راهنمای نویسندگان

ساختار کلی مقاله:

عنوان

باید تا حد امکان کوتاه (حداکثر 15 کلمه) و گویای موضوع مقاله باشد. این بخش به صورت وسط چین در صفحه اول می‌آید (فونت 18 ضخیم).

 

نام نویسنده / نویسندگان

نام و نام خانوادگی نویسنده / نویسندگان به صورت کامل و وسط‌چین ذکر شود (فونت 10 ضخیم).  مشخصات نویسنده / نویسندگان در زیر نام‌ / نام‌ها، و به ترتیب دربرگیرنده رتبه علمی، گروه آموزشی / پژوهشی، دانشکده / پژوهشکده، دانشگاه / مرکز پژوهشی و شهر / استان باشد. ذکر رایانامه تنها برای نویسنده مسئول مکاتبات صورت گیرد و با علامت بالانویس * مشخص شود (فونت 10). آدرس‌های متفاوت نویسندگان، با شماره بالانویس روی نام‌ها، مشخص شوند. دقت شود که رایانامه نویسنده مسئول، ترجیحا رایانامه سازمانی یا دانشگاهی بوده و از ذکر رایانامه Yahoo یا Gmail خودداری شود.

 

چکیده

چکیده حداکثر 300 کلمه و شامل مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری به صورت کلی باشد (فونت 12). 

 

واژه‌های کلیدی

حداقل 3 تا و حداکثر 6 کلید واژه، به ترتیب اهمیت، به دنبال عبارت واژه‌های کلیدی در یک خط، به صورت ضخیم آورده شوند (فونت 12). 

 

1- مقدمه

در مقدمه، خلاصه‌ای از زمینه کلی و اهمیت موضوع پژوهش و کاربرد آن، نتایج پژوهش‌های پیشین با ذکر منابع و هدف از انجام پژوهش حاضر آورده شود.

 

2- مواد و روش‌ها

در این بخش لازم است مواد مصرفی، تجهیزات و وسایل، روش‌ اجرای آزمایش‌ها و مبنای تحلیل آماری ذکر شود.    

 

3- نتایج و بحث

دربرگیرنده نتایج به دست آمده از پژوهش، توضیح علل آن‌ها و بحث و مقایسه با یافته‌های علمی موجود در منابع است.  نتایج تنها در یک قالب (شکل یا جدول) ارائه شوند.

 

4- نتیجه گیری

در این بخش مجموعه یافته‌های اصلی و مهم به دست آمده از پژوهش به صورت مختصر و شفاف ارائه ‌شود.

 

تشکر و قدردانی

لازم است نویسنده / نویسندگان مقاله از اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق حمایت‌های مالی یا تجهیزاتی، یا مشورت‌های علمی سهمی در انجام پژوهش داشته‌اند، تشکر و قدردانی نمایند.  در صورت وجود حمایت مالی، باید شماره و تاریخ قرارداد مربوطه در بخش آورده شود.       

 

مراجع

نحوه ارائه مراجع (APA (6th ed.; Numeric Sorting Style است.  مراجع در متن به ترتیب ارائه، شماره گذاری شوند.  همه مراجع مورد استفاده، به ترتیب ارجاع آن‌ها در متن، در این بخش آورده ‌شوند.  شماره مراجع در متن داخل کروشه [ ] ذکر شود.  لازم است کلیه مراجع فارسی با قید عبارت [In Persian] در انتهای آنها، به انگلیسی برگردانده شوند.  در این حالت، نحوه مرجع دهی مشابه الگوی انگلیسی باشد.

  

ارائه مراجع بر اساس الگوی زیر صورت گیرد:

کتاب فارسی و انگلیسی:

 مثال:

[1] Smith, J., White, B., & Thomson, M. (2018). Novel Food Processing Technologies (4th ed.). New York: Longman.

کتاب های فارسی مطابق الگوی بالا، به انگلیسی برگردانده شود و در انتها و پس از نقطه نهایی، با یک فاصله عبارت [In Persian] قید شود.

مثال:

[2] Rezaei, M.A. (2018). Food Chemistry (2nd ed.). Tehran, I.R. Iran: Bahar Publisher. [In Persian]

 

فصلی از کتاب:

مثال:

[3] Mettam, G. R., & Adams, L. B. (2019). How to prepare an electronic version of your article. In: B. Jones & A. Smith (Eds.). Introduction to the Electronic Age (2nd ed., pp. 50-65). London: E-Publishing Inc.

برای مراجع فارسی، برگردان به انگلیسی با قید عبارت [In Persian] در انتهای مرجع، صورت گیرد. 

 

مقاله های فارسی و انگلیسی:

مثال:

[4] Richardson, J., Hanraads, R., & Lupton, R.A. (2018). The art of writing a scientific article. Food Chem., 163, 51–59.

برای مقاله فارسی، برگردان به انگلیسی با قید عبارت [In Persian] صورت گیرد.

مثال:

[5] Alavi, M., & Mohammadi, N. (2016). Evaluation of the gas-solvent process for the extraction of essential oil. Innov. Food Technol., 3, 26-32. [In Persian]

 

توجه: برای خلاصه نویسی نام نشریات انگلیسی از مراجع معتبر (List of Title Word Abbreviations; LTWA) استفاده شود.  

وبگاه زیر در این زمینه توصیه می شود:

https://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa

برای نشریات فارسی، برگردان نام به انگلیسی مطابق نام ذکر شده در وبگاه آن نشریه ملاحظه و بر اساس دستورالعمل LTWA خلاصه نویسی کلمات به کار رفته در عنوان نشریه انجام پذیرد.  بدیهی است علاوه بر وبگاه یاد شده، خلاصه نویسی نام نشریات با توجه به بخش مراجع مقاله های چاپ شده بین المللی نیز قابل الگو برداری است.  

 

مقاله های همایش های علمی:

مثال: 

[6] Smith, F. & Rotgers, H. (2017). The art of writing a scientific article.  In: Proceeding of the 4th Int. Cong. of Food. Tech. (pp. 123128), Praha, Czech Republic.

برای مقاله فارسی، برگردان به انگلیسی با قید عبارت [In Persian] صورت گیرد.

 

 

طرح های پژوهشی/ گزارش های علمی معتبر:

مثال:

 [7] Holmes, F.G. (2013). Production of a new food packaging material. Hamilton, New Zealand: University of Waikato, Department of Food Engineering.

 

 منابع فارسی، به زبان انگلیسی و با قید عبارت [In Persian] ارائه شوند.

 

اختراع:

مثال:

[8] Johnson, K.P. Process for Fabricating Parts from Particulate Material. U.S. Patent 4,765,950, August 23, 2011.

اختراعات ملی، مطابق با عنوان انگلیسی ذکر شده در شرح اختراع (وبگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) با قید عبارت [In Persian] ارائه شوند.

 

منابع اینترنت:

مثال:

[9] CTAHR (College of Agricultural Resources, University of Rice). Tea: a New Crop for Hawaii, 2007. URL http://www.ctahr.rice.edu/oc/freepubs/pdf/tea_03_05.pdf . Accessed 24.02.12.

 

منابع فارسی، به زبان انگلیسی و با قید عبارت [In Persian] ارائه شوند.

 

 توجه: سایر مراجع لازم است بر اساس الگوی APA و در همه موارد به زبان انگلیسی ارائه شوند.  

 

شکل‌ها

عنوان هر شکل به دو صورت فارسی (قلم B-نازنین 10) و انگلیسی (قلم Times New Roman 8)، در محل مناسب درون متن مقاله، به صورت وسط چین بوده و شماره آن، داخل پرانتز ذکر شود (ضخیم). باید تمامی اعداد، محورهای افقی و عمودی و سایر موارد درون شکل ها و نمودارها به انگلیسی درج شود و برای خواننده غیرفارسی زبان و آشنا به زبان انگلیسی مفهوم باشد. شکل‌ها به ترتیب شماره آن‌ها، هر یک در صفحه‌ای جداگانه، در انتهای مقاله و پیش از چکیده مبسوط انگلیسی ارائه شوند. شکل‌ها باید دارای حداقل 200 dpi یا حداقل 800×600 پیکسل باشند (تاکید بر روی میزان dpi می‌باشد) و از بررسی و پذیرش مقالاتی که این نکته مهم را لحاظ ننمایند، خودداری خواهد شد. در ضمن، نمودارهای مقاله نیز به گونه ای باشند که بتوان آن‌ها را در قالب نرم افزار Excell، ذخیره کرده یا تغییراتی ایجاد نمود.

با توجه به این که امروزه خوانندگان نشریه بیشتر از نسخه الکترونیکی مقالات (فایل pdf) استفاده می نمایند، توصیه می‌شود در تهیه شکل‌ها از رنگ های متنوع و البته قابل تشخیص در نسخه چاپ شده کاغذی استفاده شود. لازم به توضیح است که در صورت تمایل نویسندگان به چاپ رنگی مقاله در نسخ چاپی نشریه، هزینه‌های مربوطه بر عهده آن‌ها خواهد بود.

جدول‌ها

محل استقرار هر جدول در متن اصلی مقاله با آوردن فقط عنوان به دو صورت فارسی (قلم B- نازنین 10) و انگلیسی (قلم Times New Roman 8)، مشخص شود.  این عنوان‌ها به صورت وسط چین همراه با شماره آن در داخل پرانتز، نوشته شوند (ضخیم). لازم است تمامی اعداد، واژه‌ها و عبارت‌ها، سرستون‌ها، سرردیف‌ها، اعداد و نیز زیرنویس‌های جدول به انگلیسی بوده و حروف چینی جدول از چپ به راست صورت گیرد. به یاد داشته باشید جدول‌ها باید برای خواننده غیرفارسی زبان و آشنا به زبان انگلیسی به طور کامل مفهوم باشند.  جدول‌های کامل به ترتیب شماره و هر یک در صفحه‌ای جداگانه و پس از شکل‌ها، در انتهای مقاله و پیش از چکیده مبسوط انگلیسی بیایند. 

 

چکیده مبسوط انگلیسی (Extended Abstract)

به منظور هموارسازی و سرعت بخشیدن به فرآیند اخذ نمایه‌های بین‌المللی معتبر، تهیه چکیده مبسوط انگلیسی الزامی است. 

در این بخش، عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان و مشخصات آن‌ها و پس از آن به ترتیب موارد زیر آورده شوند:

 (حداکثر 300 کلمه) :Introduction

 (حداکثر 300 کلمه) :Materials and methods

 (حداکثر 500 کلمه) :Results and discussion

 (حداکثر 150 کلمه) :Conclusions

 (معادل انگلیسی واژه‌های کلیدی فارسی) :Keywords

لازم است چکیده مبسوط حداکثر در دو صفحه تهیه شده و در انتهای فایل اصلی مقاله آورده شود.   

 

توجه: ضرورت دارد نویسنده مسئول مقاله با نشریه در ارسال مستندات و مدارک درخواستی نظیر شکل های مقاله، اصلاحات ویراستاری و مانند آن، همکاری لازم را به عمل آورد. در صورت عدم ارسال به موقع مدارک و اصلاحات درخواستی، نشریه این اختیار را خواهد داشت تا نسبت به حذف مقاله از روند بررسی، پذیرش و انتشار نهایی اقدام نماید.