بررسی تأثیر پوشش خوراکی موسیلاژ دانه شاهی بر ماندگاری قارچ دکمه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه علوم و صنایع غذایی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

تاثیر پوشش خوراکی صمغ شاهی بر روند تغییرات فیزیکوشیمیایی قارچ دکمه­ای سفید طی 16 روز نگه‌داری مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا، ابتدا موسیلاژ شاهی استخراج، خالص­سازی و خشک شد. سپس قارچ­های تازه و کامل با محلول­های 2 /0، 4/0 و 6/0 درصد وزنی- حجمی از صمغ شاهی پوشش داده شدند. درصد کاهش وزن، استحکام بافت، میزان ترکیبات فنولی، مقدار مواد جامد محلول و تغییرات رنگی بررسی گردید. نتایج نشان داد که غلظت 6/0 درصد از صمغ شاهی به­طور معنا­­داری ( (p<0.05 مانع از تغییرات وزن و محتوای ترکیبات فنولی شده و تیمار­های پوشش داده شده با غلظت 2/0 درصد از صمغ شاهی بیش‌ترین میزان روشنایی را دارا بودند؛ اگرچه همه­ غلظت­های تهیه شده از پوشش، در حفظ رنگ قارچ­های دکمه­ای بر اساس مقایسات b*، a*،L* موثر شناخته شده­اند. هم­چنین بین غلظت­های مختلف پوشش، جهت حفظ بافت و مواد جامد محلول در پایان روز شانزدهم، تفاوت معنا­داری وجود نداشت اما اختلاف آن­ها نسبت به شاهد در سطح احتمال 5 درصد معنی­دار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of cress seeds mucilage on shelf life of Button Mushroom

چکیده [English]

The Effect of edible coating cress seeds mucilage on physicochemical properties of white button mushroom were studied during the 16 days . For this purpose, firstly, the gum was extracted, purified, and dried. Then fresh mushrooms were coated with solutions 0.2%, 0.4% and 0.6% w/v of the cress gum. Weight loss, texture firmness, total phenols, total soluble solids (TSS) and color changes were determined. The results showed that concentration of 0.6% the cress gum significantly prevents changes the weight and content of phenolic compounds. Treatments of coated with concentration of 0.2% the cress gum had the highest lighting levels, although all prepared by coating, based on L*, a*, & b* comparisons were effective in maintaining color button mushrooms. Also between different concentration of coating, there was no significant difference to maintain texture and TSS at the end of the sixteenth day. But the difference compared with the controls was significant at the 5% level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • button mushroom
  • colorimetric
  • cress gum
  • Phenolic compounds
[1] Porta, R., Rossi-Marquez, G., Mariniello, L., Sorrentino, A., Giosafatto, C.V.L., Esposito, M., Di Pierro, P. (2013). Edible Coating as Packaging Strategy to Extend the Shelf-life of Fresh-Cut Fruits and Vegetables., J. Biotechnol Biomater.
 [2] Zapata, P.J., Guillén, F., Martínez‐Romero, D., Castillo, S., Valero, D. , Serrano, M. (2008). Use of alginate or zein as edible coatings to delay postharvest ripening process and to maintain tomato (Solanum lycopersicon Mill) quality. J. Sci. Food Agr.88,1287-1293.
[3] Gontard, N., Thibault, R., Cuq, B. and Guilbert, S., (1996). Influence of relative humidity and film composition on oxygen and carbon dioxide permeabilities of edible films. J. Agric. Food Chem, 44: 1064-1069.
[4] Williams, P.A., and Phillips, G.O., (2000). Introduction to food hydrocolloids. Pp 1-19. In: Phillips G; Willians P; (Eds). In Handbook of hydrocolloids. CRC Press, Cambridge, England.
 [5] Mc Garvie, D., and Parolis, P.H., (1979). Methylation analysis of the mucilage of opuntia ficus indica. J0 Carbohydr. Res, 69: 171-179.
[6]  کاراژیان،ح. (1389). طبیعت پلی الکترولیتی صمغ دانه شاهی. نشریه پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 6، شماره 1، ص 37-43.
[7]  خضرایی، م.، جهادی، م.، فاضل، م.، و علامه، آ. ( 1393). بررسی تاثیر پوشش کیتوزان-اسانس لیمو بر ماندگاری قارچ دکمه ای (آگاریکوس بیسپوروس) کامل. علوم غذایی و تغذیه، جلد سیزدهم، شماره 1، ص 35-46.
[8]. Nerya, O., Ben-Arie, R., Luzzatto, T., Musa, R., Khativ, S., and Vaya, J. (2006). Prevention of Agaricus bisporus postharvest browning with tyrosinase inhibitors. Postharvest Biol. Technol,39: 272–277.
[9].Tianjia, J., Lifang, F., and Xiaolin, Z. (2011). Effect of chitosan coating enriched with thyme oil on postharvest quality and shelf life of shiitake mushroom (lentinus edodes). J. Agric. Food Chem, 60:188-196.
[10]  گل چین، ف.، کیوانلو، ع.، عبادی، م.، و اسعدی، ع. (1390). استفاده از پوشش های خوراکی در افزایش عمر انبارمانی میوه گوجه فرنگی. چکیده مقالات هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران.
 [11] Tianjia, J., Lifang, F., Xiaolin, Z., and Jianrong, L. (2012). Physicochemical responses and microbial characteristics of shiitake mushroom(Lentinus edodes) to gum arabic coating enriched with natamycin during storage. Food Chem, 138: 1992-1997.
[12] Mohebbi, M., Ansarifar, E., Hasanpour, N., and Amiryousefi, M.R. (2012). Suitability of aloe vera and gum tragacanth as edible coatings for extending the shelf life of button mushroom. Food Bioprocess Technol, 5:319-3202.
[13] Sedaghat, N., and Zahedi, younes. (2012). Application of edible coating and acidic washing for extending the storage life of mushrooms (Agaricus bisporus). Food Sci Technol Int, 18: 523-530.
[14] Valverde, J.M., Valero, D., Romera, D.M., Fabiaa, N., Guillean, C., Castillo, S., and Serrano, M., (2005). Novel edible coating based on Aloe vera gel to maintain table grape quality and safety. Food Chem, 53: 7807-7813.
[15] Maftoonazad, N., and Ramaswamy, H.S. (2005). Postharvest shelf-life extension of avocados using methyl cellulose-based coating. Food Sci Technol, 38: 617-624.
[16]  صادقی‌پور، م.، بدیعی، ف.، بهمدی، ه.، و بازیار، ب. (1391). اثر پوشش‌های خوراکی فعال بر پایه متیل‌سلولز بر ماندگاری گوجه‌فرنگی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، سال نهم، شماره 35  ، صفحه­های 89-99.
[17]  احمدزاده قویدل ر، قیافه داوودی م، تنوری ط، شیخ الاسلامی ز، (1390). بررسی اثر چهار پوشش خوراکی ایزوله پروتئین سویا، کنستانتره پروتئین آب پنیر، کاراگینان وآلژینات در افزایش ماندگاری ورقه­های گلابی (Pyrus communis). مجله علوم و فناوری غذایی، سال چهارم، شماره سوم، ص 47-54.
[18] Gontard, N., Ihibauit, R., Cup, B., Guilberd, S. )1996(. Influence of relative humidity and film composition on oxygen and carbon dioxide permeabilities on edible films. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 44, 1064-1069.
[19] Vargas, M., Albors, A., Chiralt, A., Gonzalez Martinez, C. )2006(. Quality of cold-stored strawberries as affected by chitosan-oleic acid edible coatings. Postharvest Biol. Technol, 41,  164-171.
[20] Lee, J.Y., Park, H.J., Lee, C.Y., Choi, W.Y. )2003(. Extending shelf-life of minimally processed apples with edible coatings and antibrowning agents. LWT-Food Sci Technol, 36,  323-329.
[21] Shahiri Tabaestani, H., Sedaghat, N., Saeedi Pooya, E., and Alipour, A. )2013(. Shelf life improvement and postharvest quality of cherry tomato (Solanum lycopersicum L.) Fruit using basil mucilage edible coating and cumin essential oil. Intl. J. Agron. Plant. Prod, 4:2346-2353.
[22] Eissa, H.A. (2007). Effect of chitosan coating on shelf life and quality of fresh‐cut mushroom.. J. Food Qual, 623-30:645.