موضوعات = علوم و صنایع غذایی
تعداد مقالات: 51
51. اثر فیلم های پلیمری پوشانده شده با پاداکسنده طبیعی (عصاره رزماری) در جلوگیری از اکسایش کره

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 37-48

فائزه تفرشی؛ مجید جوانمرد؛ مریم فهیم دانش