نویسنده = مهرنوش تدینی
بررسی قابلیت‌های تکنولوژیکی و خصوصیات زیست فعال پلی ساکارید ساقه تیفا

دوره 7، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 567-580

ریحانه سروریان؛ امیراقبال خواجه رحیمی؛ مهرنوش تدینی؛ محمدحسین عزیزی؛ محمد حجتی

بررسی قابلیت‌های تکنولوژیکی و خصوصیات زیست فعال پلی ساکارید ساقه تیفا


جداسازی پلی ساکارید از هسته خرما و بررسی برخی خصوصیات فراسودمند آن

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 49-60

10.22104/jift.2014.49

مهرنوش تدینی؛ محمود شیخ زین الدین؛ صبیحه سلیمانیان زاد