بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • ابراهیم زاده موسوی، زینب السادات [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • ابونجمی، محمد [1] دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • اثنی عشری، سولماز [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • اجاق، سید مهدی [1] دانشیار، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اجاق، سید مهدی [1] دانشیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اجاق، سید مهدی [4] دانشیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • احمدی، حجت [1] استاد، دانشگاه تهران
 • احمدیان، زهرا [1] دانشجوی دکترا، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد
 • احمدیان، زهرا [1] دانشجوی دکتری، گروه فراوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد
 • احمدیان کوچکسرایی، زهرا [1] دانشجوی دکتری، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد
 • احمدی چناربن، حسین [1] استادیار، دانشگاه آزاداسلامی، واحدورامین- پیشوا، گروه زراعت و اصلاح نباتات، ورامین، ایران
 • احمدی چناربن، حسین [1] استادیار، دانشگاه آزاداسلامی، واحدورامین- پیشوا، گروه زراعت و اصلاح نباتات، ورامین، ایران.
 • اخلاقان، زیبنده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز ، تبریز
 • اردستانی، فاطمه [1] استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
 • اردمه، لیلا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی. کاشمر، کاشمر، ایران
 • ارزانی، احمد [3] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ایروانی مهاجری، راحله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ایزدی، ایمان [1] استادیار، گروه کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ایزدی، زهرا [1] استادیار دانشگاه شهرکرد
 • ایزدی، زهرا [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • ایزدی، زهرا [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • استادزاده، سیده حسنا [1] دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • اسدی امیرآبادی، علیرضا [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیبعی گرگان
 • اسدی امیرآبادی، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اسدی امیرآبادی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مواد و طراحی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اسفندیاری، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
 • اسکندریون، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • اسلامی مشکنانی، عاطفه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس
 • اسلامی مشکنانی، عاطفه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
 • اسماعیل زاده کناری، رضا [1] استادیار، دانشگاه ساری
 • اسماعیل زاده کناری، رضا [1] دانشیار، مهندسی بیوسیستم، مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اسمعیلی، محسن [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • اصغری، علی [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اصغری، علی [1] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
 • اعلمی، مهران [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اعلمی، مهران [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اعلمی، مهران [1] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اعلمی، مهران [1] دانشیار، دانشگاه گرگان
 • اعلمی، مهران [1] دانشیار، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اعلمی، مهران [1] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اعلمی، مهران [1] دانشیار، گروه صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اعلم الهدی، علی اصغر [1] استادیار، مرکز تحقیقات آب و انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
 • افشار، نوشین [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • افقی، حمیده [1] دانشیار پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • افکاری سیاح، امیرحسین [2] دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • افکاری سیاح، امیرحسین [1] عضو هیئت علمی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • اقتصاد، محمد [1] استاد، بخش مهندسی مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
 • ایکانی، محمدحسن [1] دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 • ایکانی، محمدحسن [1] دانشیار، پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 • ایکانی، محمد حسن [2] دانشیار، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 • اکبری، احسان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اکبری، احسان [1] دانشجوی دکترا، پژوهشکده صنایع غذایی مشهد
 • اکبری، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، شیمی مواد غذایی، دانشکده ی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع غذایی
 • اکبریان میمند، محمد جواد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اکبرزاده، نسترن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • الغونه، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • الماسی، هادی [2] استادیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اورمیه، اورمیه، ایران
 • الماسی، هادی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • الوندی، سجاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • امام جمعه، زهرا [1] استاد، گروه علوم، صنایع و مهندسی غذایی ، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • امامی فر، آریو [1] استادیار، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا
 • امامی فر، آریو [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 • امامی فر، آریو [1] استادیار، گروه صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • امانی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • ایمانیان، کمال [1] دانشجوی دکترا، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • امیری، عماد [1] داﻧﺸﺠﻮى ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ، ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
 • امینی فر، مهرناز [1] استادیار، گروه پژوهشی مواد غذایی، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران.
 • انصاری، سمیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ورامین پیشوا، ورامین-ایران
 • انصافی، علی اصغر [1] دانشگاه صنعتی اصفهان
 • اورک، هادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی‌ زراعی و عمران روستایی، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • اورک، هادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • اولیایی، سید امیر [1] دانشجوی دکترا، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اولیایی، سیّد امیر [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اولادغفاری، عارف [1] عضو هیات علمی گروه پژوهشی مواد غذایی، پژوهشکده غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج

ب

پ

ت

ث

ج

 • جانی، محمدجواد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جعری، سید مهدی [1] دانشیار، گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جعفری، حسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جعفری، حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جعفری، سید مهدی [1] دانشیار گروه مهندسی مواد و طراحی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جعفری، سید مهدی [1] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جعفری، سید مهدی [1] دانشیار، گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • جعفری، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • جعفری، عبدالعباس [1] دانشیار، بخش مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • جلی، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، استان چهارمحال بختیاری
 • جلالی، حسین [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • جلالی، سید حسین [1] مربی، دانشگاه تبریز
 • جمالیزاده، فائزه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • جنتی، سولماز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی‌ زراعی و عمران روستایی، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • جنتی، سولماز [1] دانشکده مهندسی‌ زراعی و عمران روستایی، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • جهادی، مهشید [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
 • جهادی، مهشید [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
 • جهانی، یوسف [1] دانشیار، پژوهشکده فرایند پلیمرها، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 • جهان بخشی، احمد [1] دانشجوی دکترا، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • جوادزاده، یوسف [1] دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • جوانمرد، مجید [1] دانشیار، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 • جوانمرد داخلی، مجید [1] دانشیار، پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 • جوانمرد داخلی، مجید [1] دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 • جوانمرد داخلی، مجید [1] پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 • جوانمرد داخلی، مجید [1] دانشیار، پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 • جوانمرد داخلی، مجید [1] دانشیار، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 • جوینده، حسین [1] دانشیار، گروه صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران

چ

ح

خ

د

 • دارانی، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)
 • داورپناه، زهره [1] دانشجوی دکترا، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • درویشی، حسین [1] استادیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان
 • درویشی، یوسف [1] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • دیلمقانیان، سونیا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
 • دهقان، نسیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع غذایی- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان- ملاثانی- ایران
 • دهقان نیا، جلال [3] استادیار، دانشگاه تبریز
 • دهقان نیا، جلال [1] استادیار، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز
 • دهقان نیا، جلال [1] دانشیار، دانشگاه تبریز
 • دهقان نیا، جلال [1] دانشیار، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز
 • دوگانی، آزاده [1] دانشجوی دکترا، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دولتی، مجید [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان، دانشگاه بوعلی سینا همدان

ذ

 • ذکاوتی، رؤیا [1] استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

ر

ز

 • زاهدی، یونس [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • زرین قلمی، سهیلا [1] استادیار، دانشکده کشاوزی، دانشگاه زنجان
 • زرین قلمی، سهیلا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • زعفرانی تبریزی، میلاد [1] دانشجوی دکتری، فراوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • زندی، محسن [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • زنوزی، علی [1] استادیار، پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

 • کیاپی، علی [1] گروه اموزشی مکانیک بیوسیستم- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهرکرد
 • کاشانی نژاد، مرتضی [1] دانشجوی دکترا، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیبعی گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] استاد، صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] استاد گروه مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] استاد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] دانشیار، دانشگاه گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] استاد دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [2] دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] دانشیار، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] دانشیار، گروه آموزشی مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] دانشیار، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] دانشیار، گروه صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیبعی گرگان
 • کاظمی، محسن [2] دانشجو دکتری، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاظمی، محسن [1] دانشجوی دکتری، فراوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاظمی کرجی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی‌ زراعی و عمران روستایی، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • کیانی، حسن [1] دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی بیوسیستم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • کیانی، سجاد [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • کاوه، شیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی موادغذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاوه، محمد [1] دانشجوی دکترا، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • کاوه، محمد [1] گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • کبیری، سحر [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • کدخدایی، رسول [3] دانشیار، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد
 • کدخدایی، رسول [1] دانشیار، گروه نانوفناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
 • کدخدایی، رسول [1] دانشیار، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد
 • کدخدایی، رسول [1] دانشیار، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
 • کدیور، مهدی [1] استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کدیور، مهدی [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کدیور، مهدی [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کدیور، مهدی [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذائی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کدیور، مهدی [3] عضو هیات علمی-استاد/دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کرامت، جواد [1] دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کرامت، جواد [1] دانشیار، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کرامت، جواد [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کرامت، جواد [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کرامت، جواد [1] دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کردجزی، معظمه [1] استادیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کرمی، حامد [1] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • کرمی، مصطفی [1] استادیار، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • کریمی، مهدی [1] دانشیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • کریمی آکندی، سیدرضی [1] دانشجوی دکتری، مهندسی بیوسیستم، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • کرمیان، اردشیر [1] گروه مکانیک بیو سیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم آباد
 • کرمی پور اصفهانی، مائده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 • کشیری، محبوبه [1] استادیار، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کلانتری، داود [2] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کلانتری، داود [1] هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کلباسی اشتری، احمد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کمالی شهری، ملیکا [1] کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد قوچان
 • کوچکی، آرش [2] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچکی، آرش [1] استاد،گروه علوم و صنایع غذایى، دانشکده کشاورزى، دانشگاه فردوسى مشهد
 • کوهساری، هادی [1] گروه علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد آزادشهر، گلستان
 • کوهی کمالی، سارا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

گ

م

ن

 • نایبندی آتشی، سحر [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • نادری بلداجی، مجتبی [1] دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • نادری بلداجی، مجتبی [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم؛ دانشگاه شهرکرد
 • نادری بلداجی، مجتبی [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد
 • نادری بلداجی، مجتبی [1] دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد،
 • نیازمند، راضیه [1] استادیار، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد
 • نیازمند، راضیه [1] دانشیار، گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
 • نیاستی، سارا [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • ناطقی، لیلا [1] استادیار، گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ور امین - پیشوا
 • ناطقی، لیلا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ورامین پیشوا، ورامین-ایران
 • ناظری، فاطمه السادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذائی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • نانواکناری، سارا [1] دانشجوی دکترا، گروه ترموسینتیک و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • نجفی، محمد [1] استادیار، گره بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • نجفی، محمد علی [1] استادیار، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه زابل
 • نجفی، محمد علی [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • نجف پور درزی، قاسم [1] استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • نجف نجفی، مسعود [1] گروه صنایع غذایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • نداف زاده، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسى زراعى و عمران روستایى، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه کشاورزى و منابع طبیعى خوزستان
 • نداف زاده، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه رامین خوزستان
 • نیری، سیروس [1] کارشناس ارشد، کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
 • نیساری، وحید [1] مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • نصری، زرین [1] استادیار، گروه فناوری های شیمیایی سبز، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران
 • نصری، زرین [1] استادیار، مهندسی شیمی، گروه فناوری های شیمیایی سبز، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران
 • نصیری، امین [1] دانش اموخته دکترا، گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تهران
 • نصیری، سید مهدی [1] دانشیار، بخش مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • نصرالله زاده، احمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • نصیریان، نیما [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • نظری، سید معین [1] دانشجوی دکتری
 • نظرنژاد، نورالدین [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • نعلبندی، حبیبه [1] دانشگاه تبریز
 • نعمتی نیا، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • نعمتی نیا، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • نقوی، عنایت الله [1] دامشجوی دکترا، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز
 • نیکبخت، حمید رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
 • نیکزاد، مریم [1] استادیار، گروه فرایندهای جداسازی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • نیک نیا، نوشین [1] دانشجوی دکتری، مؤسسه پژوهشى علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
 • نیکنام، الناز [1] دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد، یزد
 • نمازی شندی، مهسا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد شهر قدس، گروه علوم و صنایع غذایی، شهر قدس، ایران
 • نوروزی، عارف [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • نوشاد، محمد [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • نوشاد، محمد [1] استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

و

ه

 • هادی پور، رمضان [1] دانشجوی دکتری- کارشناس ارشد گروه مکانیک بیوسیستم- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • هاشمی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • هاشمی، سید جعفر [1] دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • هاشمی، مجید [1] دانشجوی دکترا، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • هاشمی، ندا [1] دانشجوی دکترا، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
 • هاشمی زاده، صحرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • هدایتی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • همدانی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد قوچان
 • همدمی، ناصر [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • همیشه کار، حامد [1] استادیار، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • همیشه کار، حامد [3] دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • همیشه کار، حامد [1] دانشیار، مرکز تحقیقات دارویى، دانشگاه علوم پزشکى تبریز، تبریز

ی

 • یزدانی، بهناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مازندران
 • یزدانی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • یقبانی، مسعود [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایى، دانشکده کشاورزى، دانشگاه فردوسى مشهد
 • یگانه زاد، سمیرا [1] استادیار، گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
 • یلمه، محمود [1] دانشجوی دکتری دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • یوسفی، حسین [1] استادیار، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • یوسفی، علیرضا [1] استادیار، دانشگاه ملی بناب
 • یوسفی، علیرضا [2] استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بناب
 • یوسفی، مهران [1] کارشناس ارشد گروه مهندسی شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • یوسفیان، سیده هدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی بیوسیستم، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • یوسفیان، سیده هدی [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد