بررسی اثر ضداکسایشی عصاره دانه رازیانه (Foeniculum vulgare) در روغن سویا و مقایسه آن با ضداکساینده ‏‏‏های سنتزی BHA وBHT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

2 استادیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

اکسایش چربی‏ها منجر به کاهش ویژگی‏های حسی و ارزش تغدیه‏ای روغن‏ها می‏گردد. از جمله روش‏های موثر جهت کاهش شدت اکسایش، افزودن ضداکساینده‏ها است. با توجه به اثرات جانبی نامطلوب ضداکساینده‏های سنتزی، مانند امکان ایجاد جهش و یا سرطان،‏ امروزه ترکیب‏های طبیعی دارای ویژگی‏های ضداکسایشی به عنوان جایگزینی برای ترکیب‏های متداول سنتزی مورد توجه قرار گرفته‏اند. هدف از این تحقیق، بررسی اثرات ضداکسایشی عصاره دانه رازیانه در روغن سویا و مقایسه آن با ضداکساینده‏های سنتزی بوتیلید هیدروکسی آنیزول (BHA) و بوتیلید هیدروکسی تولوئن (BHT) می‏باشد. اثر غلظت‏های 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700 و 800 میلی‏گرم/لیتر عصاره اتانولی دانه رازیانه در به تاخیر انداختن فساد اکسایشی در روغن سویا تصفیه شده عاری از ضداکساینده، در دمای 90 درجه سانتی‏گراد، به مدت 4 هفته و در فواصل زمانی ثابت هفت روزه از طریق سنجش اندیس‏های آنیزیدین، پراکسید و محاسبه اندیس توتوکس در مقایسه با نمونه شاهد و ضداکساینده‏های سنتزی BHA به میزان غلظت مجاز 175 میلی‏گرم/لیتر وBHT به میزان غلظت مجاز 75 میلی‏گرم/لیتر و مخلوط هر دو نوع ضداکساینده سنتزی (BHT+BHA) به میزان غلظت مجاز 175 میلی‏گرم/لیتر، تحت بررسی قرار گرفت. هم‏چنین، مدت زمان مقاومت به اکسایش نمونه‏ها توسط دستگاه رنسیمت سنجیده شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، با افزایش غلظت عصاره‏ها اثر ضداکسایشی آن‏ها بیش‏تر شده ولی در محدوده غلظتی مورد بررسی، رابطه خطی و مستقیم بین غلظت تیمارها و فعالیت ضداکسایشی آن‏ها در روغن سویا دیده نشد. غلظت‏های 300 میلی‏گرم/لیتر و 400 میلی‏گرم/لیتر عصاره دانه رازیانه، دارای فعالیت ضداکسایشی بالاتری نسبت به هر دو ضداکساینده سنتزی BHA و BHT بودند . عصاره دانه رازیانه دارای اثر ضداکسایشی مناسبی در روغن سویا بوده و می‏تواند در غلظت‏های مناسب به عنوان جایگزین طبیعی ضداکساینده‏های سنتزی BHA وBHT به کار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antioxidant activity of fennel (Foeniculum vulgare) seed extract in soybean oil in comparison with synthetic antioxidants BHA and BHT

نویسندگان [English]

  • Mona Mazaheri Kalahrodi 1
  • Alireza Bassiri 2
  • Hosein Jalali 3
1 M. Sc. Research Student in Food Science and Technology, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Chemical Technologies, Iranian Research Organization for Science and Techmology (IROST)
3 Assistant Professor, Department.of Food Science and Technology, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

Lipid oxidation leads to decrease in organoleptic properties and nutritive value of oils. Among the most effective ways to reduce the intensity of oxidation, is adding antioxidants. Due to the undesirable side effects of synthetic antioxidants, such as the ability to create mutations or cancer, combination of natural antioxidant properties as an alternative to conventional synthetic compounds have been discussed. The purpose of this research was to study the antioxidant effects of fennel seed extract in soybean oil and comparison with synthetic antioxidants BHA and BHT. In this study, the antioxidant activities of ethanolic fennel (Foeniculum vulgare) seed extract at different concentrations 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ppm on the stability of soybean oil were evaluated by means of Peroxide value, Anisidine value, and Totox value determinations. The oxidative stability of the samples was measured by Metrohm Rancimat apparatus. The antioxidant activities were compared to synthetic antioxidants such as Butylated hydroxyanisole (BHA) and Butylated hydroxytoluene (BHT) and the mixture of both antioxidants (BHT+BHA) in allowable concentration levels. The results indicated that the antioxidant activities will be increased by increasing the concentration of extracts, but in the investigated concentration range, no direct linear relationship was seen between treatments concentrations and their antioxidant activities in soybean oil ,and the antioxidant activities of the seed extracts at 300ppm and 400ppm in soybean oil was better than both synthetic antioxidants BHA and BHT. Fennel seed extract has suitable antioxidative effects on soybean oil and can be used as an appropriate natural substitution instead of synthetic antioxidants BHA and BHT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vegetable oil oxidation
  • soybean oil
  • Fennel seed extract
  • Antioxidant activity
[1] Yanishlieva-Maslarova NV. )2001(. Inhibiting oxidation, In: Antioxidants in Food. Pokorny J, Yanishlieva N, Gorden M. Eds. Woodhead Publishing Ltd. Cambridge, UK, pp. 22–70.
[2] Martinez-Tome, M., Jimenez, A., Ruggieri, S., Frega, N., Strabbioli, R. & Murcia, M. (2001). Antioxidant properties of mediterranean spices compared with common food additives. Journal of Food Protection, 64:1412–1419.
[3] Kahl R and Kappus H. )1993(. Toxicity of synthetic antioxidants BHT and BHA in comparison with natural antioxidants vitamin E. Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und Forschung, 196: 329- 338.
[4] Namiki M. )1990(. Antioxidants, antimutagens in food. Journal of Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 29(4): 273-300.
[5] Kulisic T, Radonic A and Katalinic V. )2004). Use of different methods for testing antioxidative of oregano essential oil. Journal of Food Chemistry, 85: 633-640.
[6] Marino, S.D., Gala, F., Borbone, N. Zollo, F. Vitalini, S. Visioli, F. Iorizzi, M. )2007(. Phenolic glycosides from Foeniculum vulgare fruit and evaluation of antioxidative activity. Journal of Phytochemistry, 68: 1805–1812.
[7] Anonymous. )1390(. Agricultural statistics of Ministry of Agriculture of Iran. Available from: http://www.maj.ir.
[8] Guillen MD and Manzanos MJ. (1996). A study of several parts of the plant Foeniculum vulgare as a source of compounds with industrial interest. Journal of Food Research International, 29(1):85-88.
[9] Pokorny J, Yanishlivea N, and Gordon M. (2001). Antioxidants in food. CRC Press, 380p.
[10] Barros L, Heleno SA, Carvalho AM, Ferreira ICFR. (2009). Systematic evaluation of the antioxidant potential of different parts of Foeniculum vulgare Mill. from Portugal. Journal of Food and Chemical Toxicology, 47: 2458–2464.
[11] Sanchez-Mareno C, Larrauri JA, Sauro-Calixto F. (1998). A procedure to measure the antiradical efficiency of polyphenols. Journal of Science of Food and Agriculture, 76:270-276.
[12] Yanishlieva, NV, Marinova EM. (1998). Activity and mechanism of action of natural antioxidants in lipids. Journal of Recent Research and Development in Oil Chemistry, 2: 1–14.
[13] Mata AT, Proenc C, Ferreira AR, Serralheiro MLM, Nogueira JMF, Arau´ jo MEM. )2007(. Antioxidant and antiacetylcholinesterase activities of five plants used as Portuguese food spices. Journal of Food Chemistry, 103: 778–786.
[14] Hinneburg I, Damien Dorman HJ, Hiltunen R . )2006(. Antioxidant  activities of extracts from selected culinary herbs and spices. Journal of Food Chemistry, 97: 122–129.
[15] Singh GS, Maurya MP, Lampasona DE, Catalan C. )2006(. Chemical constituents, antifungal and antioxidative potential of Foeniculum vulgare volatile oil and its acetone extract. Journal of Food Control, 17: 745–752.
[16] Popovich KM. )2008(. The influence of natural antioxidants on the oxidative stability of iodine-fortified sunflower oil in the process of storage. Journal of  Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 44(5): 415-421.
[17] Lucinewton SM, Raul NCJr, Mirian BS, Lin CM, Angela AM. (2005). Supercritical fluid extraction from fennel (Foeniculum vulgare): global yield, composition and kinetic data. Journal of Supercritical Fluids, 35: 212–219.
[18] Tahami F, Basiri A. (1391). Evaluation of antioxidant activity of fennel (Foeniculum vulgare) seed extract in sunflower oil. Journal of Food Technology and Nutrition, 1(10):71-78.
[19] Singh BH. (2002). Extraction of phenolic compounds from red grape marce for using as food lipid antioxidant. Journal of Food Chemistry, 66: 209-15.
[20] Anonymous. (1384). ISIRI 3608. Antioxidants. Institute of Standards and Industrial Research of Iran.
[21] Bandoniene D, Venskutonis PR, Gruzdiene D, & Murkovic M. (2002). Antioxidant  activity of  Sage (Salvia officinalis L.), Savory (Satureja hortensis L.) and Borage (Borago officinalis L.) extracts in rapeseed oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 104: 286–292.
[22] Mohagheghi Samarin, A., Poorazarang, H., Elhamirad, A. H., Dezashibi1, Z., Hematyar, N. (2011). Extraction of phenolic compounds from potato peel (Ramus variety) with solvent and ultrasound-assisted methods and evaluation of its antioxidant activity in soybean oil. Journal of Food Science and Technology, 8(1): 81-91.
[23] Abdalla AE, Roozen JP. (1999). Effect of plant extracts on the oxidative stability of  sunflower oil and emulsion. Journal of Food Chemistry, 64(3):323-329.
[24] Shahidi, F. & Zhong, Y. (2005). Lipid Oxidation: Measurement Methods, Bailey’s Industrial Oil and Fat Products, 6th Ed., Six Volume Set. Memorial University of  Newfoundland, Canada.
[25] Proestos C, Boziaris IS, Nychas GJE, Komaitis M. (2006). Analysis of flavonoids and phenolic acids in Greek aromatic plants: Investigation of their antioxidant capacity and antimicrobial activity. Journal of Food Chemistry, 95: 664-671.
[26] AOCS. (1998). Official Methods and Recommended Practices of the American Oil Chemist’s Society, 5th Ed., pp. 8–53. AOCS Press.
[27] IUPAC. (1987). International Union of Pure and Applied Chemistry, Standard Methods for the Analysis of Oils, Fats and Derivatives. Blackwell Scientific Publishers, 7th Ed.
[28] Shahidi F, Wanasundara UN. (2002). Methods for Measuring Oxidative Rancidity in Fats and Oils. Food lipids: Chemistry, Nutrition, and Biotechnology. 2nd Ed. New York: Marcel Dekker, pp. 465–487.
[29] Yekrang A., Javanmard M. (2009). Evaluation of antioxidant activity of grapefruit seed extract on the stability of anchovy oil. Journal of Food Technology and Nutrition, 9 (1): 49-60.
[30] SamsamShariat H. (1371). Extraction and extraction of medicinal plants and methods to identify and evaluate them. Maani Eds. Isfahan. 258 pp.
[31] Suhaj M. (2006). Spice antioxidants isolation and their antiradical activity: A review. Journal of Food  Compos Anal, 19: 531-7.
[32] Beaux D, Fleurentin J, Mortier F. (1997). Diuretic action of hydroalcohol extract of Foeniculum vulgare var. dulce (D.C.) roots in rats. Journal of Phytotherapy Research, 11: 320–322.
[33] Oktay MI, Gulcin O, Kufrevioglu I. (2003). Determination of in vitro antioxidant activity of fennel (Foeniculum vulgare) seed extracts. Journal of Lebensm.-Wiss. U.-Technol, 36: 263-271.
[34] Rouzbehan Y, Alipour D, Barzegar M, Azizi MH. (2008). Antioxidant activity of phenolic compounds of grape pomace. International Journal of Food Science and Technology, 5(3): 69-74.
[35] Gharekhani M., Ghorbani M., Ebrahimzadeh M.A. (1388). Effect of nettle (Urtica dioica) leaves extract on the inhibition of soybean oil oxidation. Electronic Journal of Food Processing and Preservation, 1(2): 85-102.
[36] Sotirios K, and Vassiliki O. (2005). Antioxidation properties of natural carotenoid against the AAPH-initiated oxidation of food emulsion. Journal of Innovative Food Science and Emerging Technologies, 7: 132-139.
[37] Kammal-Eldin A., and Appelqvist L. (1996). The chemistry and antioxidant properties of tocopherols and tocotrienols. Journal of Lipids, 31: 671-701.
[38] Fatemi H. (1378). Food Chemistry. Enteshar corporation Eds. 480pp.
[39] Armando, C., Maythe, S., Beatriz N.P. (1998). Antioxidant activity of Grapefruit seed extract on vegetableb oils. Journal of the Science of Food and Agricalture, 77(4): 463-467.
[40] Shahidi, F. & Naczk, M. (2003). Phenolics in food and nutraceuticals. CRC Press. pp: 403-426.
[41] Samadloiy H.R., Azizi M.H.,Barzegar M.(2007). Antioxidative effect of pomegranate seed phenolic componends on soybean oil. Journal of Agricaltural Sciences and Natural Resources, 14(4):193-200.