پیش‌تیمار ماش جوانه‌زده با مایکروویو قبل از فرآیند خشک‌کردن با هوای گرم و فروسرخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

جوانه زدن ویژگی‌های تغذیه‌ای و کیفی ماش (Vigna radiata L.) را افزایش می‌دهد. در این مطالعه اثرات خشک‌کردن با تابش فروسرخ و هوای داغ بر جوانه‌های ماش پیش‌تیمار شده با مایکروویو مورد بررسی قرار گرفت. فرآیند مایکروویو برای 0، 15، 30، 45 و 60 ثانیه قبل از خشک‌کردن ماش جوانه‌زده در هوای گرم و فروسرخ انجام شد. پیش‌تیمار مایکروویو مدت زمان خشک شدن ماش جوانه‌زده را کاهش داد. افزایش زمان پیش‌تیمار مایکروویو از 0 به 60 ثانیه باعث شد زمان خشک شدن نمونه‌ها در داخل خشک‌کن هوای گرم از 205 دقیقه به 130 دقیقه کاهش یابد (05/0>p). زمان خشک شدن جوانه‌ها در خشک‌کن فروسرخ به‌طور معنی‌داری کمتر از خشک‌کن هوای گرم بود (05/0>p). ضریب نفوذ مؤثر رطوبت محاسبه شده توسط قانون دوم فیک، برای نمونه‌های خشک‌شده توسط هوای گرم و فروسرخ به ترتیب در محدوده m2s-110-10×60/1-m2s-110-10×06/1 و m2s-19-10×15/1-m2s-19-10×98/0 متغیر بود. داده‌های آزمایشگاهی برای منحنی‌های خشک‌کردن با معادلات لایه‌نازک مختلف برازش داده شدند و معادله میدیلی برای توضیح سینتیک خشک‌کردن ماش جوانه‌زده مناسب‌تر بود. متوسط آبگیری مجدد ماش جوانه‌زده خشک‌شده در خشک‌کن‌های هوای گرم و فروسرخ به ترتیب 55/262% و 65/211% بود. در مجموع، پیش‌تیمار مایکروویو (حدود 60 ثانیه) و استفاده از خشک‌کن فروسرخ، روش خشک‌کردن مناسب برای ماش جوانه‌زده با انتقال جرم سریع‌تر و زمان خشک‌کردن کوتاه‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microwave pretreatment of sprouted mung beans before hot-air and infrared drying process

نویسنده [English]

  • Fakhreddin Salehi
Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Sprouting enhances the nutritional and quality characteristics of mung beans (Vigna radiata L.). In this study impacts of infrared radiation and hot-air drying on microwave-pretreated mung bean sprouts were examined. The microwave process was performed for 0, 15, 30, 45, and 60 s before hot-air and infrared dehydration of sprouted mung beans. Microwave pretreatment decreased drying time of sprouted mung beans. Increasing the microwave pretreatment time from 0 to 60 s caused drying time of samples inside the hot-air dryer to decrease from 205 min to 130 min (p<0.05). Drying time of sprouts in the infrared dryer was significantly less than the hot-air dryer (p<0.05). Effective moisture diffusivity coefficient (Deff) calculated by Fick's second law, varied in the range of 1.06×10-10 - 1.60×10-10 m2s-1, and 0.98×10-9 - 1.15×10-9 m2s-1, for hot-air and infrared dried samples, respectively. Experimental data for drying curves were fitted to various thin-layer equations, and the Midilli equation was best suited to explain drying kinetics of sprouted mung beans. Average rehydration ratio of dried sprouted mung beans in hot-air and infrared dryers were 262.55%, and 211.65%, respectively. In summary, the microwave pretreatment (about 60 sec) and use of infrared dryer is appropriate drying technique for sprouted mung beans with faster mass transfer and shorter drying time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective moisture diffusivity coefficient
  • Microwave
  • Midilli equation
  • Mung bean
  • Rehydration