نشریه علمی فناوری های نوین غذایی

مطابق با آیین نامه نشریات علمی مورخ 98/2/9 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به جای دسته بندی نشریات به صورت علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی، تمامی نشریات مشمول، با عنوان یکسان نشریه علمی شناخته می شوند"؛ لذا نشریه علمی-پژوهشی فناوری های نوین غذایی نیز از این پس تحت عنوان "نشریه علمی فناوری های نوین غذایی" نامیده می شود.