دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، آبان 1401 
بررسی تأثیر روش های ضدعفونی کردن بر خصوصیات کیفی زیره سبز

صفحه 15-33

10.22104/ift.2022.5637.2102

ادریس رحمتی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ احمد بناکار؛ محمدتقی عبادی؛ زهره حمیدی اصفهانی

بررسی تأثیر روش های ضدعفونی کردن بر خصوصیات کیفی زیره سبز