نویسنده = علیرضا بصیری
بررسی اثر مادون‌قرمز بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و حسی پاپکورن

دوره 10، شماره 1، آبان 1401، صفحه 1-13

10.22104/ift.2022.5644.2103

مهدی شوندی؛ مجید جوانمرد داخلی؛ علیرضا بصیری

بررسی اثر مادون‌قرمز بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و حسی پاپکورن


اثر ریزپوشانی بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی در شرایط شبیه سازی شده معده و روده و تیمار حرارتی

دوره 4، شماره 1، آبان 1395، صفحه 31-43

10.22104/jift.2016.341

جواد محمدی؛ سعید میردامادی؛ مجید جوانمرد داخلی؛ ملیحه صفوی؛ علیرضا بصیری