ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزدرون پوشانی شده با آلژینات سدیم و موسیلاژ دانه بالانگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی، شیراز، ایران

2 bگروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بهبود میزان ماندگاری باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در شرایط سخت انجام شد؛ بنابراین، از روش ریزدرون پوشانی اکستروژن به همراه موسیلاژ دانه بالنگو (Lalemantia royleana) به عنوان لایه دوم ریز‌درون‌پوشانی در غلظت‌های 2/0، 4/0، 6/0 و 8/0 درصد استفاده شد. خواص فیزیکوشیمیایی و بقای باکتری در فرم‌های آزاد و ریزدرون‌پوشانی شده در شرایط شبیه‌سازی معده‌‌ای روده‌ای ارزیابی شد. نتایج نشان داد که دانه‌های تولیدشده کروی بودند. افزایش غلظت موسیلاژ دانه بالنگو، قطر دانک را به طور معنی‌داری افزایش داد، اما پارامتر *L ثابت بود. فرم‌های آزاد و ریزدرون‌پوشانی شده باکتری در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد کاهش یافتند. علاوه بر این، باکتری‌های آزاد و باکتری‌های ریزدرون‌پوشانی شده در مدت نگهداری و تحت شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی، کاهش تعداد داشتند. شمارش لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس پس از قرار گرفتن در شرایط شبیه‌سازی‌شده گوارشی، به ترتیب سطوح 47/6 و 65/4 واحد لگاریتمی کاهش داشتند. لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزدرون‌پوشانی شده توانایی بقای 56/77% را در محیط مایع MRS طی 28 روز نگهداری در سردخانه داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از موسیلاژ دانه بالنگو می‌تواند توانایی بقای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزدرون پوشانی شده را در شرایط تنش گرمایی (22/43%)، شرایط نمک و اسید (58/22%)، نگهداری در یخچال (76/24%) و شبیه‌سازی شرایط گوارشی(46/1%) نسبت به باکتری آزاد افزایش دهد. دانک حاوی موسیلاژ بالنگو در شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی میزان بقای بیشتری را نسبت به دانک حاوی موسیلاژ بهدانه داشت؛ اما در دمای 72 درجه سانتی‌گراد از نرخ بقای باکتری کمتری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Physicochemical Properties of Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 Cells Encapsulated with Sodium Alginate and Balangu (Lallemantia royleana) Seed Mucilage

نویسندگان [English]

  • Seyed Saeed Sekhavatizadeh 1
  • Tina yaghoobpour 2
1 Assistance Proffesor, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Fars, Iran.
2 Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

This study aimed to improve the survival rate of Lactobacillus acidophilus (LA) under harsh conditions. Therefore, the extrusion encapsulation technique was employed to apply the Balangu (Lallemantia royleana) Seed Mucilage (BSM) as a second coating material at concentrations of 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8%. We evaluated the physicochemical properties and feasibility between the free and microencapsulated forms during simulation gastrointestinal conditions. The results showed that the beads produced were spherical. Increasing the concentration of BSM significantly increased the bead diameter, but the L* parameter remained constant. It was obvious that the free and microencapsulated forms were reduced at 72° C. Whereas, a longer shelf life was observed in the beads compared to the free bacteria. In addition, the non-capsulated bacteria and the microencapsulated forms were decreased through storage and under simulated gastrointestinal conditions. LA counts showed decreased levels of 6.47 and 4.65 log units, respectively, after exposure to simulated gastrointestinal conditions. Microencapsulated LA (MLA) had a 77.56% survival ability in the MRS broth after 28 days in cold storage. The results of this study showed that the use of BSM can extend the survival ability of MLA (43.22, 22.58, 24.76 and 1.46%) in comparison to FLA, during the heat stress, salt and acid condition, refrigerated storage, and simulation gastrointestinal condition respectively. In comparison to quince seed mucilage, the BSM bead revealed a greater survival rate during the simulated gastrointestinal condition but lower survival at 72° C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactobacillus acidophilus
  • microencapsulation
  • Lallemantia royleana
  • gastrointestinal condition
  • extrusion