مدلسازی و بهینه‌یابی پارامترهای انرژی در خشک کردن گیاه رزماری با پیش‌تیمار مایکروویو پالسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی بیوسیستم

2 هیات علمی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

3 دانشجوی دکتری- کارشناس ارشد گروه مکانیک بیوسیستم- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

امروزه استفاده از عملیات پیش‌تیمار برای کاهش زمان و انرژی با هدف کاهش هزینه‌های خشک‌کردن محصولات کشاورزی از جمله گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، مدلسازی و بهینهیابی پارامترهای انرژی در خشک کردن گیاه دارویی رزماری با استفاده از پیش‌تیمار مایکروویو پالسی در سه تیمار (W 90 به مدت min 5، W180 به مدت min 5/2 و W 360 به مدت min 5/1) و تیمار شاهد (بدون عملیات پیش‌تیمار) در یک خشک‌کن همرفتی با دماهای 40، 50 و oC 60 و سرعت هوای m/s 4/0 به کمک روش سطح پاسخ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش توان (از 90 به W 360) و دما (از 40 به oC 60) مقدار ضریب خشک‌شدن طی معادله درجه دوم افزایش یافت. میزان بازده انرژی، بازده خشک‌کردن، بازده حرارتی و بازده همرفتی با افزایش توان از 90 به W 180 و افزایش دما از 40 به oC 50 روند کاهشی پیدا کرد ولی با افزایش توان از 180 به W 360 و افزایش دما از 50 به oC 60 این میزان افزایش یافت. افزایش توان (از 90 تا W 360) و دما (از 40 به oC 50) میزان گرمای مخصوص، توان مخصوص و انرژی مخصوص را افزایش داد در حالی که با افزایش دما از 50 به oC 60 این میزان طی معادله درجه دوم روند کاهشی پیدا کرد. بر اساس مدل‌سازی به روش سطح پاسخ، شرایط بهینه‌ جهت حصول بهترین پارامتر انرژی، توان مایکروویو W 360 و دمای خشک کردن oC 60 با مطلوبیت 5/99% تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling and Optimization of Energy Parameters in Rosmarinus officinalis Drying with Microwave Pretreatment

نویسندگان [English]

 • Vali Rasooli Sharabiani 1
 • Ebrahim Taghinezhad 2
 • Ramzan Hadipour Rokni 3
1 Department of Biosystem Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
2 Moghan College of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 M.SC, sari Agricultural Sciences and Natural Resouce University, sari, Iran
چکیده [English]

Today, the use of pretreatment operations has been considered to reduce the time and energy with the aim of reducing the cost of agricultural products drying, such as medicinal plants. In this research, the modeling and optimization of energy parameters in the Rosmarinus officinalis drying with microwave pretreatment was evaluated using response surface methodology in three treatments (90 W for 5 min, 180 W for 2.5 min and 360 W for 1.5 min) and control (without pretreatment) in a convection dryer at temperatures of 40, 50 and 60 oC and the constant air flow velocity of 0.4 m/s. The results showed that with increasing power (from 90 to 360 W) and temperature (from 40 to 60 °C), the amount of drying coefficient increased quadratically. The value of energy efficiency, drying efficiency, thermal efficiency and convective efficiency increased by increasing of power and temperature from 90 to 180 W and 40 to 50 oC, respectively, but these amounts decreased by increasing of power and temperature from 180 to 360 W and 50 to 60oC, respectively. The increasing of the power (from 90 to 360 W) and temperature (from 40 to 50 °C) increased the amount of specific heat, specific power and specific energy consumption, while with increasing of temperatures from 50 to 60 °C, these values were reduced during quadratic equation. Based on modeling using RSM, optimum conditions for obtaining of the best energy parameters were determined to be microwave power of 360 W and drying temperature of 60 oC with desirability 99.5%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Energy optimization
 • Drying
 • specific energy consumption
 • Thermal Efficiency
 • Rosmarinus officinalis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398
 • تاریخ دریافت: 21 بهمن 1397
 • تاریخ بازنگری: 19 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1398