بررسی تاثیر عوامل فیزیکی بر عملکرد فرآیند حرارتی اهمیک در فرآوری آب نارنج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه مکانیک بیوسیسم، دانشکده اب و خاک ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این تحقیق یک دستگاه گرمایش اهمیک ساخته شد و برای فرایند حرارت‌دهی در سه گرادیان ولتاژ ورودی(33/8، 83/10 و 33/13V/cm) و سه درصد کاهش وزن نمونه(10، 20 و 30 درصد) نسبت به وزن کل انتخاب گردید. طی فرایند حرارتی توان مصرفی، هدایت الکتریکی و ضریب عملکرد سیستم مورد محاسبه قرارگرفت. تمامی آزمایش‌ها در سه تکرار و با استفاده آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد و نتایج با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که فاکتورهای گرادیان ولتاژ و درصد کاهش وزن برای هدایت الکتریکی، توان مصرفی، جریان ورودی، زمان فرایند حرارت دهی و ضریب عملکرد سیستم معنی‌دار است و با افزایش ولتاژ میزان هدایت الکتریکی، جریان ورودی و توان مصرفی افزایش و ضریب عملکرد سیستم و مدت زمان فرایند حرارت‌دهی کاهش یافته است. بیشترین میزان هدایت الکتریکی(49/1 S/m) در گرادیان ولتاژ 33/10 و درصد کاهش وزن 30 درصد و برای عمکرد سیستم (94/0) در گرادیان ولتاژ 33/8 ولت و درصد کاهش وزن 10 درصد بود. همچنین معادلات رگرسیونی تشکیل شده برای ضریب عملکرد سیستم و هدایت الکتریکی زمانی مناسب بود که داده‌های ورودی جریان، گرادیان جریان و مدت زمان فرایند حرارت‌دهی برای تشکیل این معادلات استفاده شده است یعنی هرچه مقدار داده‌های ورودی برای تشکیل معادله بیشتر باشد دقت معادلات نیز افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating effect of physical factors on ohmic thermal process performance in sour orange juice processing

نویسندگان [English]

  • Mohammad vahedi torshizi 2
  • Mahdi Kashaninejad 3
2 Department of Biochemistry, College of Water and Soil, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

In this investigation, an ohmic heating system was constructed and was selected for thermal process, three voltage gradient inputs (8.33, 10.83, 13.33 / cm) and three percent weight loss sample (10, 20 and 30%) compared to total weight. During the thermal process, the power consumption, electrical conductivity and coefficient performance system were calculated. All experiments were performed in three replications using factorial experiment and in a completely randomized design. Results were analyzed using SAS software. Statistical analysis results showed that voltage gradient factors and weight loss were significant for electrical conductivity, power consumption, input current, heating process time, and coefficient system efficiency. By increasing the voltage gradient, electrical conductivity, input current and power consumption increased, and the coefficient performance system and heating process time have decreased. The highest electrical conductivity (1.49 S / m) was in the voltage gradient 10.33 and 30% percent weight loss, and for coefficient performance system (0.94) was in the voltage gradient of 8.33 volts and the percent weight loss 10%. Also, the regression equations formed for the coefficient performance system and electrical conductivity were appropriate when the current input data, input voltage gradient and heating process time were used to form these equations. That is, the greater the number of input data variables for the formation of the equation, the accuracy of the equations is also increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sour orange
  • ohmic thermal process
  • Electrical conductivity
  • Regression equations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 20 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 29 بهمن 1397
  • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1398