استفاده از مایکروویو برای تغییر در خصوصیات رئولوژیکی موسیلاژ دانه بالنگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

محلول‌های آبی موسیلاژ دانه‌های بالنگو ویسکوزیته بالایی دارند و رفتار شبه پلاستیکی از خود نشان می‌دهند. هدف از این مطالعه تجزیه‌وتحلیل تأثیر تیمار مایکروویو در فواصل زمانی مختلف بر رفتار رئولوژیکی محلول‌های تهیه شده از موسیلاژ دانه بالنگو بود. یافته‌های این مطالعه نشان داد که با افزایش پیوسته سرعت برشی از 2/12 بر ثانیه به 2/171 بر ثانیه، ویسکوزیته ظاهری محلول موسیلاژ دانه بالنگو (محلول تیمار نشده) از 044/0 پاسکال ثانیه به 015/0 پاسکال ثانیه کاهش می‌یابد. همچنین، ویسکوزیته ظاهری محلول‌های موسیلاژ دانه بالنگو با افزایش زمان قرار گرفتن در معرض مایکروویو از 0 تا 3 دقیقه، از 029/0 پاسکال ثانیه به 026/0 پاسکال ثانیه کاهش یافت (سرعت برشی برابر 37 بر ثانیه). برای همه محلول‌های موسیلاژ، مدل رئولوژیکی قانون توان عملکرد خوبی با حداکثر مقدار ضریب تبیین (9984/0<)، و حداقل مجموع مربعات خطا (0107/0>) و جذر میانگین مربعات خطا (0298/0>) را نشان داد. ضریب قوام محلول موسیلاژ دانه بالنگو با افزایش زمان قرار گرفتن در معرض مایکروویو از 0 تا 3 دقیقه، به‌طور معنی‌داری از Pa.sn 130/0 به Pa.sn 153/0 افزایش یافت (05/0>p). شاخص رفتار جریان محلول‌های موسیلاژ دانه بالنگو با افزایش زمان تیماردهی با مایکروویو به‌طور معنی‌داری از 577/0به 512/0 کاهش یافت (05/0>p). نتایج مدل کاسون نشان داد که مقادیر تنش تسلیم کاسون بین 2475/0 پاسکال و 3294/0 پاسکال و ویسکوزیته پلاستیک کاسون بین 0666/0 پاسکال ثانیه تا 0845/0 پاسکال ثانیه است. درمجموع، تیماردهی با مایکروویو پارامترهای رئولوژیکی را تغییر داد و باعث کاهش ویسکوزیته موسیلاژ دانه بالنگو شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Use of microwave for change in rheological properties of Balangu seed mucilage

نویسندگان [English]

 • Fakhreddin Salehi 1
 • Kimia Samary 2
 • Maryam Tashakori 2
1 Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Food Industry, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 MSc Student, Department of Food Science and Technology, Faculty of Food Industry, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Aqueous solutions of Balangu seeds mucilage (BSM) have high viscosity and exhibit pseudoplastic behavior. The purpose of this study was to analyze the impact of microwave treatment at different time intervals on the rheological behavior of BSM solutions. The finding of this study revealed that the apparent viscosity of BSM solution (non-treated solution) reduced from 0.044 Pa.s to 0.015 Pa.s as the shear-rate (SR) raised continuously from 12.2 s-1 to 171.2 s-1. Additionally, the apparent viscosity of the BSM solutions reduced from 0.029 Pa.s to 0.026 Pa.s as the microwave exposure time increased from 0 to 3 min (SR=37 s-1). The Power law rheological model showed a good performance with the maximum correlation coefficient (>0.9984), and the minimum sum of squared error (SSE) values (<0.0107) and root mean square error (RMSE) values (<0.0298) for all mucilage solutions. The consistency coefficient of BSM solution increased significantly from 0.130 Pa.sn to 0.153 Pa.sn (p<0.05) with increasing microwave exposure time from 0 to 3 min. The flow behavior index of BSM solutions reduced significantly from 0.577 to 0.512 (p<0.05) as the microwave treatment time increased. The results of Casson model showed that the values of the Casson yield stress were between 0.2475 Pa and 0.3294 Pa, and the Casson plastic viscosity were between 0.0666 Pa.s and 0.0845 Pa.s. In total, microwave treatment changed the rheological parameters and reduced the viscosity of BSM.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Balangu seed mucilage
 • Casson model
 • Microwave
 • Plastic viscosity
 • Power law

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403
 • تاریخ دریافت: 12 اسفند 1402
 • تاریخ بازنگری: 02 اردیبهشت 1403
 • تاریخ پذیرش: 09 اردیبهشت 1403