خشک کردن توت سیاه با پیش تیمارهای مختلف حرارتی، پالسی، شیمیایی و مکانیکی به روش ترکیبی مادون قرمز- هوای گرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی، دانشگاه محقق اردبیلی،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

2 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی بیوسیستم

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر پیش‌تیمارهای مختلف بر ضریب پخش رطوبت مؤثر، انرژی مصرفی ویژه، اختلاف رنگ کل و چروکیدگی توت سیاه در خشک‌کن مادون‌قرمز- هوای گرم پرداخته شد. آزمایش‌ها در 3 سطح دمایی (50 ،60 و°C 70) و با 4 پیش‌تیمارهای مختلف شامل پیش‌تیمار حرارتی با بلانچینگ با آب داغ (در دمای 70، 80 و°C 90)، پالسی با مایکروویو (90 ،180 و W360)، شیمیایی با محلول اسید آسکوربیک (اسید آسکوربیک در آب مقطر با غلظت 1% حل شد) و مکانیکی با امواج فراصوت (در زمان‌های 15، 30 و min 45( اجرا شد. نتایج نشان داد که به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین میزان ضریب پخش رطوبت مؤثر (m2/s 8-10×43/1) و انرژی مصرفی ویژه (kWh/kg52/55) با استفاده از پیش‌تیمار مایکروویو با توانW 360 و دمای خشک‌کردن °C 70 بود. همچنین کمترین و بیشترین مقدار ضریب پخش رطوبت مؤثر (m2/s 9-10×24/4) و انرژی مصرفی ویژه (kWh/kg 89/239) برای نمونه شاهد با دمای خشک‌کردن°C 50 به‌دست آمد. همچنین بیشترین میزان تغییرات رنگ (28/30) و چروکیدگی (62/55%) در نمونه شاهد مشاهده شد. کمترین تغییرات رنگ (01/7) و چروکیدگی (23/19%) در پیش‌تیمار مایکروویو با توان W360 و دمای خشک‌کردن°C 70 به‌دست آمد. بنابراین مقدار انرژی مصرفی (86/76%)، تغییرات رنگ (85/76%) و چروکیدگی (43/65%) نمونه‌ها با استفاده از پیش تیمارهای مختلف، به طور معنی‌داری (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Blackberry drying with various pretreatments of thermal, pulsed, chemical and mechanical using convective -infrared combined method

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Taghinezhad 1
 • Mohammad Kaveh 2
 • Vali Rasooli Sharabiani 3
1 Moghan College of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Department of Biosystems Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Department of Biosystem Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
چکیده [English]

In this research was investigated the impact of various pre-treatments on effective moisture diffusivity coefficient (Deff), specific energy consumption (SEC), total color difference and shrinkage of blackberry (Rubus spp) in convective – infrared dryer. Experiments were done at three temperature leveles (50, 60, 70 °C) with four different pretreatments, including of blanching thermal pretreatment (at 70, 80, 90 °C), pulsed pretreatment with microwaves power (90, 180, 360 W), chemical with Ascorbic acid solution (Ascorbic acid was dissolved in distilled water at concentration of 1%) and mechanical pretreatment with ultrasound (in times of 15, 30, 45 min). Results shown that the highest and lowest of Deff value (1.43×10-8 m²/s) and amount (55.52 kWh/kg) was obtained using microwave pretreatment under 360 W power and 70 oC drying temperature, respectively. Also, the minimum and maximum extent of Deff (4.24×10-9 m²/s) and (239.89 kWh/kg) were in controlled sample and drying temperature of 50 °C, respectively. The highest amount of color difference (30.28) and shrinkage (55.62%) were seen in controlled sample. The lowest value of color difference (7.01) and shrinkage (19.23%) was obtained in microwave pretreatment with power of 360 W and drying temperature of 70 oC. So, the value of SEC (76.86%), color difference (76.85%) and shrinkage (65.43%) of samples reduced significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • specific energy consumption
 • blanching
 • Blackberry (Rubus spp)
 • Ultrasound
 • Microwave

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398
 • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 03 تیر 1398
 • تاریخ پذیرش: 18 تیر 1398