بررسی تأثیر گرمایش تیمار اهمیک بر برخی ویژگی‌های مکانیکی پسته دهان بسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه مکانیک بیوسیسم، دانشکده اب و خاک ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی خندان کردن سه رقم پسته دهان بسته اکبری، احمد آقایی و فندقی با کمک گرمایش اهمیک بود. در این تحقیق تأثیر رقم پسته (اکبری، احمداقایی و فندقی)، جهت بارگذاری (عمودی- افقی) و مدت‌زمان اهمیک (3، 6 و 9 دقیقه) بر روی ویژگی‌های مکانیکی پسته، شامل انرژی شکست، بیشینه نیرو، مقاومت شکست، چقرمگی و توان مصرفی موردبررسی قرار گرفت و نتایج با در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار با استفاده از نرم‌افزار SAS تحلیل شد. نتایج نشان داد مدت‌زمان اهمیک و جهت بارگذاری برای نیرو، انرژی،چغرمگی و مقاومت شکست ازلحاظ آماری معنی‌دار شده است و رقم فقط برای انرژی و نیروی شکست معنی‌دار شده بود. برای ویژگی توان مصرفی هیچ‌کدام از فاکتورها معنی‌دار نشده بود. همچنین با افزایش مدت‌زمان گرمایش اهمیک مقدار نیروی شکست نمونه‌ها رقم اکبری، احمد آقایی و فندقی از 6/312، 75/303، 76/261 که برای شاهد بود به 76/125، 68/138، 65/189 N رسید. به همین ترتیب رقم‌ها برای انرژی شکست از 95/384، 3/300، 06/228 J به 139، 9/120، 14/18 Jو در مقاومت شکست از 84/6، 99/6 و 33/7 N.m2 به 80/2، 40/5 و 92/4 N.m2 و درنهایت برای چغرمگی از 353/0، 343/0 و 247/0 J.m3 به 167/0، 247/0 و 220/0 J.m3 بوده است که در زمان اهمیک 9 دقیقه به‌دست‌آمده است. همچنین با بارگذاری به‌صورت عمودی نیروی شکست نسبت به حالت افقی کمتر شد. برای گرمایش اهمیک بازمان 9 دقیقه کمترین نیروی شکست و ویژگی‌های مکانیکی دیگر برای خندان شدن و زمان‌های 6و3 دقیقه دارای مقدار نیروی شکست بیشتری و ویژگی‌های مکانیکی دیگر برای خندان شدن نسبت به نمونه‌های بدون گرمایش اهمیک همراه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of ohmic heat treatment on some mechanical properties of closed pistachio

نویسندگان [English]

  • Mohammad vahedi torshizi 2
  • Hamid Rayeni Moghbeli 3
2 Department of Biochemistry, College of Water and Soil, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Gorgan university of agriculture and natural resources
چکیده [English]

The purpose of this investigation was to study smiling of three varieties pistachio mouths, Akbari, Ahmad Aghayi and Fandoghi with help of ohmic heating treatment. In this research, the effect of pistachio varieties (Akbari, Ahmadaghaye and Fandoghi), loading direction(vertical and horizontal) and ohmic time (3, 6 and 9 minutes) on mechanical properties of pistachio, including breaking energy, maximum force, breaking strength, toughness and power consumption were investigated and the results were analyzed in a completely randomized design with three replications using SAS software. The results showed that amount of ohmic time and loading direction for maximum force, breaking energy, toughness and breaking strength were statistically significant and the varietie was meaningful only for energy and failure force. None of the factors was significant for power consumption. Also, with increasing the ohmic time, the value of the maximum force of Akbari, Ahmad Aghaei and Fandoghi varieties were from 3112.6, 303.75, 261.76 (for control), to 125.76, 138.68, 189.65 N. Similarly, the pistachio varieties for breaking energy from 384.95, 300.3, 228.06J to 139, 120.9, 18.14 J, and the and breaking strength of 6.84, 6.99, and 7.33 N .m2 to 2.80, 5.40 and 4.92 N.m2 and finally for the toughness of 0.353, 0.343 and 0.247 J.m3 to 0.167, 0.247 and 0.220 J .m3 which is achieved at the ohmic time of 9 minutes. Also, with vertical loading, the failure force was lower than the horizontal position. In ohmic heating with the time of 9 minutes, the minimum failure force was obtained. The times of 6 and 3 minutes had a greater failure force.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio
  • Ohmic heating
  • mechanical properties
  • loading direction

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 11 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 22 فروردین 1398
  • تاریخ پذیرش: 14 اردیبهشت 1398