تخمین غیرمستقیم تغییرات جرم و نسبت شکلی گوجه‌‌فرنگی‌های گیلاسی پوشش‌دار شده با‌ ژل آلوئه‌ورا به کمک تکنیک پردازش تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذائی، صندوق پستی 45195-313

چکیده

تخمین تغییرات جرم و شکل میوه‌ها و سبزی‌ها به کمک تکنیک پردازش تصویر یکی از پیشرفت‌های اخیر در زمینه فناوری پس از برداشت است. در این پژوهش تغییرات جرم و نسبت شکلی گوجه‌فرنگی‌های گیلاسی پوشش‌دار شده با غلظت‌های مختلف از ژل آلوئه‌ورا (0، 25، 50، 75 و 100 درصد) طی مدت زمان نگهداری در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پس از پیش‌پردازش تصاویر، خصیصه‌های ابعادی (مساحت، قطر اصلی و فرعی) و نیز نسبت شکلی استخراج گردید. سپس با کمک مدل‌های خطی و منحنی توان رابطه بین خصیصه‌های استخراجی از تصاویر و جرم واقعی مشخص شد. نتایج نشان داد که مدل خطی توانست به خوبی تغییرات جرم بر حسب مساحت حاصل از تصویر را مدل نماید (9895/0=R2) که میزان صحت تخمین جرم برابر 9729/0 بود. نتایج همچنین کارایی این سیستم را برای تخمین تغییرات جرم طی نگهداری با میانگین خطای نسبی 359/3 درصد نشان داد. این امر نشان‌دهنده ارتباط بسیار قوی بین خصیصه‌های ابعادی و جرم می‌باشد. محاسبه نسبت شکلی بر مبنای قطر طولی و قطر عرضی مشخص کرد که شکل گوجه‌فرنگی‌های گیلاسی پوشش‌دار شده به سبب از دست دادن رطوبت از حالت دوکی به حالت استوانه‌ای تغییر می‌کند (از نسبت شکلی 1/1 تا 7/1) که روند این تغییرات با افزایش درصد ژل آلوئه‌ورا کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Indirect Estimation of Mass and Shape Ratio Changes of Aloe vera gel Coated Cherry Tomatoes Using Image Processing Technique

نویسندگان [English]

 • Ali Ganjloo 1
 • Mandana Bimakr 1
 • Mohsen Zandi 2
 • Samaneh Monajem 1
1 Department of Food Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Department Food Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran, P.O.Box 45195-313, IRAN
چکیده [English]

Mass and shape ratio changes estimation of fruits and vegetables using image processing technique is one of the latest advances in post-harvest technology. In this study, changes in mass and shape ratio of cherry tomatoes coated with different concentrations of aloe vera gel (0, 25, 50, 75 and 100%) during storage time at ambient temperature were investigated. For this purpose, after pre-processing of the images, dimensional features (area, main and sub-diameter) as well as the shape ratio were extracted. Then, the relationship between the extracted features of the images and the actual mass was determined using linear and power curve models. The results showed that the linear model well fitted the mass changes in term of the area of the image (R2 = 0.9895) with the accuracy of 0.9729. The results also revealed the efficiency of this system to estimate mass changes during storage with an average relative error of 3.359%. This indicates a very strong relationship between dimensional and mass characteristics. Shape ratio estimation based on the longitudinal and transverse diameters showed that the shape of the coated cherry tomatoes changes due to the loss of moisture from the spindle to the cylindrical shape (shape ratio from 1.1 to 1.7) which this trend decreased with increasing the percentage of aloe vera gel concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cherry tomato
 • Aloe vera
 • Vision machine
 • Shape ratio
 • Mass changes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399
 • تاریخ دریافت: 10 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 19 شهریور 1399
 • تاریخ پذیرش: 15 مهر 1399