تأثیر امواج فراصوت و پوشش خوراکی روی چروکیدگی قطعات سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز

2 دانشیار، دانشگاه تبریز

3 استاد، دانشگاه تبریز

چکیده

آگاهی از روابط بین متغیرهای مختلف طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق محصولات غذایی از طریق مدل‌سازی می‌تواند راه مناسبی برای کنترل بهینه شرایط فرآیند و در نتیجه افزایش کیفیت محصول سرخ‌شده باشد. هدف از این پژوهش، بررسی و مدل‌سازی چروکیدگی طی سرخ‌کردن قطعات سیب‌زمینی پیش‌تیمار‌شده با غلظت 1/0 و %2/0 کربوکسی‌متیل‌سلولز و امواج فراصوت با فرکانس 40 کیلوهرتز به مدت 15 دقیقه بود. قطعات سیب‌زمینی با اندازه‌های 4×2/1×2/1 سانتی‌متر برش داده شدند و بعد از انجام پیش‌تیمار‌های مربوطه در سه دمای 150، 170 و Cº190 به مدت 1، 2، 3 و 4 دقیقه سرخ شدند. پیش‌تیمار پوشش خوراکی در هر دو غلظت و همچنین امواج فراصوت، میزان چروکیدگی را نسبت به نمونه شاهد به‌طور معنی‌داری از لحاظ آماری کاهش دادند. به‌دلیل فقدان مدل‌های تجربی مناسب در منابع جهت مدل‌سازی چروکیدگی، در این مطالعه از تعدادی مدل تجربی پیشنهادی برای مدل‌سازی این پارامتر استفاده گردید. میانگین ضریب همبستگی بین نتایج آزمایشی با نتایج حاصل از این مدل‌ها 98/0 بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of ultrasound and edible coating on shrinkage of potato strips during frying

نویسندگان [English]

  • Tavous Ronaghi 1
  • Jalal Dehghannya 2
  • Babak Ghanbarzadeh 3
1 M. Sc. Graduate, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
2 Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
3 Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
چکیده [English]

Knowledge of the relationships between different variables during deep-fat frying of food products through modeling can be a useful tool for optimal control of the process conditions; thus increasing quality of the final fried product. The aim of this study was to investigate and model shrinkage during deep-fat frying of potato strips pretreated with 0.1 and 0.2% carboxymethyl cellulose concentration and 40 kHz ultrasound frequency for 15 minutes. The potato strips were cut into 1.2×1.2×4 cm3 rectangular pieces and after performing the pretreatments, frying process was done at three different temperatures of 150, 170 and 190ºC for 1, 2, 3 and 4 minutes. Edible coating pretreatment at both the concentrations as well as 40 kHz ultrasound frequency significantly decreased shrinkage compared to control samples. Due to the lack of suitable experimental models in the literature for modeling shrinkage, a number of experimental models proposed in this study were used to model the parameter. The average correlation coefficient between the experimental results with the results of the models was 0.98.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass transfer
  • Frying
  • Moisture loss
  • Modeling
  • Shrinkage
[1] Moreira, R.G. (2001). Deep fat frying of foods, In: Moreira, R.G., Irudayaraj, J.E. (Eds.), Food Processing Operations Modeling, Marcel Dekker: New York, pp 115-146.
[2] Krokida, M.K., Oreopoulou, V., Maroulis, Z.B. (2000). Water loss and oil uptake as a function of frying time. Journal of Food Engineering, 44, 39-46.
[3] Bravo, J., Ruales, N.S.J., Mulet, A. (2009). Modeling the dehydration of apple slices by deep fat frying. Drying Technology, 27, 782-786.
[4] Mir-Bel, J., Oria, R., Salvador, M.L. (2009). Influence of the vacuum break conditions on oil uptake during potato post-frying cooling. Journal of Food Engineering, 95, 416-422.
[5] Moyano, P.C., Berna, A.Z. (2002). Modeling water loss during frying of potato strips: Effect of solute impregnation. Drying Technology, 20(7), 1303-1318. 
[6] Yadollahinia, A., Jahangiri, M. (2009). Shrinkage of potato slice during drying.  Journal of Food Engineering, 94, 52-58.
[7] Hernandez, J.A., Pavon, G., Garcia, M.A. (2000). Analytical solution of mass transfer equation considering shrinkage for modeling food drying kinetics. Journal of Food Engineering, 45, 1-10.
[8] Al-Muhtaseb, A.H., McMinn, W.A.M., Magee, T.R.A. (2004). Shrinkage, density and porosity variations during the convective drying of potato starch gel. In: 14th International Drying Symposium (IDS), Sao Paulo, Brazil, vol. C, pp. 1604-1611.
[9] Mayor, L., Sereno, A.M. (2004). Modelling shrinkage during convective drying of food materials: a review. Journal of Food Engineering, 61(3), 373-386.
[10] Krokida, M.K., Oreopoulou, V., Maroulis, Z.B. (2000). Effect of frying conditions on shrinkage and porosity of fried potatoes. Journal of Food Engineering, 43(3), 147-154.
[11] Garayo, J., Moreira, R. (2002). Vacuum frying of potato chips. Journal of Food Engineering, 55, 181-191.
[12] Taiwoa, K.A., Baik, O.D. (2007). Effects of pre-treatments on the shrinkage and textural properties of fried sweet potatoes. LWT - Food Science and Technology, 40, 661-668.
[13] Baik, O.D., Mittal, G.S. (2005). Heat and moisture transfer and shrinkage simulation of deep fat tofu frying. Food Research International, 38, 183-191.
[14] Krokida, M.K., Maroulis, Z.B. (1999). Effect of microwave drying on some quality properties of dehydrated products. Drying technology, 17, 449-466.
[15] Ziaiifar, A.M., Courtois, F., Trystram, G. (2010). Porosity development and its effect on oil uptake during frying process. Journal of Food Process Engineering, 33(2), 191-212.
[16] Garcia, M.A., Ferrero, C., Bértola, N., Martino, M., Zaritzky, N. (2002). Edible coatings from cellulose derivatives to reduce oil uptake in fried products. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 3(4), 391-397.
[17] Kim, D.N., Lim, J., Bae, I.Y., Lee, H.G., Lee, S. (2011). Effect of hydrocolloid coatings on the heat transfer and oil uptake during frying of potato strips. Journal of Food Engineering, 102, 317-320.
[18] Fernandes, F.A.N., Rodrigues, S. (2007). Use of ultrasound as pretreatment for drying of fruits: Dehydration of banana. Journal of Food Engineering, 82, 261-267.
[19] Fernandes, F.A.N., Gallão, M.I., Rodrigues, S. (2009). Effect of osmosis and ultrasound on pineapple cell tissue structure during dehydration. Journal of Food Engineering, 90(2), 186-190.
[20] Farid, M., Kizilel, R. (2009). A new approach to the analysis of heat and mass transfer in drying and frying of food products. Chemical Engineering and Processing, 48, 217-223.
[21] AOAC. 1995. Official Methods of Analysis. Association of official analytical chemists. Arlington, VA.
[22] Steel, R.G.D., Torrie, J.H., Dickey, D.A. (1997). Principles and procedures of statistics: a biometrical approach. McGraw-Hill, New York.
[23] Kawas, M.L., Moreira, R.G. (2001). Characterization of product quality attributes of tortilla chips during the frying process. Journal of Food Engineering, 47, 97-107.
[24] Yamsaengsung, R., Moreira, R.G. (2002). Modeling the transport phenomena and structural changes during deep fat frying. Part I: Model development. Journal of Food Engineering, 53, 1-10.