تاثیر شدت و مدت فراصوت بر رفتار رئولوژیکی محلول آلژینات سدیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

یکی از کاربردهای اخیر فراصوت، تغییر ترکیب و خواص ساختاری هیدروکلوئیدها است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات فراصوت در شدت‌های مختلف (0، 75 و 150 وات) و زمان (0، 5، 10، 15 و 20 دقیقه) بر ویسکوزیته و خواص رئولوژیکی محلول آلژینات سدیم انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت برشی از 2/12 به 5/134 بر ثانیه، ویسکوزیته ظاهری محلول آلژینات سدیم (نمونه شاهد) از 075/0 به 032/0 پاسکال ثانیه کاهش می‌یابد. همچنین، ویسکوزیته ظاهری محلول آلژینات سدیم با افزایش زمان اعمال فراصوت از صفر به 20 دقیقه، از 044/0 به 019/0 پاسکال ثانیه کاهش یافت (سرعت برشی 61 بر ثانیه، 150 وات). معادلات رئولوژیکی مختلف (قانون توان، بینگهام، هرشل بالکلی، کاسون و وکادلو) برای برازش مقادیر تجربی استفاده شدند و نتایج تأیید کرد که مدل قانون توان بهترین برازش را برای توصیف رفتار جریان محلول آلژینات سدیم دارد. ضریب قوام محلول آلژینات سدیم با افزایش زمان فراصوت از 0 تا 20 دقیقه به طور معنی‌داری از Pa.sn 216/0 به Pa.sn 151/0 کاهش یافت (05/0>p). علاوه بر این، ضریب قوام محلول آلژینات سدیم با افزایش توان فراصوت به طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0>p). شاخص رفتار جریان محلول آلژینات سدیم با افزایش شدت و مدت تیماردهی با فراصوت به طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0>p).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Ultrasound Intensity and Duration on the Rheological Behaviour of Sodium Alginate Solution

نویسندگان [English]

  • Fakhreddin Salehi 1
  • Moein Inanloodoghouz 2
1 Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 MSc Student, Department of Food Science and Technology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

One of the recent uses of sonication is to change the composition and structural properties of hydrocolloids. This study aimed to examine the impacts of sonication at different intensities (0, 75, and 150 W) and time (0, 5, 10, 15, and 20 min) on the viscosity and rheological properties of sodium alginate solution. The results showed that the apparent viscosity of sodium alginate solution (control sample) decreased from 0.075 to 0.032 Pa.s with increasing shear rate from 12.2 to 134.5 s-1. Also, the apparent viscosity of sodium alginate solution decreased from 0.044 to 0.019 Pa.s with enhancing the sonication time from 0 to 20 min (shear rate=61 s-1, 150 W). Various rheological equations (Power law, Bingham, Herschel-Bulkley, Casson, and Vocadlo) were employed to fit the empirical values, and the results confirmed that the Power law model was the best fit to describe the flow behaviour of sodium alginate solution. The consistency coefficient of sodium alginate solution significantly decreased from 0.216 Pa.sn to 0.151 Pa.sn (p<0.05) with enhancing sonication time from 0 to 20 min. Furthermore, the consistency coefficient of sodium alginate solution decreased significantly (p<0.05) while the ultrasonic power enhanced. Flow behaviour index of sodium alginate solution enhanced significantly (p<0.05) while the intensity and duration of ultrasound treatment enhanced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consistency coefficient
  • Flow behaviour index
  • Rheological models
  • Ultrasound

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 12 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 23 آبان 1402