بررسی تاثیر فرآیند حرارتی اهمیک بر خواص حرارتی غلاف لوبیا سبز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این پژوهش از یک جعبه شیشه ای و با استفاده از رگولاتور ولتاژ در سه ولتاژ 30، 50، 70 ولت و در سه زمان 3 ، 6 ، 9 دقیقه جوشاندن درجعبه شیشه ای تغییرات وزن اندازه گیری و با استفاده از ثبت کننده داده، تغییرات دما ثبت شد. سپس خواص حرارتی غلاف شامل: ظرفیت گرمای ویژه ، ضریب هدایت حرارتی و ضریب پخش حرارتی جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو عامل مورد مطالعه یعنی مدت زمان گرمایش اهمیک و مقدار ولتاژ تاثیر معنی داری بر روی گرمای ویژه ، ضریب هدایت حرارتی و ضریب انتشار حرارتی داشتند، بدین صورت که گرمای ویژه و ضریب هدایت حرارتی روند افزایشی و ضریب انتشار حرارتی روند کاهشی داشتند به طوری که بیشترین مقدار گرمای ویژه در ولتاژ 70 ولت و زمان 9 دقیقه است که مقدار آن kJkg-1°C-1 923/0 و کمترین مقدار گرمای ویژه در ولتاژ 30 ولت و زمان 3 دقیقه که مقدار آن kJkg-1°C-1 190/0 بدست آمد، در بحث ضریب هدایت حرارتی بالا ترین ضریب هدایت حرارتی در ولتاژ 70 ولت و زمان 9 دقیقه که مقدار آن Wm-1°C-1 513/0 و کمترین ضریب هدایت حرارتی در ولتاژ 50 ولت و زمان 3 دقیقه که مقدار آن برابر با Wm-1°C-1 150/0 است و همچنین در بحث ضریب انتشار حرارتی بیشترین مقدار مربوط به ولتاژ 50 و زمان 3 دقیقه که برابر با m2s-1 6-10×2/7 و کمترین ضریب انتشار حرارتی برابر با m2s-1 6-10 ×2/1 که مربوط به ولتاژ 30 ولت و زمان 9 دقیقه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ohmic Heat Process on Thermal Properties of Green Bean Pod

نویسندگان [English]

  • Arash Rokhbin 2
  • Ali Asghari 3
2 Graduate Student Department of Mechanical Engineering Department Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Assistant Professor, Department of Biosystems Mechanics, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

In this study, a glass box was measured using a voltage regulator at three voltages of 30, 50, 70 volts, and at three times of 3, 6, 9 minutes boiling in a glass box, the weight changes were recorded and the temperature variations were recorded using a data logger. then , the thermal properties of the casing including : Specific heat capacity , thermal conductivity coefficient and thermal distribution coefficient were investigated. The data were analyzed using a factorial experiment into completely random design. The results showed that both the studied factors, the duration of significant heating and the amount of voltage, had a significant effect on specific heat, thermal conductivity and thermal diffusion coefficient, so that specific heat and thermal conductivity increased and thermal emission coefficient were decreased So that the maximum amount of special heat at 70 volts and the time of 9 minutes is 0.923 kJkg-1°C-1 and the lowest amount of special heat at 30 volts and the time of 3 minutes is 0.190 kJkg-1°C-1 was obtained, in the discussion of the thermal conductivity coefficient, the highest thermal conductivity coefficient at 70 volts and the time of 9 minutes, the value of which is 0.513 Wm-1°C-1 and the lowest thermal conductivity coefficient at 50 volts and time. 3 minutes, the value of which is equal to 0.150 Wm-1°C-1 , and also in the discussion of thermal emission coefficient, the highest value is related to voltage 50 and the time of 3 minutes is equal to 7.2×10-6 m2s-1 and the lowest Thermal emission coefficient is equal to 1.2×10-6 m2s-1, Which was about 30 volts and lasted 9 minutes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green beans
  • Ohmic heating
  • Special heat
  • Thermal Conductivity
  • Thermal diffusion coefficient

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 13 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1399