کلیدواژه‌ها = الکتروریسی
تولید نانوالیاف معطر استات سلولز حاوی وانیل به روش الکتروریسی

دوره 5، شماره 4، مرداد 1397، صفحه 567-581

10.22104/jift.2017.2327.1542

بهروز قرآنی؛ زهرا آقائی؛ بهاره عمادزاده

تولید نانوالیاف معطر استات سلولز حاوی وانیل به روش الکتروریسی