فناوری‌های نوین غذایی (JIFT) - فرایند پذیرش مقالات