نویسنده = سعید میرعرب رضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کاربرد پردازش تصویر در ارزیابی ریز ساختار بستنی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 49-61

سعید میرعرب رضی؛ محبت محبی؛ علی الغونه