رفتار گرمایش اهمیک آب هویج متاثر از نوع الکترود و گرادیان ولتاژ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک بیو سیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 دانشکده کشاورزی - دانشگاه لرستان - گروه بیوسیستم

3 دانشیار دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

گرمایش اهمیک یک فرآیند دمایی پیشرفته است که در آن ماده غذایی بعنوان مقاومت الکتریکی عمل می‌کند. هدف این تحقیق بررسی تغییرات زمان فرآوری (تغلیظ) و مصرف انرژی آب هویج در اثر تغییرات گرادیان ولتاژ بود. در این تحقیق رفتار گرمایش اهمیک آب هویج در گرادیان‌های مختلف ولتاژ (15، 20 و V/cm 25) با استفاده از الکترودهای مختلف (استیل، مس، آلومینیوم و روی) بررسی شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل جنس الکترود و گرادیان ولتاژ بر انرژی مصرفی ویژه و مدت زمان فرآوری در سطح احتمال 1% معنی دار بود. با افزایش گرادیان ولتاژ از 15 به V/cm 25، کمترین و بیشترین زمان حرارت دهی به ترتیب برابر با 95/3 دقیقه برای الکترود استیل و 09/13 دقیقه برای الکترود آلومینیوم بدست آمد. بیشترین (MJ/kg 87/3) و کمترین (MJ/kg 45/3) انرژی مصرفی ویژه تغلیظ آب هویج نیز به ترتیب در استفاده از الکترود استیل و در گرادیان ولتاژ V/cm 15 و الکترود مس در گرادیان ولتاژ V/cm 25 حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Behavior of ohmic heating of carrot juice affected by electrode and voltage gradient

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Karamian 1
  • isa hazbavi 2
  • Feizollah Shahbazi 3
1 Department of Biosystems Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Department of Biosystems Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Department of Biosystems Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Ohmic Heating is an advanced temperature process in which foods act as electrical resistances. The purpose of this study was to investigate the changes in the processing time (Concentration) and energy consumption of carrot juice due to voltage gradient changes. In this study, the behavior of the ohmic heating of the carrot juice in different gradients of voltage (15, 20 and 25 V/cm) using different electrodes (steel, copper, aluminum and zinc) were investigated. The results showed that the interaction between the electrode and the voltage gradient on the specific energy consumption and the processing time was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carrot juice
  • Ohmic heating
  • Electrode type
  • Voltage gradients

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1397
  • تاریخ دریافت: 20 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 28 آذر 1397
  • تاریخ پذیرش: 01 بهمن 1397