بررسی ویژگی‌های ریزپوشانی توام لاکتوباسیلوس پلانتاروم و فیتواسترول با استفاده از روش کواسرواسیون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2 گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه ایران

3 دانشگاه ارومیه

4 استادیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اورمیه، اورمیه، ایران

چکیده

ریزپوشانی توام بیش از یک ترکیب در یک ماتریکس باعث افزایش فعالیت زیستی آن‌ها نسبت به حالتی می‌شود که تک‌تک ریزپوشانی شوند. در این پژوهش ایزوله پروتئین آب‌پنیر (WPI) و صمع عربی (GA) به عنوان مواد دیواره جهت ریزپوشانی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (P) و فیتواسترول (Ph) با استفاده از روش کواسرواسیون استفاده شد‌ه‌است. ریزکپسول‌های مایع WPI-P-GA و WPI-P-Ph-GA توسط روش خشک‌کن پاششی و انجمادی به پودر تبدیل شدند. نتایج نشان داد که ماندگاری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (در دو حالت مایع و جامد ) در حضور فیتواسترول نسبت به عدم حضور آن بهبود یافت و همچنین ماندگاری این باکتری در طول مدت زمان نگهداری (60 روز) در روش خشک‌کن پاششی نسبت به روش خشک‌کن انجمادی افزایش قابل توجهی از خود نشان داد. کارایی ریزپوشانی در روش خشک‌کن پاششی نسبت به روش انجمادی به طور معنی‌داری بیشتر بود. اندازه ذرات ریزکپسول های WPI-P-GA و WPI-P-Ph-GA به ترتیب 72/2±13/196 و 56/0±05/366 نانو‌متر توسط دستگاه تفرق نور پویا تعیین شد. پیوندهای الکترواستاتیکی مورد نیاز جهت تشکیل کواسروات‌ها با استفاده از طیف نگاره فروسرخ تبدیل فوریه به اثبات رسید. شکل ظاهری و سطح ریزکپسول‌های خشک‌شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Lactobacillus plantarum and Phytosterol co-encapsulation by complex coacervation

نویسندگان [English]

 • sohrab sharifi 1
 • Mahmoud Rezazadeh Bari 2
 • Mohammad Alizadeh 3
 • Hadi Almasi 4
1 kudistan university of medical science
2 Department of food science and technology faculty of agriculture urmia university urmia
3 Urmia University
4 Urmia University
چکیده [English]

Co-encapsulation of more than one core material in a single encapsulation system may increase the bioactivity of individual components. Whey protein isolate (WPI) and Gum Arabic (GA) were used as wall material to encapsulate probiotic bacteria Lactobacillus plantarum (P) alone or in combination with phytosterol (Ph) by complex coacervation method. The liquid microcapsules WPI-P-GA and WPI-P-Ph-GA were transferred to the powder using spray and freeze-drying to produce solid microcapsules. Results showed that the cell viability of L.plantarum in both liquid and dried microcapsules (freeze and spray drying) were much better in the presence of phytosterol (WPI-P-Ph-GA) than the absence of it (WP-Ph-GA) and the viability of L.plantarum in spray-dried solid microcapsules was better in comparison to the freeze-dried microcapsules during the storage time (60 days). Encapsulation efficiency in spray dryer was significantly (p > 0.05) higher than freeze dryer. The microcapsules were characterized in terms of Size, Zeta Potential, and poly dispersity index (PDI). The particle size of WPI-GA and WPI-Ph-GA were 196.2±13.72 and 366.5±0.56 nm respectively. Electrostatic interaction and formation of coacervates were confirmed by Fourier Transform Infra-Red (FTIR) spectra. Scanning electron microscopy (SEM) analysis showed that microcapsules dried by freeze dryer had a porous morphology and did not have any particular shape but microcapsules that dried by spray dryer showed the quasi-spherical configuration and had a wrinkled surface. X-ray pattern of co-microencapsulated identified that microcapsules dried by freeze-dryer had an amorphous structure compared to spray-dried ones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Encapsulation
 • Lactobacillus plantarum
 • phytosterol
 • Coacervation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398
 • تاریخ دریافت: 19 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1398
 • تاریخ پذیرش: 06 مهر 1398