دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تصویربرداری فراطیفی فروسرخ نزدیک به منظور تخمین غیر مخرب pH سیب رددلیشز در دوره نگهداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

عبداله گلمحمدی؛ محمد طهماسبی؛ مهسا سادات رضوی