درون‌پوشانی اسانس باریجه (Ferula gummosa) در سیستم نانولیپوزومی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و ضدمیکروبی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه صنایع غذایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع‌غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

3 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش درونپوشانی اسانس باریجه در سیستم لیپوزومی و ارزیابی ویژگیهای فیزیکی و میکروبی آن بود. بر همین اساس نانولیپوزوم‌ها با استفاده از نسبت‌های مشخصی از لسیتین-کلسترول به روش هیدراسیون لایه نازک و امواج فراصوت تولید شدند. ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس با استفاده از روش اسپکتروسکوپی GC-Mass شناسایی گردید. ویژگی‌های فیزیکی لیپوزوم‌ها نظیر اندازه ذرات، شاخص پراکندگی، پتانسیل زتا و کارایی سیستم درون‌پوشانی مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی ویژگی‌های ضدمیکروبی با دو روش حداقل غلظت بازدارنده رشد (MIC ) و انتشار دیسک بر روی اشریشیا کلی O157:H7 انجام شد. همچنین رشد این باکتری در مجاورت غلظت‌های مختلفی از حداقل غلظت اسانس جهت بازدارندگی رشد در دو حالت آزاد و درون‌پوشانی شده در 24 ساعت پس از کشت ارزیابی گردید. مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس، بتاپینن (84/60%) و آلفاپینن (14/9%) بودند. میانگین اندازه ذرات لیپوزوم‌های حاوی اسانس در محدوده 93/99-27/74 نانومتر بود که تفاوت معنی‌داری با نانولیپوزوم فاقد اسانس (76/138 نانومتر) داشت (05/0p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Encapsulation of Barije (ّFerula gummosa) essential oil in nanoliposomal system and evaluation of its physical and antimicrobial properties

نویسندگان [English]

 • Masoud Najaf Najafi 1
 • Anita Arianmehr 2
 • Ali Mohammadi sani 3
1 Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
2 M.SC. in Food Science & Technology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran
3 Department of Food Science & Technology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to encapsulate the Barije (Ferula gummosa) essential oil (EO) in liposomal system and evaluate its physical and microbial properties. Accordingly, nanoliposomes were produced by using specific ratios of lecithin-cholesterol by thin-film hydration-sonication method. Constitutive compounds of essential oil were identified using GC-Mass. The physical properties of the liposomes, such as particle size, polydispersity index, zeta potential, and the efficiency of encapsulating system, were studied. Evaluation of antimicrobial properties was performed by the two methods of minimum inhibitory concentration (MIC) and disc diffusion test on E. coli O157:H7. Also, the effect of sub-inhibitory concentration of EO (sub-MIC) was evaluated before and after encapsulation against the growth of bacteria over 24 h. The most important constituents of EO were β-pinene (60.84%) and α-pinin (9.14%). The average particle size of EO loaded liposomes was in the range of 74.27 to 99.93 nm, which had a significant difference with the empty nanoliposome (138.76 nm) (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Barije essential oil
 • nanoliposome
 • Antimicrobial effect
 • Encapsulation
 • cholesterol

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
 • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 29 تیر 1398
 • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1398