همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

دکتر سمیه رحیمی

علوم و صنایع غذایی استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

s.rahimi@irost.ir