بررسی تاثیر بسته‌ حاوی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و اکسید روی بر ماندگاری و تغییرات کیفی سیب و انگور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذائی، صندوق پستی 45195-313

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بسته‌بندی حاوی نانوذرات ضدمیکروبی اکسید روی و دی‌اکسید تیتانیوم با هدف افزایش ماندگاری میوه‌های سیب و انگور بود. برای این منظور، فیلم‌های پلی‌اتیلن با دانسیتة کم حاوی غلظت‌های مختلف نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم (0، 5/0 و 5/1 درصد) و اکسید روی (0، 75/0 و 5/1 درصد) با استفاده از روش اکستروژن دمشی تهیه گردید؛ پس از بسته‌بندی سیب و انگور با این فیلم‌ها، خواص کیفی، فیزیکی‌و ‌شیمیایی و میکروبی آن‌ها طی نگهداری به ترتیب به مدت 90 و 30 روز در شرایط سردخانه صنعتی (دمای10-8 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 85 درصد) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با استفاده از فیلم‌های حاوی نانو ذرات درصد تغییر مواد جامد محلول، افت وزن، اسیدیته، شاخص قهوه‌ای شدن و شاخص سفتی بافت سیب و انگور کمتر از نمونه‌های شاهد بود. استفاده از این بسته‌بندی‌های همچنین مانع افزایش بار میکروبی سیب و انگور شامل باکتری‌های سرمادوست و کپک و مخمر در طول دوره نگهداری شد و فیلم حاوی 5/1 درصد دی‌اکسید تیتانیوم بیشترین تأثیر را روی حفظ ویژگی‌های کیفی سیب و انگور داشت. بطور کلی، دی‌اکسید تیتانیوم هم در حفظ خواص فیزیکی‌و‌شیمیایی میوه‌ها و هم در تقویت خواص ضدمیکروبی فیلم و افزایش ماندگاری سیب و انگور موثرتر از اکسید روی عمل نمود. نتایج این پژوهش تأیید نمود که استفاده از این نوع بسته‌بندی می‌تواند بعنوان یک روش کمکی به منظور افزایش ماندگاری در حین تولید و عرضه سیب و انگور مورد استفاده قرار گیرد و تأثیر قابل توجهی برخواص کیفی محصول داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of nanocomposite packaging containing Tio2 and ZnO on shelf life and quality changes of apple and grape

نویسندگان [English]

  • Mohsen Zandi 1
  • Nazila Dardmeh 2
1 Department Food Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran, P.O.Box 45195-313, IRAN
2 Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

The aim of this work was to achieve of technological knowledge of production of antimicrobial nanocomposite packaging containing nanoparticles in order to increase the shelf life of apple and grape fruits. Low density polyethylene (LDPE) was chosen as base polymer and titanium dioxide (TiO2, 0, 0.5 and 1.5%) and zinc oxide (ZnO, 0, 0.75 and 1.5%) nanoparticles were added to LDPE matrix to produce nanocomposites by extrusion method. At the first step, the effect of nanoparticles addition on physicochemical properties of nanocomposites were investigated. It was revealed that the antimicrobial analysis showed that the nanocomposite films have good bactericidal activity and the effect of titanium dioxide is more than zinc oxide nanoparticles. At the second step, fabricated films were used for packaging of fresh apple and grape fruits. The qualitative parameters of fruits were investigated during this period. Results indicated that the weight loss of fruits decreases by using nanocomposites. Browning index and also, hardness of apple products in nanocomposite packaged samples were more than control ones. Nanocomposite films controlled the microbial count of apple and grape and the film containing 1.5% titanium dioxide showed the most effect on mesophilic bacteria and yeasts and molds. Generally, titanium dioxide was more effective than zinc oxide in both of improving physical properties of nanocomposites and increasing the shelf life of apple and grape fruits. Resoles of this research approved that the using of LDPE nanocomposite active film containing titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles could be a good way for increasing the shelf life of apple and grape during production and distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active packaging
  • TiO2
  • ZnO
  • Physicochemical properties
  • Shelf life

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 15 تیر 1399