کلیدواژه‌ها = نانوامولسیون
بررسی تاثیر استفاده از امواج فراصوت بر تهیه و پایداری نانوامولسیون‌های روغن سیاه دانه

دوره 11، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 76-97

مهسا خرمی؛ مجتبی نصر اصفهانی؛ سمیه رحیمی؛ اعظم اعرابی

بررسی تاثیر استفاده از امواج فراصوت بر تهیه و پایداری نانوامولسیون‌های روغن سیاه دانه