ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزدرون پوشانی شده با آلژینات سدیم و موسیلاژ دانه بالانگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی، شیراز، ایران

2 bگروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بهبود میزان ماندگاری باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در شرایط سخت انجام شد؛ بنابراین، از روش ریزدرون پوشانی اکستروژن به همراه موسیلاژ دانه بالنگو (Lalemantia royleana) به عنوان لایه دوم ریز‌درون‌پوشانی در غلظت‌های 2/0، 4/0، 6/0 و 8/0 درصد استفاده شد. خواص فیزیکوشیمیایی و بقای باکتری در فرم‌های آزاد و ریزدرون‌پوشانی شده در شرایط شبیه‌سازی معده‌‌ای روده‌ای ارزیابی شد. نتایج نشان داد که دانه‌های تولیدشده کروی بودند. افزایش غلظت موسیلاژ دانه بالنگو، قطر دانک را به طور معنی‌داری افزایش داد، اما پارامتر *L ثابت بود. فرم‌های آزاد و ریزدرون‌پوشانی شده باکتری در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد کاهش یافتند. علاوه بر این، باکتری‌های آزاد و باکتری‌های ریزدرون‌پوشانی شده در مدت نگهداری و تحت شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی، کاهش تعداد داشتند. شمارش لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس پس از قرار گرفتن در شرایط شبیه‌سازی‌شده گوارشی، به ترتیب سطوح 47/6 و 65/4 واحد لگاریتمی کاهش داشتند. لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزدرون‌پوشانی شده توانایی بقای 56/77% را در محیط مایع MRS طی 28 روز نگهداری در سردخانه داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از موسیلاژ دانه بالنگو می‌تواند توانایی بقای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزدرون پوشانی شده را در شرایط تنش گرمایی (22/43%)، شرایط نمک و اسید (58/22%)، نگهداری در یخچال (76/24%) و شبیه‌سازی شرایط گوارشی(46/1%) نسبت به باکتری آزاد افزایش دهد. دانک حاوی موسیلاژ بالنگو در شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی میزان بقای بیشتری را نسبت به دانک حاوی موسیلاژ بهدانه داشت؛ اما در دمای 72 درجه سانتی‌گراد از نرخ بقای باکتری کمتری برخوردار بود.

چکیده تصویری

ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزدرون پوشانی شده با آلژینات سدیم و موسیلاژ دانه بالانگو

تازه های تحقیق

  • لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با آلژینات سدیم و بالانگو به عنوان لایه دوم ریزدورن پوشانی شد.
  • دانه های تولید شده کروی شکل با راندمان ریزپوشانی مناسب بودند
  • دانک ها در برابر حرارت، کلرید سدیم به همراه شرایط اسیدی و شرایط گوارشی شبیه سازی شده مقاوم بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Physicochemical Properties of Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 Cells Encapsulated with Sodium Alginate and Balangu (Lallemantia royleana) Seed Mucilage

نویسندگان [English]

  • Seyed Saeed Sekhavatizadeh 1
  • Tina yaghoobpour 2
1 Assistance Proffesor, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Fars, Iran.
2 Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

This study aimed to improve the survival rate of Lactobacillus acidophilus (LA) under harsh conditions. Therefore, the extrusion encapsulation technique was employed to apply the Balangu (Lallemantia royleana) Seed Mucilage (BSM) as a second coating material at concentrations of 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8%. We evaluated the physicochemical properties and feasibility between the free and microencapsulated forms during simulation gastrointestinal conditions. The results showed that the beads produced were spherical. Increasing the concentration of BSM significantly increased the bead diameter, but the L* parameter remained constant. It was obvious that the free and microencapsulated forms were reduced at 72° C. Whereas, a longer shelf life was observed in the beads compared to the free bacteria. In addition, the non-capsulated bacteria and the microencapsulated forms were decreased through storage and under simulated gastrointestinal conditions. LA counts showed decreased levels of 6.47 and 4.65 log units, respectively, after exposure to simulated gastrointestinal conditions. Microencapsulated LA (MLA) had a 77.56% survival ability in the MRS broth after 28 days in cold storage. The results of this study showed that the use of BSM can extend the survival ability of MLA (43.22, 22.58, 24.76 and 1.46%) in comparison to FLA, during the heat stress, salt and acid condition, refrigerated storage, and simulation gastrointestinal condition respectively. In comparison to quince seed mucilage, the BSM bead revealed a greater survival rate during the simulated gastrointestinal condition but lower survival at 72° C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactobacillus acidophilus
  • microencapsulation
  • Lallemantia royleana
  • gastrointestinal condition
  • extrusion
1. Ghasemi L, Nouri L, Mohammadi Nafchi A, Al‐Hassan AA. (2022). The effects of encapsulated probiotic bacteria on the physicochemical properties, staling, and viability of probiotic bacteria in gluten‐free bread. J Food Process Preserv. 46(3), e16359.
https://doi.org/10.1111/jfpp.16359
2. Moghaddam MFT, Jalali H, Nafchi AM, Nouri L. (2020). Evaluating the effects of lactic acid bacteria and olive leaf extract on the quality of gluten-free bread. Gene Reports. 21, 100771.
https://doi.org/10.1016/j.genrep.2020.100771  
3. Tantratian S, Wattanaprasert S, Suknaisilp S. (2018). Effect of partial substitution of milk‐non‐fat with xanthan gum on encapsulation of a probiotic Lactobacillus. J Food Process Preserv. 42(7), e13673.
https://doi.org/10.1111/jfpp.13673  
4. Altamirano‐Ríos AV, Guadarrama‐Lezama AY, Arroyo‐Maya IJ, Hernández‐Álvarez AJ, Orozco‐Villafuerte J. (2022). Effect of encapsulation methods and materials on the survival and viability of Lactobacillus acidophilus: A review. Int J Food Sci Tech. 57(7), 4027-40.
https://doi.org/10.1111/ijfs.15779  
5. da Silva MN, Tagliapietra BL, Pivetta FP, dos Santos Richards NSP. (2022). Nutritional, functional and sensory profile of added butter from Lactobacillus acidophilus encapsulated and hyposodium salt. LWT. 161, 113385.
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113385  
6. Mahmoodi Pour H, Marhamatizadeh MH, Fattahi H. (2022). Encapsulation of different types of probiotic bacteria within conventional/multilayer emulsion and its effect on the properties of probiotic yogurt. J Food Qual. 2022, 7923899.
https://doi.org/10.1155/2022/7923899  
 
7. Kazemi M, Shahidi F, Varidi MJ, Roshanak S. (2022). Encapsulation of Lactobacillus acidophilus in solid lipid microparticles via cryomilling. Food Chem. 395, 133564.
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.133564  
 
8. Choudhury N, Meghwal M, Das K. (2021). Microencapsulation: An overview on concepts, methods, properties and applications in foods. Food Frontiers. 2(4), 426-42.
https://doi.org/10.1002/fft2.94  
 
9. Lu W, Yang X, Shen J, Li Z, Tan S, Liu W, et al. (2021). Choosing the appropriate wall materials for spray-drying microencapsulation of natural bioactive ingredients: Taking phenolic compounds as examples. Powder Technol. 394, 562-74.
https://doi.org/10.1016/j.powtec.2021.08.082  
 
10. Fathi F, Saberi-Riseh R, Khodaygan P. (2021). Survivability and controlled release of alginate-microencapsulated Pseudomonas fluorescens VUPF506 and their effects on biocontrol of Rhizoctonia solani on potato. Int J Biol Macromol. 183, 627-34.
https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.159  
 
11. Naghibi F, Mosaddegh M, Motamed SM, Ghorbani A. (2022). Labiatae family in folk medicine in Iran: from ethnobotany to pharmacology. Iran J Pharm Res. 4(2), 63-79.  
 
12. Razavi SM, Karazhiyan H. (2009). Flow properties and thixotropy of selected hydrocolloids: Experimental and modeling studies. Food hydrocoll. 23(3), 908-12.
https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2008.05.010
 
13. Farhadi, N. (2017). Structural elucidation of a water-soluble polysaccharide isolated from Balangu shirazi (Lallemantia royleana) seeds. Food Hydrocoll. 72, 263-270.
https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2017.05.028  
 
14. Razavi SMA, Cui SW, Ding H. (2016). Structural and physicochemical characteristics of a novel water-soluble gum from Lallemantia royleana seed. Int J Biol Macromol. 83, 142-51.
https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2015.11.076  
 
15. Al-Sahlany ST, Niamah A. (2022). Bacterial viability, antioxidant stability, antimutagenicity and sensory properties of onion types fermentation by using probiotic starter during storage. Nutr Food Sci. 52, 901-16.
https://doi.org/10.1108/NFS-07-2021-0204  
 
16. Dokoohaki ZN, Sekhavatizadeh SS, Hosseinzadeh S. (2019). Dairy dessert containing microencapsulated Lactobacillus rhamnosus (ATCC 53103) with quince seed mucilage as a coating material. LWT. 115, 108429.
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.108429  
 
17. Karimi M, Sekhavatizadeh SS, Hosseinzadeh S. (2021). Milk dessert containing Lactobacillus reuteri (ATCC 23272) encapsulated with sodium alginate, Ferula assa-foetida and Zedo (Amygdalus scoparia) gum as three layers of wall materials. Food Bioprod Process. 127, 244-54.
https://doi.org/10.1016/j.fbp.2021.03.003  
 
18. Abbaszadeh S, Gandomi H, Misaghi A, Bokaei S, Noori N. (2014). The effect of alginate and chitosan concentrations on some properties of chitosan‐coated alginate beads and survivability of encapsulated Lactobacillus rhamnosus in simulated gastrointestinal conditions and during heat processing. J Sci Food Agric. 94(11), 2210-6.
https://doi.org/10.1002/jsfa.6541  
 
19. Ilha EC, Da Silva T, Lorenz JG, de Oliveira Rocha G, Sant'Anna ES. (2015). Lactobacillus paracasei isolated from grape sourdough: acid, bile, salt, and heat tolerance after spray drying with skim milk and cheese whey. Eur Food Res Technol. 240(5), 977-84.
https://doi.org/10.1007/s00217-014-2402-x  
 
20. Kim JU, Kim B, Shahbaz HM, Lee SH, Park D, Park J. (2017). Encapsulation of probiotic Lactobacillus acidophilus by ionic gelation with electrostatic extrusion for enhancement of survival under simulated gastric conditions and during refrigerated storage. Int J Food Sci Tech. 52(2), 519-30.
https://doi.org/10.1111/ijfs.13308  
 
21. Arepally D, Reddy RS, Goswami TK. (2020). Encapsulation of Lactobacillus acidophilus NCDC 016 cells by spray drying: characterization, survival after in vitro digestion, and storage stability. Food Funct. 11(10), 8694-706.
https://doi.org/10.1039/D0FO01394C  
 
22. Frakolaki G, Kekes T, Lympaki F, Giannou V, Tzia C. (2022). Use of encapsulated Bifidobacterium animalis subsp. lactis through extrusion or emulsification for the production of probiotic yogurt. J Food Process Eng. 45(7), e13792.
https://doi.org/10.1111/jfpe.13792  
 
23. Sohail A, Turner MS, Coombes A, Bostrom T, Bhandari B. (2011). Survivability of probiotics encapsulated in alginate gel microbeads using a novel impinging aerosols method. Int J Food Microbiol. 145(1), 162-8.
https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2010.12.007  
 
24. Pupa P, Apiwatsiri P, Sirichokchatchawan W, Pirarat N, Muangsin N, Shah AA, et al. (2021). The efficacy of three double-microencapsulation methods for preservation of probiotic bacteria. Sci Rep. 11(1), 1-9. https://doi.org/10.1038/s41598-021-93263-z
25.Razavi, S. M. A., Cui, S. W., & Ding, H. (2016). Structural and physicochemical characteristics of a novel water-soluble gum from Lallemantia royleana seed. Int J  Biol Macromol.  83, 142-151. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2015.11.076
26. Zameni, A., Kashaninejad, M., Aalami, M., Salehi, F., & Shirvani, G. (2015). Rheological Properties, Texture and Color of Balangu (Lallemantia royleana) Seed Gum Affected by Different Temperatures. Iran J Biosyst. Eng. 46(2), 185-192. https://doi.org/10.22059/ijbse.2015.55678    
27. Rodríguez-Huezo M, Lobato-Calleros C, Reyes-Ocampo JG, Sandoval-Castilla O, Perez-Alonso C, Pimentel-Gonzalez D. (2011). Survivability of entrapped Lactobacillus rhamnosus in liquid-and gel-core alginate beads during storage and simulated gastrointestinal conditions. Revista mexicana de ingeniería química. 10(3), 353-61.https://doi.org/10.1007/s11694-021-01022-5
 
28. Nasiri H, Golestan L, Shahidi SA, Darjani P. ( 2021).  Encapsulation of Lactobacillus casei in sodium alginate microcapsules: improvement of the bacterial viability under simulated gastrointestinal conditions using wild sage seed mucilage. J Food Measure Character. 2021 15(5):4726-34. https://doi.org/10.1007/s11694-021-01022-5  
 
29. Lupo B, Maestro A, Gutiérrez JM, González C. (2015). Characterization of alginate beads with encapsulated cocoa extract to prepare functional food: Comparison of two gelation mechanisms. Food Hydrocolloids. 49, 25-34.
https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.02.023  
 
30. Mizielińska M, Łopusiewicz Ł. (2018). Encapsulation and evaluation of probiotic bacteria survival in simulated gastrointestinal conditions. Rom Biotechnol Lett. 23(3), 13690-96.  
 
31. Ji R, Wu J, Zhang J, Wang T, Zhang X, Shao L, et al. (2019). Extending viability of Bifidobacterium longum in chitosan-coated alginate microcapsules using emulsification and internal gelation encapsulation technology. Front Microbiol. 10, 1389.
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.01389  
 
32. Wang M, Yang J, Li M, Wang Y, Wu H, Xiong L, et al. (2019). Enhanced viability of layer-by-layer encapsulated Lactobacillus pentosus using chitosan and sodium phytate. Food Chem. 285, 260-5.
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.01.162  
 
33. Soltani Lak A, Marhamatizadeh MH, Fattahi H. (2021). Stability of Encapsulated Lactobacillus reuteri during Harsh Conditions, Storage Period, and Simulated In Vitro Conditions. J Food Qual. 2021.
https://doi.org/10.1155/2021/3872190  
 
34. Hansen LT, Allan-Wojtas P, Jin Y-L, Paulson A. (2002). Survival of Ca-alginate microencapsulated Bifidobacterium spp. in milk and simulated gastrointestinal conditions. Food Microbiol. 19(1), 35-45.
https://doi.org/10.1006/fmic.2001.0452  
 
35. Li K, Wang B, Wang W, Liu G, Ge W, Zhang M, et al. (2019). Microencapsulation of Lactobacillus casei BNCC 134415 under lyophilization enhances cell viability during cold storage and pasteurization, and in simulated gastrointestinal fluids. Lwt. 116, 108521.
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.108521  
 
36. El-Shafei K, Elshaghabee FMF, El-Sayed HS, Kassem JM. (2018). Assessment the viability properties of Lactobacillus casei strain using labneh as a carrier. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria. 17(3), 267-76.https://doi.org/10.17306/J.AFS.2018.0583

 
37. Silva MP, Tulini FL, Martins E, Penning M, Favaro-Trindade CS, Poncelet D. (2018). Comparison of extrusion and co-extrusion encapsulation techniques to protect Lactobacillus acidophilus LA3 in simulated gastrointestinal fluids. LWT. 89, 392-9.
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2017.11.008  
 
38. Gbassi GK, Vandamme T, Ennahar S, Marchioni E. (2009). Microencapsulation of Lactobacillus plantarum spp in an alginate matrix coated with whey proteins. Int J Food Microbiol. 129(1), 103-5.
https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2008.11.012
39. Gebara C, Chaves KS, Ribeiro MCE, Souza FN, Grosso CR, Gigante ML. (2013). Viability of Lactobacillus acidophilus La5 in pectin-whey protein microparticles during exposure to simulated gastrointestinal conditions. Food Res Int. 51(2), 872-8.
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2013.02.008