ارزیابی برخی از ویژگی‌های کیفی دانه هندوانه طی فرآیند خشک کردن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاوزی گرگان

2 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

3 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

چکیده

خشک کردن یکی از متداول‌ترین اشکال فرآوری محصول‌های کشاورزی بوده و هدف از آن افزایش ماندگاری فرآورده نهایی است. هدف از این مطالعه بررسی اثر فرآیند خشک کردن دانه هندوانه (رقم کلاله) با خشک‌کن استوانه‌ای دوار ناپیوسته آزمایشگاهی بر خصوصیات کیفی دانه هندوانه خشک شده است. فاکتورهای دما (30، 45 و 60 درجه سانتی‌گراد) و میزان پر بودن مخزن (25%، 50% و 75%) در طی فرآیند خشک کردن تا رسیدن رطوبت دانه هندوانه به میزان 4/7% بر پایه خشک در نظر گرفته شدند. اثر این پارامترها و اثر متقابل آنها بر روی نیروی شکست در دو جهت بارگذاری عمودی و افقی نمونه‌ها، قوه‌نامیه نمونه‌ها (درصد جوانه‌زنی)، انرژی مخصوص مصرفی خشک‌کن و پارامتر‌های رنگی نمونه‌ها (L*، a* و b*) بررسی شد. نتایج نشان داد که اثر دما بر همه صفات اندازه‌گیری شده معنی‌دار است و اثر میزان پر بودن مخزن نیز بر همه صفات به ‌غیر از نیروی شکست در جهت بارگذاری عمودی معنی‌دار بود. بررسی اثر متقابل این دو فاکتور نیز نشان دهنده اثر معنی‌داری بر قوه‌نامیه نمونه‌ها (درصد جوانه‌زنی)، انرژی مخصوص مصرفی خشک‌کن و پارامتر رنگی (a) بود. نمونه‌های خشک شده در دمای 30 درجه سانتی‌گراد با 50 درصد پر بودن مخزن بیشترین درصد جوانه‌زنی (قوه‌نامیه) را با خشک‌کن استونه‌ای دارد. بیشترین مقدار پارامتر رنگی a مربوط به نمونه خشک شده در دمای 45 درجه با 50% پر بودن مخزن رخ داده است. در هر یک از دما‌های خشک کردن با افزایش میزان پر بودن مخزن انرژی مصرفی خشک‌کن برای خشک کردن نمونه‌ها افزایش می‌یابد. بهینه دما و میزان پر بودن مخزن برای خشک کردن دانه هندوانه برای ارائه به بازار (مصرف آجیلی) و مصرف بذری با خشک‌کن استوانه‌ای، نمونه‌ها باید به ترتیب در دمای 60 درجه سانتی‌گراد با 25 درصد پر بودن مخزن و دمای 30 درجه سانتی‌گراد با 50% پر بودن مخزن خشک شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation some of quality characteristics during drying of watermelon seeds

نویسندگان [English]

  • Rasul Khajavi 1
  • Hossein ali Shams abadi 2
  • Ali Asghari 3
1 MSc student, university of Gorgan
2 Assistant professor, University of Gorgan
3 Associate professor, University of Gorgan
چکیده [English]

Drying is one of the most common techniques for agricultural production processing which improves shelf life of the final product. The drying experiments were conducted in a laboratory cylindrical non continuous rotary dryer equipped with automatic temperature and full rate control devices. Drying temperatures from 30 °C to 65 °C and occupancy rate between 25 to 66 % were assessed in the process. In this study the effects of hot air drying temperature (30, 45 and 60°C), and occupancy rate (25, 50 and 75 %) at constant air velocity (0.8 m/s) on failure force, color of watermelon seeds, sensory attributes (color), germination rate on the samples and energy consumption were investigated. Results showed interaction effect of the two factors (temperature and fulling rate hopper) was significant on germination rate samples, energy consumption dryer and color parameter (a). Temperature effect on all measured traits and also the effect of fulling rate hopper were significant for all traits except failure force in vertical load direction. Dried samples at 30°C with 50% fulling rate hopper had the highest percentage of germination with cylindrical dryer. The highest value of color parameter (a) occurred in the condition of temperature 45°C with 50% fulling rate hopper. In each one of drying temperature, with increasing fulling rate hopper, energy consumption for drying the samples increased. Optimal temperature and fulling rate hopper for drying watermelon seed for providing market (nuts) and seed consumption with cylindrical dryer, the samples should be dried at 60°C with 25% fulling rate hopper, and 30°C with 50% fulling rate hopper respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cylindrical Dryer
  • Watermelon Seed
  • Percentage of Germination
  • Color Parameters
  • Energy Consumption
[1] Mujumdar, A. S. (2000). Drying technology in agriculture and food sciences. Science Publishers, Inc., Enfield (NH), pp 253– 256.
[2] میرکاظمی، ف. (1390) مروری برکشت هندوانه. واحد تحقیقات و توسعه شرکت توسعه کشاورزی، انتشارت هزاره سوم، ص 145-156.
[3] Li, H., Morey. R.V. (1984). Thin-layer drying of yellow dent corn. Trans. ASAE (Am. Soc. Agric. Eng.)., 27(2), 581-585.
[4] Doymaz, I. (2014). Experimental Study and Mathematical Modeling of Thin-Layer Infrared Drying of Watermelon Seeds. J. Food Process. Pres., 38(3), 1377-1384.
[5] باقی، م. (1387) تعیین درجه حرارت مجاز حداکثر برای خشک ‌کردن دانه‌های آفتابگردان و کلزا. مجله علمی گیاه و زیست ‌بوم،جلد 4، شماره 15، ص 91-108.
[6] عالمی، ه.؛ خوش تقاضا، م.؛ مینایی، س. (1388) تعیین خواص مکانیکی دانه سویا در بارگذاری شبه استاتیک. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، جلد6، شماره 2، ص 113-124.
[7] حافظی، ن.؛ شیخ داودی، م.ج.؛ سجادیه، س.م.؛ خراسانی فردوانی، م.ا. (1395) مطالعه برخی خصوصیات فیزیکی و جنبه­های انرژی فرایند خشک کردن سیب زمینی در روش مادون قرمز-خلأ. نشریه ماشین­های کشاورزی، جلد 6، شماره 2، ص 463-475.
[8] Midilli, A., Kucuk, H., Yapar, Z. (2002). A new model for single layer drying. Drying Techno., 20(7), 1503- 1513.
[9] Hii, C.L., Law, C.L., Cloke, M. (2009). Modeling using a new thin layer drying model and product quality of cocoa. J. Food Eng., 90, 191–198.
[10] Davidson, V.J., Nnble, S.D., Brown, RB. (2000). Effects of dryingair temperature and humidity on stress cracks and brakage of maizekernels. Department of Agricultural and Bioresource Engineering, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada S7N 5A9.
[11] Peplinski, A.J., Paulis, J.W., Bietz, J.A., Pratt, R.C. (1994). Drying of High-Moisture Corn: Changes in properties and physical quality. Cereal Chem., 71(2), 129-133.
[12] امیری، ع؛ شمس آبادی، ح.؛ کاشانی نژاد، م.؛ اصغری، ع. (1395) بررسی رفتار خشک کردن دآن‌های ذرت در خشک کن استوانه ای دوار غیرمداوم. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، جلد 57، شماره 13، ص 67-76.
[13] Kashaninejad, M., Mortazavi, A., Safekordi, A., Tabil, L. G. (2007). Thin-layer drying characteristics and modeling of pistachio nuts. J. Food Eng., 78, 98–108.
 [14] Paksoy, M.C., Aydin, O. Turkmen, Seymen, M. (2010). Modelling of some physical properties of water melon seeds depending on moisture contents and mineral compositions. Pak. J. Botany., 42(4), 2775-2783.
[15] قادری‌فر، ف.؛ سلطانی، ا. (1392) کنترل و گواهی بذر، چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ص 125-128.
[16] باقری، ه.؛ کاشانی نژاد، م.؛ ضیائی­فر، ا.م.؛ اعلمی، م. (1395) ارزیابى پارامترهاى رنگى، رطوبت و میزان انرژى مصرفى طى برشته کردن مغز بادام زمینى با استفاده از هواى داغ. فصلنامه فناوری های نوین غذایی، جلد 3، شماره 11، ص 59-71.
[17] حق‌شناس، م؛ حسینی، ه.؛ نایب‌زاده، ک.؛ راشدی، ح.ر.؛ و رحمت‌زاده، ب. (1392) تأثیر افزودن بتاگلوکان و کربوکسی متیل سلولز بر ویژگی‌های حسّی و فیزیکی ناگت میگوی فراسودمند. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، جلد 8، شماره 3، ص 65-72.
[18] یزدان‌پناه گنگچین، م.؛ ضیایی فر، ا.م. (1393) ارزیابی رنگ چیپس سیب‌زمینی با تکنیک پردازش تصویر. نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی، جلد 24، شماره 2، ص 239- 247.
[19] Lewicki, P.P., Jakubczyk. E. (2004). Effect of hot air temperature on mechanical properties of dried apples. J. Food Eng, 64(3), 307-314.
[20] محمداسمعیلی، م.، قضاوی، رو، و فتحی‌زاده، م. (1388) بررسی اثرات درجه حرارت و زمان نگه‌داری در کاهش قوه‌نامیه بذر گیاه مرتعی، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 16، شماره 1، ص 430-437.
[21] Morrison, W.H., Robertson, J.A. (1978). Effects of drying on sunflower seed oil quality and germination. J. Am. Oil Chem. Soc (JAOCS), 55(2), 272-274.
[22] Aghbashlo, M., Samimi-Akhijahani, H. (2008). Influence of drying during conditions on the effective moisture diffusivity, energy of activation and energy consumption the thin-layer drying of berberis fruit (Berberidaceae). Energy Convers. Manage, 49(10), 2865-2871.
[23] فاطمی، ح. (1393) اصول تکنولوژی نگه‌داری مواد غذایی. چاپ هفتم، انتشارات سهامی انتشار. ص 256-280.
[24] افشاری جویباری، ح.، فرحناکی، ع.، مجذوبی، م.، و مصباحی، غ. ر. (1391) بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی خشک‌ کردن به‌منظور انتخاب دمای بهینه هوای خشک‎کن، فصلنامه علوم و صنایع غذایی،  جلد 9، شماره 36،ص 1-10.