فیلم ها و پوشش های حاوی میکروارگانیسم های پروبیوتیک: رویکردی جدید جهت تولید فراورده های پروبیوتیک

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی. دانشکده صنایع غذایی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22104/jift.2020.4227.1983

چکیده

پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که مصرف کافی آن‌ها منجر به بروز اثرات سلامتی بخش در میزبان می‌گردد. با توجه به افزایش آگاهی مردم و تغییر سبک زندگی آن‌ها در سال‌های اخیر تمایل به مصرف فراورده های پروبیوتیک در سراسر جهان افزایش یافته است. تولید فراورده‌های غذایی پروبیوتیک با چالش‌هایی مواجه است زیرا تعداد قابل توجهی از میکرارگانیسم-های پروبیوتیک‌ در طول فرایندهای مختلف از مرحله تولید تا نگهداری مواد‌غذایی و همچنین در طی تعامل با ترکیبات ماده غذایی غیر فعال می‌شوند. علاوه بر این، تجزیه و عبور مواد غذایی از دستگاه گوارش نیز می‌تواند بر زنده‌مانی پروبیوتیک‌ها موثر باشد. بنابراین حفظ جمعیت زنده میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک به میزان کافی (>cfu/ml or g 106 ( تا زمان مصرف فراورده‌ها، باید مد نظر تولیدکنندگان قرار گیرد. به دام انداختن میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک در بستر پلیمری فیلم‌ها و پوشش‌ها رویکرد نوینی است که در دهه اخیر جهت تولید فیلم‌های زیست فعال با خواص ضدمیکروبی و سلامتی بخش به منظور ارائه فراورده‌های جدید غیرلبنی پروبیوتیک مطرح شده است. هدف از این مطالعه مروری، بررسی پژوهش‌هایی است که تاکنون در زمینه فیلم‌ها و پوشش‌های پروبیوتیک انجام گرفته است تا با توجه به نتایج حاصل از آنها زمینه تحقیقات بیشتر در آینده فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Films and coatings containing probiotic microorganisms: A new approach for production of probiotic products

نویسندگان [English]

  • Dina Shahrampour 1
  • Morteza Khomeiri 2
1 Food science and technology, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources
2 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Probiotics are live microorganisms that adequate consumption of them leads to health effects in the host. Due to the increase in people's awareness and change in their lifestyle in recent years, the tendency to consume probiotic products has increased around the world. Production of probiotic food products have challenge because of inactivation of significant number of probiotic microorganisms during various food processes, storage or interaction with food ingredients. In addition, the digestion and passage of food through the gastrointestinal tract can affect the survival of probiotics. Therefore, maintaining the live population of probiotic microorganisms sufficiently(>106 CFU /ml or g ) until consumption of product should be considered by manufacturers. Incorporation of probiotic microorganisms in the different films and coatings are a new approach that has been proposed in the last decade to develop bioactive films with antimicrobial and health-promoting properties in order to provide new non-dairy probiotic products. The aim of this review study was evaluation of studies of probiotic films and coatings until now to conduct further research based on the available results in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microorganism
  • Probiotic
  • Film and Coating
  • Survival
  • Food

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 04 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 14 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 23 تیر 1399