بررسی تأثیر گرمایش تیمار اهمیک بر برخی ویژگی‌های مکانیکی پسته دهان بسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی خندان کردن سه رقم پسته دهان بسته اکبری، احمد آقایی و فندقی با کمک گرمایش اهمیک بود. در این تحقیق تأثیر رقم پسته (اکبری، احمداقایی و فندقی)، جهت بارگذاری (عمودی- افقی) و مدت‌زمان اهمیک (3، 6 و 9 دقیقه) بر روی ویژگی‌های مکانیکی پسته، شامل انرژی شکست، بیشینه نیرو، مقاومت شکست، چقرمگی و توان مصرفی موردبررسی قرار گرفت و نتایج با در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار با استفاده از نرم‌افزار SAS تحلیل شد. نتایج نشان داد مدت‌زمان اهمیک و جهت بارگذاری برای نیرو، انرژی،چغرمگی و مقاومت شکست ازلحاظ آماری معنی‌دار شده است و رقم فقط برای انرژی و نیروی شکست معنی‌دار شده بود. برای ویژگی توان مصرفی هیچ‌کدام از فاکتورها معنی‌دار نشده بود. همچنین با افزایش مدت‌زمان گرمایش اهمیک مقدار نیروی شکست نمونه‌ها رقم اکبری، احمد آقایی و فندقی از 6/312، 75/303، 76/261 که برای شاهد بود به 76/125، 68/138، 65/189 N رسید. به همین ترتیب رقم‌ها برای انرژی شکست از 95/384، 3/300، 06/228 J به 139، 9/120، 14/18 Jو در مقاومت شکست از 84/6، 99/6 و 33/7 N.m2 به 80/2، 40/5 و 92/4 N.m2 و درنهایت برای چغرمگی از 353/0، 343/0 و 247/0 J.m3 به 167/0، 247/0 و 220/0 J.m3 بوده است که در زمان اهمیک 9 دقیقه به‌دست‌آمده است. همچنین با بارگذاری به‌صورت عمودی نیروی شکست نسبت به حالت افقی کمتر شد. برای گرمایش اهمیک بازمان 9 دقیقه کمترین نیروی شکست و ویژگی‌های مکانیکی دیگر برای خندان شدن و زمان‌های 6و3 دقیقه دارای مقدار نیروی شکست بیشتری و ویژگی‌های مکانیکی دیگر برای خندان شدن نسبت به نمونه‌های بدون گرمایش اهمیک همراه بود.

چکیده تصویری

بررسی تأثیر گرمایش تیمار اهمیک بر برخی ویژگی‌های مکانیکی پسته دهان بسته

تازه های تحقیق

 • رقم، زمان اهمیک و جهت قرارگیری عامل مهمی در خندان کردن پسته است.
 • با افزایش زمان گرمایش اهمیک و افزایش رطوبت، نیروی کمتری برای شکست پوسته و خندان کردن موردنیاز است.
 • نمونه‌ها در جهت عمودی نسبت به جهت افقی نیروی کمتری برای شکست پوسته و خندان شدن لازم دارند.
 • جهت بارگذاری تاثیر معنی داری بیشتری برای انرژی و مقاومت پسته ها داشته است.
 • استفاده از روش اهمیک تاثیر مثبتی را جهت کاهش نیروی شکست داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of ohmic heat treatment on some mechanical properties of closed pistachio

نویسندگان [English]

 • Mohsen Azadbakht 1
 • Hamid Rayeni Moghbeli 2
 • Mohammad Vahedi Torshizi 2
1 Associate Professor, Department of Bio-System Mechanical Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 M.Sc Student Department of Bio-System Mechanical Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this investigation was to study smiling of three varieties pistachio mouths, Akbari, Ahmad Aghayi and Fandoghi with help of ohmic heating treatment. In this research, the effect of pistachio varieties (Akbari, Ahmadaghaye and Fandoghi), loading direction(vertical and horizontal) and ohmic time (3, 6 and 9 minutes) on mechanical properties of pistachio, including breaking energy, maximum force, breaking strength, toughness and power consumption were investigated and the results were analyzed in a completely randomized design with three replications using SAS software. The results showed that amount of ohmic time and loading direction for maximum force, breaking energy, toughness and breaking strength were statistically significant and the varietie was meaningful only for energy and failure force. None of the factors was significant for power consumption. Also, with increasing the ohmic time, the value of the maximum force of Akbari, Ahmad Aghaei and Fandoghi varieties were from 3112.6, 303.75, 261.76 (for control), to 125.76, 138.68, 189.65 N. Similarly, the pistachio varieties for breaking energy from 384.95, 300.3, 228.06J to 139, 120.9, 18.14 J, and the and breaking strength of 6.84, 6.99, and 7.33 N .m2 to 2.80, 5.40 and 4.92 N.m2 and finally for the toughness of 0.353, 0.343 and 0.247 J.m3 to 0.167, 0.247 and 0.220 J .m3 which is achieved at the ohmic time of 9 minutes. Also, with vertical loading, the failure force was lower than the horizontal position. In ohmic heating with the time of 9 minutes, the minimum failure force was obtained. The times of 6 and 3 minutes had a greater failure force.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pistachio
 • ohmic heating
 • mechanical properties
 • loading direction
[1]         A. Esmail-pour, Distribution. ( 1998). use and conservation of pistachio in Iran., in Toward a Comprehensive Documentation and Use of Pistacia Genetic Diversity in Central and West Asia, North Africa and Europe. Report of the IPGRI Workshop, , pp. 16–26.
[2]         درویشیان، م. (1381)  کشت و تولید پسته. چاپ سوم، نشر آیندگان، ص 152.
[3]         شیبانی، الف؛ فریور، م و وطنپور ازغندی، ح. (1374). پسته و تولید آن در ایران. انتشارات موسسه سازمان تحقیقات پسته کشور.ص61.
[4]         Grace, M. H., Esposito, D., Timmers, M. A., Xiong, J., Yousef, G., Komarnytsky, S.,  Lila, M. A. (2016). Chemical composition, antioxidant and anti-inflammatory properties of pistachio hull extracts. Food Chem           , 210, 85-95.
[5]         Ukhanova, M., Wang, X., Baer, D. J., Novotny, J. A., Fredborg, M.,  Mai, V. (2014). Effects of almond and pistachio consumption on gut microbiota composition in a randomised cross-over human feeding study. Br. J. Nutr, 111(12), 2146-2152.
[6]         Carbonell‐Barrachina, Á. A., Memmi, H., Noguera‐Artiaga, L., Gijón‐López, M. D. C., Ciapa, R.,  Pérez‐López, D. (2015). Quality attributes of pistachio nuts as affected by rootstock and deficit irrigation. J. Sci. Food Agric, 95(14), 2866-2873.
[7]         Catalán, L., Alvarez‐Ortí, M., Pardo‐Giménez, A., Gomez, R., Rabadan, A.,  Pardo, J. E. (2017). Pistachio oil: A review on its chemical composition, extraction systems, and uses. Eur. J. Lipid Sci. Technol, 119(5), 1600126.
[8]         ابریشمی، م, (1373) پسته ایران، شناخت تاریخی. دانشگاه تهران، ص 363.
[9]         D. Massie, D. Slaughter, J. Abbott, and W. Hruschka, Acoustic .(1993). single-kernel wheat hardness, Trans. ASAE., vol. 36, no. 5, pp. 1393–1398.
[10]       Azadbakht, M., Ziaratban, A., Torshizi, M. V.,  Aghili, H. (2017). Energy and exergy analyses during eggplant drying in a fluidized bed dryer. Agricl EnginInter CIGR J, 19(3), 177-182.
[11]       Azadbakht, M., Torshizi, M. V., Ziaratban, A.,  Ghajarjazi, E. (2016). Application of Artificial Neural Network (ANN) in predicting mechanical properties of canola stem under shear loading. Agricl Eng inInter CIGR J, 18(2), 413-425.
[12]       Lewis R S, (1989). Physical Properties of Food and Food Processing Systems. 1stedn. Chichester. Ellis Horwood, UK,103.
[13]       Aydin C, (2002). Physical properties of hazel nuts. J. Biol. Eng 82: 297-303.
[14]       Aydin C, (2003). Physical properties of almond nut and kernel. J. Food Eng. 60: 315-320.
[15]       Vursavuş, K.,  Özgüven, F. (2004). Mechanical behaviour of apricot pit under compression loading. J. Food Eng, 65(2), 255-261.
[16]         Kılıçkan, A.,  Güner, M. (2008). Physical properties and mechanical behavior of olive fruits (Olea europaea        L.) under compression loading. J. Food Eng, 87(2), 222-228.
 [17]      عالمی ه، خوش تقاضا م ه و مینایی س. (1388). تعیین خواص ویژگی های مکانیکی دانه سویا در بارگذاری شبه استاتیک. مجله علوم و صنایع غذایی، شماره 2، ص 113 تا 124.
[18]       Knirsch, M. C., Dos Santos, C. A., de Oliveira Soares, A. A. M., Penna, T. C. V. (2010). Ohmic heating–a review. Trends Food Sci. Technol, 21(9), 436-441.
[19]       Sarang, S., Sastry, S. K.,  Knipe, L. (2008). Electrical conductivity of fruits and meats during ohmic heating. J. Food Eng, 87(3), 351-356.
[20]       Castro, I., Teixeira, J. A., Salengke, S., Sastry, S. K.,  Vicente, A. A. (2004). Ohmic heating of strawberry products: electrical conductivity measurements and ascorbic acid degradation kinetics. Innovative Food Sci. Emerg. Technol, 5(1), 27-36.
[21]       Vikram, V. B., Ramesh, M. N.,  Prapulla, S. G. (2005). Thermal degradation kinetics of nutrients in orange juice heated by electromagnetic and conventional methods. J. Food Eng, 69(1), 31-40.
[22]       Cullen, P. J., Tiwari, B. K., & Valdramidis, V. P. (2012). Status and trends of novel thermal and non-thermal technologies for fluid foods. Novel Therm and non-Therm Technol fluid foods .pp. 1-6.            
مقصودی، م. (1382) بررسی رفتار ویسکوالاستیک دانه پسته دهان بسته تحت بارگذاری شبه استاتیک. مجموعه مقالات      [23]
پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ص 1-9.
[24]  گوشکی، ب. (1385) خواص فیزیکی و مکانیکی پسته (رقم احمد آقایی). پایانامه کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی. دانشگاه آزاد واحد تاکستان.
[25] Azadbakht, M., Torshizi, M. V., Noshad, F.,  Rokhbin, A. (2018). Application of artificial neural network method for prediction of osmotic pretreatment based on the energy and exergy analyses in microwave drying of orange slices. Energy, 165, 836-845.
 [26]      Vincent, J. F. (1990). Fracture properties of plants. Advan  Bot Res , Vol. 17, pp. 235-287.
[27] غلامی پرشکوهی.؛ کرمانی، ع، م.؛ محمدی شمامی،  م؛ سلیمی بنی، م؛ عبدالعلی زاده، ا .(1394). تعیین برخی خواص مکانیکی پسته دهان بسته (ارقام بومی قزوین).‎ نشریه نواوری در علوم و فناوری غذایی شماره 2 صفحه 103-92
 
[28]       Koyuncu, M. A., Ekinci, K., Savran, E. (2004). Cracking characteristics of walnut. Biosystems Engineering, 87(3), 305-311.
[29]       Liu, M., Haghighi, K., Stroshine, R. L., Ting, E. C. (1990). Mechanical properties of the soybean cotyledon and failure strength of soybean kernels. Transactions of the ASAE, 33(2), 559-0566..
[30]       علی بابا. م؛ غضنفری، ا؛ رجبی پور، ع. (۱۳۸۷)، بررسی و مقایسه مقاومت مکانیکی در سه رقم پسته، پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مشهد، انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ص 1-9.
[31]       صبوری، پ.؛ گل محمدی، ع.؛ ترحم مصری، گ. (۱۳۹۱)، بررسی اثر رطوبت بر برخی خواص مکانیکی سه رقم پسته، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، شیراز، دانشگاه شیراز، ص 1-6.
[32]       Galedar, M. N., Mohtasebi, S. S., Tabatabaeefar, A., Jafari, A., Fadaei, H. (2009). Mechanical behavior of pistachio nut and its kernel under compression loading. Journal of Food Engineering, 95(3), 499-504.