تاثیر تیمارهای فراصوت و مادون قرمز بر جمعیت میکروبی، خواص فیزیکوشیمیایی و فنل کل پودر گندم جوانه زده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 گروه بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه بوعلى سینا، همدان

چکیده

جوانه زدن یک تکنیک ساده برای بهبود ویژگی های تغذیه ای و کیفی دانه غلات است. هدف از این مطالعه بررسی روش های پیش تیمار و خشک کردن اولتراسونیک (هوای گرم و مادون قرمز) بر روی جمعیت میکروبی (تعداد کل باکتری ها، کپک ها و مخمرها)، خواص فیزیکوشیمیایی (میزان خاکستر، رطوبت، اسیدیته، pH، روشنی، قرمزی و زردی) و میزان فنلی کل پودر گندم جوانه زده. نتایج بدست آمده نشان داد که سونیکاسیون تعداد کل باکتری پودر گندم جوانه زده را کاهش داد. در این مطالعه، خشک کردن جوانه گندم با هوای داغ و تشعشعات مادون قرمز، همه کپک ها و مخمرهای موجود در پودرها را از بین برد و هیچ کپک یا مخمری روی محیط های کشت رشد نکرد. میزان رطوبت، قرمزی، زردی و همچنین مقدار فنل پودر گندم جوانه زده خشک شده توسط خشک کن مادون قرمز بیشتر از خشک کن هوای گرم بود. اسیدیته و سبکی پودر گندم جوانه زده خشک شده توسط خشک کن هوای گرم بیشتر از خشک کن مادون قرمز بود. اعمال پیش تیمار فراصوت بر روی گندم جوانه زده باعث افزایش میزان ترکیبات فنلی در پودر آن شد، اما این افزایش معنی دار نبود (p>0.05). به طور کلی، پیش تیمار فراصوت و استفاده از خشک‌کن‌های مادون قرمز، تکنیک‌های امیدوارکننده‌ای برای تولید پودر گندم جوانه زده با محتوای فنلی بالا و جمعیت میکروبی کم هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of ultrasonic and infrared treatments on microbial population, physicochemical properties, and total phenols of sprouted wheat powder

نویسندگان [English]

  • mohammadreza Pajohi-Alamoti 1
  • samira Amin-Ekhlas 2
  • Fakhreddin Salehi 3
1 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 2- Department of Food Science and Technology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Sprouting is a simple technique for improving the nutritional and quality characteristics of cereal grains. The purpose of this work was to examine ultrasonic pretreatment and drying methods (hot-air and infrared) on microbial population (total bacterial counts, molds, and yeasts), physicochemical properties (ash content, moisture, acidity, pH, lightness, redness, and yellowness), and total phenolic content of sprouted wheat powder (SWP). The results confirmed that the sonication decreased the total bacterial count of SWP. In this work, drying sprouted wheat with the hot-air and infrared radiation killed all molds and yeasts in the powders, and no molds or yeasts grew on the microbial plates. Moisture content, redness, yellowness, and phenolic content of SWP dried by the infrared dryer were higher than those by the hot-air dryer. The acidity and lightness of SWP dried by the hot-air dryer were higher than those by the infrared dryer. Applying ultrasonic pretreatment to sprouted wheat increased the amount of phenolic compounds in the powders, but this increase was not significant (p>0.05). In general, ultrasonic pretreatment and the use of infrared dryers are promising techniques for production of SWP with high phenolic content and low microbial population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidity
  • Lightness
  • Mold and yeast
  • Phenolic content
  • Total microbial count