ارزیابی برخی ویژگی‌های ترمودینامیکی و فیزیکی برش‌های مختلف سیر تحت خشک‌کردن به روش مایکروویو با پیش‌تیمار فراصوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22104/jift.2020.4142.1963

چکیده

سیر دارای خواص فراوان دارویی، در صنعت غذایی است. در پژوهش حاضر، تأثیر پیش‌تیمار فراصوت (در سه سطح زمانی10، 20 و min30) بر برخی ویژگی‌های ترمودینامیکی و فیزیکی سیر خشک‌شده با استفاده از مایکروویو در توان‌های مختلف (100، 200 و W300) و ضخامت‌های متفاوت (2، 4 و mm6) موردبررسی قرار گرفت. برای توصیف نسبت رطوبت طی خشک‌کردن سیر از 10 مدل ریاضی استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مقدار انرژی مصرفی ویژه با افزایش زمان فراصوت، توان مایکروویو و همچنین با کاهش ضخامت نمونه‌ها، به طور معنی‌داری (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of some thermodynamic and physical properties of garlic different thickness under drying by microwave method with ultrasonic pretreatment

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Taghinezhad 1
  • Mohammad Kaveh 2
1 Associate Prof. / University of Mohaghegh Ardabili
2 Department of Biosystems Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Garlic has many medicinal properties in the food industry. In this study was investigated the effect of ultrasonic pretreatment (10, 20 and 30 min) on some thermodynamic and physical properties of dried garlic at thicknesses (2, 4 and 6 mm) using microwave at different power (100, 200 and 300 W). 10 mathematical models were used to describe the moisture ratio during garlic drying. The obtained results from this investigation showed that specific energy consumption (SEC) decreased significantely (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • specific energy consumption
  • Shrinkage
  • Garlic
  • Ultrosonic
  • Microwave

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 09 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 26 خرداد 1399