نویسنده = وجیهه فدایی نوغانی
بررسی اثر فشار و مراحل هموژنیزاسیون بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی ماست کم چرب پروبیوتیک

دوره 2، شماره 1، آذر 1393، صفحه 39-48

10.22104/jift.2014.67

رامونا مسعود؛ وجیهه فدائی نوغانی؛ کیانوش خسروی دارانی