). Antiproliferative and pro‐apoptotic activities of wild asparagus (Asparagus acutifolius L.), black bryony (Tamus communis L.) and butcher's broom (Ruscus aculeatus L.) aqueous extracts against T24 and A549 cancer cell lines. J. Food Biochem, 43(4), e12781.
[55] INSO. (2019). Microbiology of pastry and confectionery products- specifications and test methods. Iran, Tehran: Iranian National Standardization Organization , p. 15. [In persian].
[56] Keyhani, V., Mortazavi, S.A., Karimi, M., Karazhiyan, H., & Sheikholeslami, Z. (2015). Investigation and comparison of the effect of chubak (acanthophyllum glandulosum) extract and mono-and diglyceride on quality of muffin cake. J. Res. Innov. Food Sci. Technol., 4(2), 153-172.
[57] Mikulec, A., Kowalski, S., Makarewicz, M., Skoczylas, Ł., & Tabaszewska, M. (2020). Cistus extract as a valuable component for enriching wheat bread. LWT- Food Sci. Technol., 118, 108713.
[58] Caleja, C., Barros, L., Antonio, A.L., Oliveira, M.B.P., & Ferreira, I.C. (2017). A comparative study between natural and synthetic antioxidants: Evaluation of their performance after incorporation into biscuits. Food Chem., 216, 342-346.