تأثیر شستشو با اوزون و تابش دهی نور فرابنفش بر میزان باقیمانده سموم و ویژگی‌های فیزیکی و حسی برگه‌ی خشک شده‌ی سیب تهیه شده از مناطق مختلف شهرستان ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 استادیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اورمیه، اورمیه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی کارایی شستشو با اوزون و تابش دهی با نور فرابنفش در کاهش میزان باقیمانده‌ی آفت‌کش‌ها در برگه‌ی خشک سیب بود. برای این منظور، چهار نمونه سیب از مناطق مختلف شهرستان ارومیه شامل شمس حاجیان، دره شهدا، بالانج و کشتیبان تهیه شد و تأثیر اوزوناسیون سیب کامل و تابش دهی با نور UV روی برگه‌ها بر میزان رطوبت، چگالی ظاهری و حقیقی، شاخص‌های رنگی و ویژگی‌های حسی نمونه‌ها بررسی شد. همچنین میزان باقیمانده‌ی سموم در سیب تازه و برگه‌های خشک شده، توسط آزمون GC-Mass مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین محتوای رطوبت برگه‌ها اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (p˃0.05). اما هم محل رشد سیب و هم پیش‌تیمارهای اعمال شده، بر روی چگالی و تخلخل نمونه‌ها اثر معنی‌دار داشتند (p˂0.05). مطابق ارزیابی خصوصیات ظاهری، برگه‌ی سیب حاصل از منطقه بالانج بیشترین تغییرات رنگی (64-50) و بیشترین چروکیدگی (36-27 درصد) را داشت. هردو پیش تیمار خصوصیات رنگی برگه‌ها را بهبود دادند ولی تأثیر اوزون بیشتر از UV بود. بطور کلی برگه‌های سیب منطقه‌ی کشتیبان که با تلفیق اوزون و UV تیمار شده بودند کمترین شاخص قهوه‌ای شدن (46/28) و بیشترین نمرات ارزیابی حسی را نشان دادند. میزان باقیمانده‌ی سموم تنها در سیب تازه‌ی دره شهدا و بالانج بیشتر از حد استاندارد بود. نتایج نشان داد که تیمار اوزوناسیون و تابش UV قادرند مقدار باقیمانده‌ی آفت‌کش‌ها را در برگه‌ی سیب کاهش دهند و بسته به نوع آفت‌کش، این کاهش بین 60 تا 80 درصد گزارش شد. بطور کلی شستشو با اوزون و تابش UV روش‌های موثری در کاهش باقیمانده سموم در برگه‌ی خشک سیب محسوب می‌شوند بدون اینکه تأثیر منفی بر خصوصیات حسی آن داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of ozone washing and UV irradiation on pesticide residues and physical and sensorial properties of dried slices produced by apples obtained from various regions of Urmia city

نویسندگان [English]

  • Elham Sadeghi 1
  • MirKhalil Pirouzifard 1
1 Department of Food Science, Faculty of agriculture, Urmia University, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to evaluate the efficiency of ozone washing and UV irradiation on the decreasing of pesticide residues in dried apple slices. For this purpose, four apple samples were collected from different regions of Urmia city including Shams hajian, Darre shohada, Balanej and Kashtiban. The effects of ozonation of whole apple and UV irradiation of its slices on the moisture content, bulk and true density, color indices and sensorial attributes were investigated. Also, the amount of pesticide residues in the fresh apple and dried slices was studied by GC-Mass analysis. Results indicated that there is no significant difference between moisture content of samples (p˃0.05). But both of growth region and applied pretreatments had significant effects on density and porosity of samples (p˂0.05). According to the evaluation of optical properties, the dried slices obtained from Balanej region had the highest color changes (50-64) and shrinkage (27-36 percent). Both of pretreatments improved the color indices of samples, but the effect of ozone was more than UV. Generally, the slices that were produced from Kashtiban region and by combination of ozone and UV had the lowest browning index (28.46) and achieved the highest sensorial scores. The residual pesticides were higher than standard limits just in the samples of Darreh shoahda and Balanej. Results indicated that the ozonation and UV irradiation were able to decrease the pesticide residues in the slices between 60 to 80 percent depending to the type of pesticide. In general, ozone washing and UV irradiation are effective methods in the decreasing of pesticide residues in the dried apple slices without negative effect on their sensorial characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dried apple slice
  • Ozonation
  • Pesticide residue
  • Porosity
  • Browning

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 شهریور 1398