اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻮاﻧﻤﺮد

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

javanmardirost.ir
0000-0001-5500-7718

h-index: 10  

سردبیر

دکتر ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ اﯾﮑﺎﻧﯽ

مهندسی صنایع غذایی استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

eikaniirost.ir
57416290
0000-0002-6075-9823

h-index: 23  

اعضای هیات تحریریه

پروفسور مهدی کدیور

شیمی و تکنولوژی مواد غذایی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

mak120mail.usask.ca
0000-0003-0711-9939

h-index: 31  

پروفسور محمد شاهدی

مهندسی صنایع غذایی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

shahedimogmail.com
0000-0002-5357-1312

h-index: 30  

پروفسور زهرا امام جمعه

مهندسی صنایع غذایی استاد دانشگاه تهران

emamjut.ac.ir
0000-0002-1690-1968

h-index: 55  

پروفسور ایران عالم زاده

صنایع غذایی، مهندسی بیوشیمی استاد دانشگاه صنعتی شریف

alemzadehsharif.edu
0000-0003-4623-7065

h-index: 29  

پروفسور محمدحسین عزیزی

علوم و صنایع غذایی استاد دانشگاه تربیت مدرس

azizit_mmodares.ac.ir
0000-0001-6608-2481

h-index: 28  

پروفسور سید محمدعلی رضوی

مهندسی و فیزیک مواد غذایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

s.razavium.ac.ir
0000-0003-2450-6623

h-index: 53  

پروفسور مهدی کاشانی نژاد

مهندسی صنایع غذایی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

kashanigau.ac.ir
0000-0002-1299-1898

h-index: 33  

پروفسور هدایت حسینی

ایمنی مواد غذایی استاد انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

hedayatsbmu.ac.ir
0000-0001-8301-4229

h-index: 44  

پروفسور رسول کدخدایی

سونوشیمی و سامانه های امولسیونی غذایی استاد پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد

r.kadkhodaeerifst.ac.ir
0000-0002-0335-9591

h-index: 26  

پروفسور محمد حجتی

علوم و صنایع غذایی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

hojjatiasnrukh.ac.ir
0000-0001-9873-0914

h-index: 29  

دکتر مجید جوانمرد

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

javanmardirost.ir
0000-0001-5500-7718

h-index: 10  

دکتر هما ترابی زاده

علوم و صنایع غذایی دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

h.torabizadehirost.ir
0000-0002-1063-5021

h-index: 9  

دکتر علیرضا بصیری

علوم و صنایع غذایی دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

bassiriirost.ir
0000-0002-1014-357X

h-index: 8  

دکتر محمدحسن ایکانی

مهندسی صنایع غذایی استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

eikaniirost.ir
0000-0002-6075-9823

h-index: 23  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور کریم سلیم الاف

مهندسی فرآیندهای غذایی استاد دانشگاه لا روشل، فرانسه

karim.allafgmail.com
0000-0002-7600-5903

h-index: 33  

پروفسور صبحی السوهیمی

بیوشیمی و زیست فناوری غذایی استاد مرکز پژوهشهای علمی و فناوری، اسکندریه، مصر و استاد دانشگاه ایالتی اورال جنوبی، فدراسیون روسیه

alsukhaimisasusu.ru
0000-0002-1657-5162

h-index: 21  

پروفسور آنتونی زومنی

شیمی مواد غذایی استاد دانشگاه علوم زیستی و محیطی Wrocław لهستان

antoni.szumnyupwr.edu.pl
0000-0001-9058-1598

h-index: 31  

پروفسور اصغر فرحناکی

علوم و صنایع غذایی استاد دانشگاه RMIT، ملبورن، استرالیا

asgar.farahnakyrmit.edu.au
0000-0001-5681-9275

h-index: 44  

پروفسور محمدنقی اشتیاقی

مهندسی صنایع غذایی استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند

mnorange1hotmail.com
0000-0001-7309-4157

h-index: 16  

مدیر اجرایی

دکتر سمیه رحیمی

علوم و صنایع غذایی استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

s.rahimiirost.ir
0000-0001-8596-5546

h-index: 4