اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران در خشک کن ترکیبی هوای داغ-مادون قرمز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 هیات علمی

چکیده

زعفران، کلاله های خشک و قرمز رنگ گیاه Crocus Sativus L. می باشد. این محصول گرانترین ادویه شناخته شده دنیا است. خشک کردن یک مرحله مهم در فراوری زعفران است. خشک کردن باعث تغییرات فیزیکی،شیمیایی و بیوشیمیایی لازم برای رسیدن به ویژگیهای مطلوب زعفران می شود. در این پژوهش سینتیک خشک کردن کلاله های زعفران با استفاده از خشک کن ترکیبی هوای داغ-مادون قرمز در سه دمای 40، 50 و 60 درجه سلسیوس و دو سرعت جریان هوای داغ 3/0 و 6/0 متر بر ثانیه و خشک کن هوای داغ با همان شرایط بررسی شد و تاثیر این روشها بر مقدار کروسین، پیکروکروسین و سافرانال و بار میکروبی محصول نهایی بررسی شد. نتایج نشان داد که از ده مدل بررسی شده، مدل میدلی بهترین مدل جهت برازش داده های حاصل از دو روش خشک کردن بود. با توجه به نتایج آنالیز واریانس، اثر اصلی دما، سرعت جریان هوا و تابش مادون قرمز و اثر متقابل آنها بر زمان خشک شدن معنی دار شد (p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of temperature, air speed and IR radiation on drying kinetics and some quality factors of saffron using a Combined Hot air-infrared drying (CID)

نویسندگان [English]

  • Morteza Mohammadzadeh 1
  • Hassan Sadrnia 3
  • Hamid-Reza Pourreza 3
1 PhD student
3 Associate Professor, Department of Biosystems Engineering, Ferdowsi University of
چکیده [English]

Saffron is a dry, red color of the Crocus Sativus L. It is the most expensive spice in the world. Drying is an important step in saffron processing. Drying causes physical, chemical and biochemical changes to achieve the desired properties of saffron. In this study, the kinetics of drying saffron stigma using a combined hot air-infrared dryer at three temperature levels of 40, 50 and 60°C and two hot air flow speeds of 0.3 and 0.6 m/s as well as an ordinary hot-air dryer using the same conditions were studied. The effect of the studied parameters on the amount of crocin, picocrocin and safranal and the microbial load of the final product were also investigated. The results showed that, the Midley model was found to be the best model in fitting data of both drying methods. According to the results of analysis of variance, the main effect of temperature, air flow rate and infrared irradiation and their interaction on drying time was significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • saffron
  • Drying kinetics
  • IR radiation
  • hot-air

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397
  • تاریخ دریافت: 07 مرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 01 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 24 بهمن 1397