بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی کاغذهای پوشش دهی شده و تیمار شده با نانومواد اکسید روی و کریستال سلولز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

چکیده
نانومواد زیستی و معدنی پایدار نظیر نانوکریستال سلولز و نانواکسید روی بدلیل خواصی همچون زیست سازگاری، زیست تخریب‌پذیری و ایمن بودن جهت تولید محصولات مختلف مورد توجه محققان قرار گرفته است. پلی‌کاپرولاکتون نیز که یکی از مهمترین پلیمرهای تولید شده در پتروشیمی است، بدلیل خاصیت تجزیه‌پذیری آسان در طبیعت بطور گسترده استفاده می‌شود. در این پژوهش اثر کاغذهای پوشش‌دهی شده با پلی‌کاپرولاکتون (PCL)%10، نانوکریستال سلولز (NCC) 4 و 6% و نانواکسید روی (ZnO) %3 و ترکیب آن‌ها، همچنین کاغذهای تیمار شده با تیمار نانومواد اکسید روی 3% و کریستال سلولز 4 و 6% بر روی خواص ضدمیکروبی بررسی شد. آزمون ضدمیکروبی کاغذها با دو باکتری اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در محیط کشت آگار مولر هینتون و به روش انتشار دیسک انجام شد. نانوکریستال سلولز تهیه شده در آزمایشگاه، بوسیله دستگاه‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) و پراش پرتو ایکس (XRD)، مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی تصاویر و طیف‌ها نشان داد که کریستال سلولز تولید شده درحد نانو بوده است. نتایج نشان داد که کاغذهای پوشش‌دهی شده با پلی‌کاپرولاکتون %10 - نانواکسیدروی 3% در مقابل کاغذهای پوشش‌دهی شده با پلی‌کاپرولاکتون 10% - نانوکریستال سلولز4 و 6% و ترکیب‌های سه‌گانه نانومواد اکسید روی 3% و کریستال سلولز 4 و 6% با پلی‌کاپرولاکتون 10% قطر هاله عدم رشد بزرگتری داشتند. کاغذهای ساخته شده با تیمار ترکیبی نانومواد اکسیدروی 3% و کریستال سلولز 6% قطر هاله عدم رشد بزرگتری نسبت به کاغذهای ساخته شده با تیمار نانواکسیدروی 3% داشتند. همچنین خواص ضدمیکربی کاغذهای پوشش‌دهی شده بیشتر از کاغذهای تیمار شده بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of antibacterial activity of treated and coated papers with zinc oxide nanoparticles and nanocrystalline cellulose

نویسندگان [English]

  • Nouredin Nazarnezhad 1
  • bardia sodeifi 2
  • hasan sharifi 3
1 Faculty Member of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Masters student of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Faculty member of university of agricultural science and natural resources
چکیده [English]

Abstract
Sustainable biomaterials and mineral materials such as cellulose nanocrystals and zinc oxide nanoparticles, have been considered for the production of various products due to their properties such as biodegradability and safety. PCL, which is one of the most important polymers produced in petrochemicals, is widely used due to its easy degradation in the nature. In this study, the effects of coating with polycaprolactone (PCL, 10%), nanocrystalline cellulose (NCC, 4 and 6%) and zinc oxide nanoparticles (ZnO, 3%) and their composition on the antibacterial properties of the coated papers were investigated. Also, the antibacterial properties of the papers treated by (ZnO, 3%) and (NCC, 4 and 6%) were studied. The papers antibacterial test was performed on the staphylococcus aureus and escherichia coli batteries in the mueller hinton agar plates with disc diffusion method. The nanocrystalline cellulose prepared in the laboratory were studied by Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) and X-ray diffraction (XRD). Investigation of the images and the spectra showed that the crystalline cellulose produced in the nanoscale. The results showed that the papers coated with (PCL 10% and ZnO 3%), had better antibacterial properties than the papers coated with (PCL 10%, and NCC 4 and 6%) and ternary composition of coating materials (PCL 10%, NCC 4 and 6%, and ZnO 3%). Also, the papers treated with ZnO 3% and NCC 4 and 6% had better antibacterial properties than papers treated with ZnO 3%. Also, the antibacterial properties of the coated papers were more than the treated papers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polycaprolactone
  • Antibacterial Properties
  • zinc oxide nanoparticles
  • Nanocrystalline cellulose

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 22 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1398