تحلیل اکسرژی برای خشک‌کردن شلتوک نیم جوش در خشک‌کن ترکیبی مادون‌قرمز - هوای گرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اموزشی مکانیک بیوسیستم- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهرکرد

2 هیات علمی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار دانشگاه شهرکرد-

4 گروه اموزشی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد

10.22104/jift.2020.3831.1908

چکیده

تحلیل اکسرژی برای تعیین مقدار بازده و تلفات اکسرژی با استفاده قانون دوم ترمودینامیک انجام می‌شود. در این مطالعه، یک سیستم خشک‌کن ترکیبی مادون‌قرمز - هوای گرم برای خشک‌کردن شلتوک نیم‌جوش (رقم فجر) موردمطالعه قرار گرفت و تحلیل اکسرژی فرایند خشک‌کردن آن در مقیاس آزمایشگاهی بررسی شد. آزمایش‌ها، در سرعت هوای ورودی m/s 1، شدت تابش مادون‌قرمز 32/0 و W/〖cm〗^2 49/0 و دمای هوای ورودی 40، 50 و °C60 صورت گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین بازده اکسرژی مربوط به دمای ورودی °C 60 با مقدار متوسط 66 % و کمترین تلفات اکسرژی مربوط به دمای هوای ورودی °C 40 با میزان متوسط KJ/s 33/1 می‌باشد. متوسط بازده اکسرژی برای شدت تابش W/〖cm〗^2 49/0 در سه دمای 40، 50 و °C60 به ترتیب 6/8، 23/1 و 28/7% بالاتر از متوسط بازده اکسرژی در شدت W/〖cm〗^2 32/0 بود. این مطالعه نشان داد که خشک‌کن ترکیبی مادون‌قرمز - هوای گرم ترکیبی دارای بازده اکسرژی بالا و کارآمد در خشک‌کردن شلتوک نیم جوش است که این بازده با افزایش دمای هوای ورودی و شدت تابش افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exergy Analysis for Parboiled Paddy Drying in Infrared - Hot Air Combined Dryer

نویسندگان [English]

 • ali kiapey 1
 • ebrahim taghinezhad 2
 • Mahdi Ghasemi-Varnamkhasti 3
 • mostafa bahrami 4
1 دانشجوی دکتری مکانیک بیوسیستم
2 هیات علمی
3 Associate professor, Shahrekord University
4 دانشجوی دکتری
چکیده [English]

Exergy analysis is performed to determine the exergy yields and losses using the second law of thermodynamics. In this study, an infrared-hot air combined dryer system was studied for drying of parboiled paddy (Fajr variety) and the exergy analysis of its drying process was investigated in laboratory scale. Experiments were performed at 1 m/s inlet speed 0.32 and 0.49 W/〖cm〗^2 infrared radiation as well as three inlet air temperatures of 40.50 and 60 ° C. The results showed that the highest exergy efficiency was at 60 ° C with an average value of 66% and the lowest exergy loss was at temperature of 40 ° C with an average of 1.33 kJ/s. The average exergy efficiency for 0.49 W/〖cm〗^2 at three temperatures of 40, 50, 60 ° C was 8.6, 1.23 and 7.28% higher than the average exergy efficiency at 0.32 W/〖cm〗^2, respectively. This study shows a successful and efficient combination of infrared and hot air in parboiled paddy drying. This study shows a high exergy efficiency and efficient combination of infrared and hot air in parboiled paddy drying which increases the efficiency by increasing the inlet hot air and infrared radiation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exergy
 • Drying
 • Hot Air
 • Parboiled Paddy
 • Infrared

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398
 • تاریخ دریافت: 16 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 26 آذر 1398
 • تاریخ پذیرش: 21 دی 1398