تأثیر شرایط مختلف خشک کردن برضریب پخش رطوبت مؤثر، انرژی مصرفی و راندمان استخراج اسانس بادرنجبویه Melissa officinalis

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی ، کرمانشاه ، ایران

3 دانشیار گروه فارماکولوژی- دانشکده دارو سازی- دانشگاه علوم پزشکی- کرمانشاه - ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر دما و دبی جابجایی هوا بر ضریب پخش رطوبت مؤثر، انرژی مصرفی ویژه، نرخ خشک‌کردن، نسبت رطوبت و بازده استخراج اسانس در خشک کن هیبریدی به صورت لایه نازک برای گیاه دارویی بادرنجبویه Melissa officinalis بود. آزمایش در چهار دمای40، 50، 60 و 70 درجه سانتی‌گراد و سه دبی هوای 1، 5/1 و 2 متر بر ثانیه انجام شد. حداکثر مقدار ضریب پخش رطوبت مؤثر در دبی هوای 5/1 متر بر ثانیه و دما هوای ورودی 70 درجه سانتی‌گراد برابر با 11-10×05/1 (متر مربع بر ثانیه) بدست آمد. همچنین، حداقل مقدار ضریب پخش رطوبت مؤثر در دبی هوای 1 متر بر ثانیه و دما هوای ورودی 40 درجه سانتی‌گراد برابر با 12-10×1/7 (متر مربع بر ثانیه) بدست آمد. کمترین میزان انرژی مصرفی ویژه مورد نیاز (65/75 مگاژول بر کیلوگرم) در دمای 40 درجه سانتی‌گراد و دبی هوای ورودی 1 متر بر ثانیه، در حالی که شرایط متناظر برای بیشترین مقدار آن (76/326 مگاژول بر کیلوگرم) در دمای 70 درجه سانتی‌گراد و دبی هوای ورودی 2 متر بر ثانیه به دست آمد. بیشترین میزان اسانس استحصالی مربوط به دمای 40 درجه سانتی‌گراد و دبی جابجایی هوای 1 تا 5/1 متر بر ثانیه با مقدار تقریبی 5/0 میلی‌لیتر بر اساس حجمی (v/w) بدست آمد و با افزایش دما از 40 درجه سانتی‌گراد به 70 درجه سانتی‌گراد میزان اسانس استحصالی به‌طور معنی‌داری کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of different drying conditions on effective moisture diffusivity, specific energy consumption and extraction efficiency of Melissa officinalis essential oil

نویسندگان [English]

 • Hamed Karami 1
 • Ali Nejat Lorestani 2
 • Reza Tahvilian 3
1 M.Sc. Graduate student/ Razi University
2 Razi University, Kermanshah, Iran
3 Department of Pharmaceutics, Novel Drug Delivery Research Center, Students Research Committee School of Pharmacy, Kermanshah University of Medical Sciences (KUMS), Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of temperature and air displacement rate on effective moisture diffusivity, specific energy consumption, drying rate, moisture ratio, and the extraction efficiency of Melissa officinalis essential oil in hybrid dryer as thin layer. This paper presents the thin layer drying behavior of Tarragon (Melissa officinalis) by a solar hybrid dryer. Experiments were carried out at the air temperatures of 40ºC, 50ºC, 60ºC, 70ºC and air velocity of 1m/s, 1.5 and 2 m/s. Effective moisture diffusivity values were achieved to be in the range of 7.1×10−12-1.05×10−11 m2/s. Specific energy consumption values were achieved to be in the range of 75.65-326.76 (MJ/kg). Also the effect of the air velocity on the drying time at a low temperature is greater than that at a high temperature. The highest amount of essential oil related to a temperature of 40°C and air velocity of 1-1.5 m/s was achieved with approximately 0.5 cc (v/w) and by increasing the temperature from 40°C to 70°C the amount of essential oil was decreased Significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • specific energy consumption
 • Melissa officinalis
 • essential oil
 • Effective moisture diffusivity
 • dryer

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399
 • تاریخ دریافت: 09 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 20 اسفند 1398
 • تاریخ پذیرش: 13 اردیبهشت 1399