اثر فیلم‌های زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه کیتوسان/پلی‌وینیل‌الکل/ژلاتین حاوی سینامالدهید در افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

3 استاد، موسسه علوم و تکنولوژی مواد غذایی و تغذیه (ICTAN-CSIC)، مادرید، اسپانیا

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی مقایسه‌ای اثر افزودن سینامالدهید به دو شکل آزاد (6/1%، حجمی/حجمی) و نانوکپسوله‌شده (375/0%، وزنی/وزنی) بر خصوصیات فیلم‌ زیست تخریب‌پذیر بر پایه کیتوسان/پلی‌وینیل الکل/ژلاتین ماهی و در ادامه پتانسیل آن جهت افزایش زمان ماندگاری فیله‌ی تازه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای یخچال (°C 4) صورت پذیرفت. نتایج نشان داد افزودن سینامالدهید به صورت آزاد و نانوکپسوله‌شده باعث افزایش نفوذپذیری به بخارآب (WVP) فیلم‌ها شده، همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تفاوت‌های قابل توجه در ریخت‌شناسی سطح بین فیلم‌ خالص و فیلم‌های حاوی سینامالدهید (آزاد و کپسوله‌شده) را آشکار نمود. در فاز دوم مطالعه حاضر، اثرات ضداکسیداسیونی/ضدمیکروبی فیلم‌های زیست‌تخریب‌پذیر تهیه‌شده جهت افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی در چهار تیمار به ترتیب شامل شاهد (بدون پوشش) (Control)، نمونه پوشش داده شده با فیلم خالص (بدون سینامالدهید آزاد و نانوکپسوله‌شده) (CT)؛ فیله‌های پوشش داده شده با فیلم‌ حاوی 6/1% (حجمی/حجمی) سینامالدهید آزاد (FCCT)؛ و نمونه پوشش داده شده با فیلم‌ حاوی 375/0% (وزنی/وزنی) سینامالدهید نانوکپسوله‌شده (NCCT) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست آمده، مقادیر تیوباربیتوریک اسید (TBA) فیله‌ها در تیمار FCCT به طور معنی‌داری کمتر از سایر تیمارها بود (05/0>p). آزمون رنگ-سنجی فیله‌ها نیز نشان داد که شاخص روشنایی (L*) از روز 12 نگهداری در تیمار FCCT کمتر از سایر تیمارها بوده است. همچنین، تیمار FCCT حاوی مقادیر کمتری از بار باکتریایی کل (TVC) و نیز باکتری‌های سرمادوست (PTC) در سراسر دوره نگهداری بود بطوریکه در روز 12 نگهداری به حد نهایی بار باکتریایی اجازه داده شده برای مصرف انسانی برسد. در مجموع، فیلم زیست‌تخریب‌پذیر حاوی سینامالدهید به عنوان یک نگهدارنده طبیعی می‌تواند جهت افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of biodegradable films based on chitosan/polyvinyl alcohol/fish gelatin incorporated with cinnamaldehyde on shelf-life extension of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets

نویسندگان [English]

 • Seyed Fakhreddin Hosseini 1
 • Jaber Ghaderi 2
 • Maria Carmen Gómez-Guillén 3
1 Department of Seafood Processing, Faculty of Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
2 Former M.Sc. Student, Department of Seafood Processing, Faculty of Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
3 Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN, CSIC), Calle José Antonio Novais, 10, 28040 Madrid, Spain
چکیده [English]

The present study was conducted to compare the effect of adding cinamaldehyde in two forms i.e. free (1.6%, v/v) and nanoencapsulated (0.375%, w/w) on the properties of biodegradable film based on chitosan/polyvinyl alcohol/fish gelatin, and then its potential on shelf-life extension of chilled rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets at cold temperature (4 °C). The results showed that the addition of free and nanoencapsulated cinnamaldehyde contributes to the increase of water vapor permeability (WVP), as well as scanning electron microscopy (SEM) images revealed remarkable differences in the surface morphology between pure films and films containing cinemaldehyde (free and encapsulated). In the second phase of the present study, the antioxidant/antimicrobial effects of the developed biodegradable films to increase the shelf-life of fish fillets in four treatments include control (without coating), samples coated with pure film (without free and nanoencapsulated cinnamaldehyde) (CT); fillets coated with film containing 1.6% (v/v) free cinnamaldehyde (FCCT); and the samples coated with a film containing 0.375% (w/w) nanoencapsulated cinnamaldehyde (NCCT) was investigated. Based on the results, the thiobarbituric acid (TBA) levels in FCCT treatment were significantly lower than other treatments (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biodegradable packaging
 • Cinnamaldehyde
 • Rainbow trout
 • Bacterial counts
 • Shelf-life

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398
 • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 26 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1398