روابط تجربی تعمیم یافته برای خشک کردن لایه نازک ولیک در خشک کن سینی دار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی ترموسینتیک و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 گروه ترموسینتیک و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

فرایندخشک کردن لایه نازک ولیک در خشک کن سینی دار آزمایشگاهی با متغیرهای دما ( 60، 65، 70 و 75 درجه سلسیوس) وسرعت جریان هوا (5/0، 6/0، 7/0 و 8/0متر برثانیه) بررسی گردیدند. نمونه های ولیک از متوسط محتوای رطوبت اولیه 44/37 درصدی تا محتوای رطوبت نهایی 1/63 درصدی (در مبنای تر) خشک شدند. داده های آزمایشگاهی بدست آمده به منظور بررسی و ارزیابی بهترین معادلات تجربی برازش شدند و روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیکی برای تخمین مناسبترین پارامترهای مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که مدل اصلاح شده پیج بهترین مدل برای خشک کردن لایه نازک ولیک در خشک کن سینی دار می باشد. ضرایب تجربی در مدل تعمیم یافته پیج اصلاح شده می‌تواند به عنوان تابعی از دما و جریان هوا بیان شود و بدین ترتیب روابطی تعمیم یافته برای تخمین زمان و سرعت خشک شدن در شرایط مختلف بدست می آید. درحالیکه روابط تجربی پیشین تنها برای یک آزمایش خاص کاربرد داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Generalized Empirical Correlations for drying of thin layer hawthorn in a tray dryer

نویسندگان [English]

  • Akram Baryab 1
  • Kamyar Movagharnejad 2
1 Thermo-kinetics and Catalyst Dept., Faculty of Chemical Eng., Babol Noshiravani University of Technology, Babol, Iran
2 Dept. of Thermo-kinetics & Catalyst, Faculty of Chemical Eng., Babol Noshiravani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

Drying process of thin layer hawthorn fruits was investigated in a tray dryer in 4 different temperatures (60,65,70, 75 C) and 4 different air velocities ( 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 m/s). The hawthorn samples were dried from original moisture content of 44.37% to final moisture content of 1.63%. The experimental data were fitted to different empirical correlations and the Genetic Algorithm optimization method was used to obtain the best parameters. The results showed that the modified Page model was the best model to describe the thin layer drying of hawthorn fruits in a tray dryer. The parameters of the empirical correlations may be presented as a function of temperature and velocity of the drying air. So, the generalized empirical correlations may describe the drying behavior of thin layer hawthorn in various conditions, while the previous empirical correlations were just applied to a certain drying experiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic algorithm
  • Drying
  • Tray Dryer
  • Hawthorn
  • Generalized Correlations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 26 آذر 1397
  • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1397